Sivistyslautakunta, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Perusopetuksen opetussuunnitelman päivittäminen

MjuDno-2020-790

Valmistelija

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Opetussuunnitelman perusteissa määriteltiin vuonna 2014 arvioinnin linjaukset ja päättöarvioinnin kriteerit alun perin vain arvosanalle 8.  Päättöarviointi on kokonaisarvio sille, miten oppilas on saavuttanut eri oppianeille asetetut tavoitteet perusopetuksen aikana. Oppilasta arvioidaan sen osaamisen perusteella, jota hän on osoittanut vuosiluokilla 7-9.

Opetushallitus on tarkentanut perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden arviointiosuutta valmistelemalla päättöarvioinnin kriteerit kaikkiin oppiaineisiin arvosanoille 5, 7 ja 9. Myös aikaisempia arvosanan 8 kriteereitä on täsmennetty. Uudistetut kriteerit otetaan kouluissa käyttöön 1.8.2021 ja niitä sovelletaan ensimmäistä kertaa 9.-luokkalaisten päättöarvioinnissa keväällä 2022.

Päättöarvioinnin kriteerityössä laadittiin lisäksi opetuksen tavoitteista johdetut oppilaan oppimisen tavoitteet eri oppiaineissa. Uudet päättöarvioinnin kriteerit perustuvat näihin oppimisen tavoitteisiin, niihin liittyviin keskeisiin sisältöalueisiin sekä arvioinnin kohteisiin – kaikkiin tietoihin ja taitoihin, joihin arviointi kohdistuu.

Päivitetyt perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit on sisällytetty sellaisenaan Mäntyharjun perusopetuksen opetussuunnitelmaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy päivitetyn perusopetuksen opetussuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)