Rakennuslautakunta, kokous 9.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Päivtys Rakennuslautakunnan päätösvallan ja tehtävien delegoimiseen rakennustarkastajalle

MjuDno-2021-106

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan valtuuston 12.12.2016 hyväksymä Hallintosääntö on siirtänyt kaiken poikkeamisen päätösvallan rakennuslautakunnalle 1.6.2017 alkaen. Mäntyharjun kunnan valtuusto on 14.12.2020 hyväksynyt Rakennusvalvonnan Taksan maksuperusteet, joissa on huomioitu mm. säädösten tuomia muutoksia. Hyväksyttyjen maksuperusteiden Rakennusvalvonnan taksa on hyväksytty rakennuslautakunnassa 17.12.2020, sekä se on tullut voimaan 1.2.2021 alkaen annettaviin lupapäätöksiin.

Rakennuslautakunnan delegointitaulukko on vuodelta 2017, jonka jälkeen on kunnan virkatehtäviin (kaavoitusinsinöörin virka lakkautettu) sekä maksuperusteisiin (Rakennusvalvonnan Taksa) tullut muutoksia.

Rakennusvalvonnassa on valmisteltu liitteenä oleva Päätösvallan delegointitaulukko, jossa on huomioitu edellä kirjatut muutostarpeet. Taulukossa on tehtävämuutoksena nykyiseen voimassa olevaan delegointitaulukkoon kirjattu yritystoiminnan luvitus ja muut kuin taajama-alueen asemakaavasta poikkeamiset rakennustarkastajan tehtäviin, luvituksen joustavuuden kehittämiseksi ja asiakkaiden hankkeiden nopeammin käyntiin saamiseksi. Rakennustarkastajalla on kaikkien lupien osalta mahdollisuus siirtää ratkaisuvalta rakennuslautakunnalle, mikäli hän esimerkiksi yleisen edun kannalta näkee sen tarpeelliseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan Mäntyharjun kunnan rakennuslautakunnan päätösvallan delegointitaulukon.

Rakennuslautakunta päättää, että hyväksytty Mäntyharjun kunnan rakennuslautakunnan päätösvallan delegointitaulukko tulee voimaan 1.4.2021.

Päätös

Keskusteltaessa esitti Heta Jukola, että Delegointitaulukon kohdan 14.1 b Poikkeamisen myöntäminen ranta-asema- tai yleiskaavasta muutettaisiin rakennustarkastajalta rakennuslautakunnan päätösvaltaan. Anssi Turtiainen kannatti esitystä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että oli tehty rakennustarkastajan ehdotuksen koskevan Delegointitaulukon sisällöstä poikkeava kannatettu esitys, joten on suoritettava äänestys. 

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen; ne jotka kannattavan rakennustarkastajan esitystä äänestävät JAA ja Heta Jukolan esitystä kannattavat äänestävät EI. 

Äänestysehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kuva- ja ääniyhteydellä annettiin 4 ääntä, joista 2 JAA ja 2 EI -ääntä. Tasatuloksen tultaessa puheenjohtajan äänen ratkaistessa äänestyksen, rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.