Sivistyslautakunta, kokous 15.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 2019

MjuDno-2019-1

Valmistelija

  • Minna Mokkila-Halinen, varhaiskasvatuksen johtaja, minna.mokkila-halinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES (2018-2019) perhepäivähoitajia koskevan liitteen 12 13 §:n (Perhepäivähoidon kustannuskorvaus) mukaan Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen mukaisesti

 

Kuntaliitto on antanut yleiskirjeellä 16/2018 (14.12.2018) suosituksen kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuodelle 2019. Kustannuskorvausten tarkistamisessa käytetään kuluttajahintaindeksiä ja sen alaindeksiä 01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat. Marraskuusta joulukuuhun 2018 kokonaisindeksin kasvuksi on arvioitu 0,04 % sekä elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien kasvuksi 0,21 %. Vuoden 2019 kuluttajahintojen kokonaisindeksin kasvuksi on arvioitu 1,3 %. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien kasvuna on käytetty 1,4 %:a. (Lähde VM/Kuntaliitto)

 

Kuntaliitto suosittelee keskusteltuaan asiasta KT Kuntatyönantajien ja Julkisen alan unioni JAU ry:n kanssa, että kunnallisessa perhepäivähoidossa suoritetaan ajalla 1.1.–31.12.2019 omassa kodissaan työskenteleville perhepäivähoitajille seuraavien yksikköhintojen pohjalta laskettuja kustannuskorvauksia.

 

Alle kouluikäinen               Koululainen

 

Aamiainen tai välipala tai iltapala, €      0,73                                     0,95

Lounas tai päivällinen, €                        1,73                                     2,25

Muu kustannus, €/päivä                         1,83                                     1,83

Muun kustannuksen osuus muussa kuin kokopäiväisessä hoidossa lasketaan suhteutettuna päivittäisen hoitoajan ajoittumiseen ja pituuteen.

Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 2019 on toimitettu esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kati Hämäläinen, vs. sivistysjohtaja, kati.hamalainen@edu.mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää, että kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaus vuonna 2019 Mäntyharjun kunnassa maksetaan Kuntaliiton yleiskirjeen 16/2018 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun sivistyslautakunta


Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:
Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: (015) 770 111
Kunnan kirjaamon aukioloaika: arkipäivisin klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.