Sivistyslautakunta, kokous 15.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kansalaisopiston opetustuntimäärä 2019

MjuDno-2019-32

Valmistelija

  • Heli Tirri, kansalaisopiston rehtori, heli.tirri@edu.mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kansalaisopisto on nettobudjetoitu yksikkö, joka tuottaa hyväksyttyyn talousarvioon pohjautuen tietyn määrän oppitunteja vuodessa. Tuntimäärä on aiempina vuosina hyväksytty talousarvion yhteydessä. Käytäntö on tältä osin muuttunut vuoden 2019 osalta.

Mäntyharjun kunnan hallintosäännön 21§ mukaan sivistyslautakunta päättää kansalaisopiston vuosittaisesta tuntimäärästä.

Kansalaisopiston vuosittainen tuntimäärä on tavoitetuntimäärä, johon talousarvion puitteissa pyritään. Tuntimäärän toteutumiseen vaikuttaa mm. suunniteltujen kurssien toteutuminen/ peruuntuminen ja korvaavien kurssien toteutuminen.

Kulloisenkin lukuvuoden opetushenkilöstön pätevyydet ja matkakulut vaikuttavat siihen, mikä on yhden opetustunnin hinta. Kansalaisopiston henkilökunnasta n. 90 % on määräaikaisia tuntiopettajia ja kustannukset vaihtelevat jonkin verran vuosittain. Myös kurssimaksutulot vaihtelevat. Näistä syistä talousarviosummalla todella toteutuva tuntimäärä vaihtelee.

Mäntyharjun kansalaisopiston ns. vapaan sivistystyön (sis. taiteen perusopetus) suunniteltu ja / tai toteutunut opetustuntimäärä on liikkunut vuosina 2012-2017 pääsääntöisesti välillä 5200-5450 oppituntia. Tämän lisäksi voidaan toteuttaa tilanteen mukaan mm. maksupalvelukoulutusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kati Hämäläinen, vs. sivistysjohtaja, kati.hamalainen@edu.mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää kansalaisopiston vapaan sivistystyön opetustuntimäärätavoitteeksi 5445 oppituntia vuodelle 2019.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun sivistyslautakunta


Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:
Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: (015) 770 111
Kunnan kirjaamon aukioloaika: arkipäivisin klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.