Sivistyslautakunta, kokous 15.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kisalan peruskorjaus ja laajennus

MjuDno-2018-284

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kisalan peruskorjaushankeen toteutustapa ja laajuus on päätetty kunnanhallituksen kokouksessa 12.3.2018 ohjausryhmän esityksen mukaisesti.

"Ohjausryhmä esittää 8.3.2018 pitämässään kokouksessa yksimielisesti vaihtoehtoa, jossa nykyiseen halliin tehdään kevyempi peruskorjaus ja laajennusosaan sijoitetaan uusi palloiluhalli oheistiloineen sekä tehdään varaus suunnitteluvaiheessa allasosaston rakentamisesta myöhemmin hallien väliseen tilaan".

Hanke on edennyt suunnittelun osalta tarjouspyyntövaiheeseen. Hankeen yleisaikatalun mukaan suunnittelu etenee siten, että hanke sisältyy vuoden 2019 talousarvioon ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelmaan.

Kisalan alueelle on laadittu yleissuunnitelma Suunnittelu Kärki Oy:n toimesta. Yleissuunnitelmassa on esitetty mm. varaukset ulkotekojääradalle ja myöhemmin jäähallille, Kisalan laajennukselle  sekä  tenniskentän siirrolle.

Liitteenä suunnitteluohjelma ja Kisalan alueen yleissuunnitelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. merkitsee tiedoksi Kisalan peruskorjauksen suunnitteluohjelman ja 
  2. hyväksyy Kisalan alueen yleissuunnitelman.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kisalan peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu on edennyt sunnittelun osalta siten, että ohjausrymä esittää yksimielisesti vanhan Kisalan peruskorjaamista ja uuden palloiluhallin rakentamista suunnitelmien mukaisesti. Vanhaan halliin esitetään kevyenpää peruskorjaamista, jossa pintoja uusitaan tarvittaessa, rakenteita tiivistetään, päivitetään ilmanvaihtokone, uusitaan lämmönvaihdin sekä lisätään vesikatolle uusi pintakermi. Vanhaan halliin sijoitetaan pääasiassa telinivoimistelu- ja kamppailulajit sekä voidaan tehdä kiipeilyseinä. Vanhan hallin osalta tähdätään n. 15 vuoden käyttöikään ja uuden hallin osalta 50 vuoden tekniseen käyttöikään.

Uutteen palloiluhalliin varataan tilat. mm salibandylle, lentopallolle, futsalille, koripallolle sekä sulkapallolle. Hallin vapaa alue 24mx44m ja vapaa korkeus 9m. Halleja yhdistää yhteinen aulatila. Halli mitoitetaan 1000 hengen yleisötilaisuuksia varten ja halliin tulee toiseen kerrokseen n. 250 hengen katsomo. Suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan myös esteettömyys. Suunniteltu kokonaisuus toimii monitoimiareena ja soveltuu useisiin käyttötarkoituksiin.

Suunnittelun edetessä on tutkittu myös allasosaston rakentaminen sekä sen kustannukset ja todettu ne liian kalliiksi. Allasosaston kustannus esim. 8mx16.67 altaalle on n. 2.100.000 euroa alv 0%.

Suunnittelun aikana ohjausryhmä on tutustunut erilaisiin halleihin ja liikuntatiloihin. Käyttäjiä on kuultu suunnitelun edetessä kolme kertaa sekä järjestetty yleisölle avoin tilaisuus. 

Hankkeen arkkitehti- ja pääsuunnittelija on Arkkitehtitoimisto Art Michael Oy. Rakennesuunnitelija Jennacon Oy, LVIA- ja sähkösuunnittelija insinööritoimisto Jormakka Oy sekä rakennuttaja-asiantuntija Suomen Controlteam Oy.

Pääpiirustukset ja rakennustapaselostus ovat päivätty 14.11.2018.

Hankkeen kustannusavio 13.11.2018 alv 0%: laajennus n. 5.823.000 euroa, peruskorjaus n. 572.000 euroa, yhteensä n. 6.395.000 euroa, kustannusarvio sisältää rakennuttajan suunnittelu- ja valvontakustannukset sekä hankevaraukset.

Hankeelle on mahdollisuus saada liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta 750.000 euora.

Lisäksi tulevat erikseen kalustoon ja irtaimistoon varattu määräraha n. 150.000 euroa sekä uudet tasetilille kirjattavat sähkö-, vesi-, kaukolämpö- ja teleliittymät n. 50.000 euroa.

Julkiseen kohteeseen on mahdollisuus saada myös %-taiteeseen avustusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. hyväksyy Kisalan peruskorjauksen ja laajennuksen pääpiirustukset, rakennustapaselostuksen, hankesuunnittelman ja kustannnusarviot sekä
  2. esittää kunnanhallitukselle ja edellleen valtuustolle hyväksyttäväksi Kisalan peruskorjauksen ja  laajennuksen hankesuunnitelman sekä kustannusarvion.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnan vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelma sisältää Kisalan osalta investointivarauksen 5.170.000 €. Esitetyn kustannusarvion hyväksyminen tarkoittaa talousarvion investointi- ja rahoitusosan uusimista   kokonaisvelkamäärä ja velka / asukas tulevat  kasvamaan nyt hyväksytystä talousarviosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto 

  1. hyväksyy Kisalan peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman sekä kustannusarvion;
  2. muuttaa suunnitelmavuoden 2020 investointiosaa siten, että Kisalan osalta määrärahavaraus ko. kohdassa on 4.245.000 €;
  3. oikeuttaa tekemään muutokset talousarvion suunnitelmavuosien rahoitusosaan. 


Ennen asian käsittelyn alkamista kunnanjohtaja muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi:

Kunnanhallitus palauttaa hankkeen jatkovalmisteluun kustannustehokkaampien rakennusteknisten ratkaisujen etsimiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus.

Kunnanhallitus palauttaa hankkeen jatkovalmisteluun kustannustehokkaampien rakennusteknisten ratkaisujen etsimiseksi.

Valmistelija

  • Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 26.11.2018 palauttaa Kisalan peruskorjaus- ja laajennushankkeen jatkovalmisteluun kustannustehokkaampien rakennusteknisten ratkaisujen etsimiseksi. Ehdotettuja muutoksia on arvioitu hankkeen ohjausryhmässä ja selvitetty käyttäjäryhmien mielipiteitä muutosten vaikutuksista tilojen käyttömahdollisuuksiin. Kuulemistilaisuuksia on järjestetty vuoden 2018 aikana kolme kertaa ja koulujen liikunnanopettajille on annettu mahdollisuus kommentoida suunnitelmaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kati Hämäläinen, vs. sivistysjohtaja, kati.hamalainen@edu.mantyharju.fi

Sivistyslautakunta

1. hyväksyy rakennuspiirustukset ohjausryhmän ehdotuksen mukaisesti ja 

2. toteaa, että asian jatkovalmistelussa tulee huomioida kenttämestarin toimittama luettelo käytettävistä materiaaleista ja kalusteista

Päätös

Sivistyslautakunta 

1. hyväksyy viimeisimmät ohjausryhmän esittämät rakennuspiirustukset

2. toteaa, että asian jatkovalmistelussa tulee huomioida kenttämestarin toimittama luettelo käytettävistä materiaaleista ja kalusteista

3. toteaa, että lautakunta näkee 2. kerroksen seurojen tilan tarpeellisena ja että yksi juoksurata on riittävä

 

Tekninen johtaja Tapio Pesonen, kiinteistöpäällikkö Jouni Huusari ja kenttämestari Juhani Lyytikäinen olivat saapuvilla asian käsittelyn ajan.