Sivistyslautakunta, kokous 15.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kansalaisopiston opiskelija- ja kurssimaksut 1.8.2019 alkaen

MjuDno-2019-30

Valmistelija

  • Heli Tirri, kansalaisopiston rehtori, heli.tirri@edu.mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan hallintosäännön 22 § mukaan lautakunta päättää maksuista ja taksoista. 

Mäntyharjun kansalaisopiston kurssi- ja opiskelijamaksuja on muutettu maksujen korotusmielessä viimeksi lukuvuodelle 2015-2016. Lukuvuodesta 2016-2017 lähtien maksujen määräytymisperusteita muutettiin kurssien muuttuessa pääsääntöisesti lukukauden kestävistä kursseista lukuvuoden kestäviksi. Vm. kurssimaksumuutos ei tähdännyt kurssimaksujen nostoon.

Inflaatio ja tulojen kehitys on ollut viime vuosina maltillista ja siksi kurssimaksujen nousuun ei ole ollut joka vuodelle perustetta. Valtionosuudet ovat kuitenkin laskeneet viime vuosina huomattavasti. 

Vertailujen perusteella opistomme maksut ovat kohtuulliset ja noudattavat pitkälle alueellista tasoa, joskin myös matalampia kurssimaksuja opistoissa on. Maksujen kohtuullisuus on koulutuksellisen tasa-arvon ja saavutettavuuden edellytys. 

Lukuvuodelle 2019-2020 kurssimaksuja on korotusvapaiden vuosien jälkeen jälleen syytä nostaa kohtuullisesti (liite). Liitteen mukainen korotusprosentti on pääsääntöisesti 5 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kati Hämäläinen, vs. sivistysjohtaja, kati.hamalainen@edu.mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää, että kansalaisopiston opiskelijamaksut ovat liitteessä esitetyn mukaisia elokuusta 2019 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun sivistyslautakunta


Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:
Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: (015) 770 111
Kunnan kirjaamon aukioloaika: arkipäivisin klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.