Sivistyslautakunta, kokous 12.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Perusopetuksen poikkeukselliset opetusjärjestelyt vuosiluokilla 7-9

MjuDno-2021-228

Valmistelija

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnalla on perusopetuslain mukaan velvollisuus järjestää esi- ja perusopetusta lähiopetuksena. Perusopetuslakiin tehty väliaikainen muutos (20a §) mahdollistaa kuitenkin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen tietyin edellytyksin ja rajoitettujen oppilasryhmien osalta.

 

Päätöksen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä tekee opetuksen järjestäjä.

 

Päätöksen voi tehdä vain tilanteessa, jossa se on välttämätöntä eikä opetuksen järjestämisessä pystytä noudattamaan tartuntatautiviranomaisen päätökseen sisältyvää ohjeistusta opetustilojen turvallisesta käyttämisestä tai kun opetustilat joudutaan sulkemaan osittain tai kokonaan tartuntatautilain 58 §:n nojalla.

 

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymistä koskeva päätös voidaan tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan, ja sitä voidaan opetuksen järjestäjän päätöksellä jatkaa, mikäli tartuntatautilain mukaisia päätöksiä ja niissä asetettujen edellytysten soveltamista olisi edelleen välttämätöntä jatkaa.

 

Itä-Suomen aluehallintovirasto määräsi 8.3.2021 tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueilla sijaitsevien oppilaitosten tilat suljettavaksi siten, ettei tiloja saa käyttää vuosiluokkien 7-9 opetuksen eikä perusopetuslain mukaisen lisäopetuksen järjestämiseen.

 

Edellä mainittuja tiloja voidaan määräyksen mukaan kuitenkin käyttää mm. vuosiluokkien 7-9 erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden ja pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden opetuksen järjestämiseen sekä yksilöllisen tarveharkinnan perusteella myös muun oppilaan välttämättömään lähiopetukseen. Lisäksi tiloja voidaan käyttää lähiopetuksessa olevien oppilaiden oppilashuoltoon ja ateriointiin sekä etäopetuksessa olevien oppilaiden opettamiseen etänä.

 

Tiloja voidaan käyttää myös oppimisen tuen ja oppilashuollon järjestämiseen etäopetuksessa oleville oppilaille kulloistenkin olosuhteiden mukaisesti huomioiden kuitenkin koronavirusepidemian rajoittaminen. Tiloja voidaan käyttää myös etäopetuksessa olevan oppilaan ateriointiin yksilökohtaisen harkinnan pohjalta perustellusta syystä.

 

Tiloja voidaan käyttää myös yhteishakuun liittyvään ohjaukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä perusopetuksen vuosiluokille 7-9 ISAVI:n määräyksen mukaisesti ajalle 10.-28.3.2021.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)