Sivistyslautakunta, kokous 16.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kansalaisopiston tuntikehys vuodelle 2021

MjuDno-2021-130

Valmistelija

  • Jari Hautamäki, kansalaisopiston rehtori-kirjastotoimen johtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää kansalaisopiston vuosittaisesta opetustuntien määrästä.

Mäntyharjun kansalaisopisto on nettobudjetoitu yksikkö, joka tuottaa hyväksyttyyn talousarvioon pohjautuen tietyn määrän oppitunteja vuodessa. Kansalaisopiston vuosittainen tuntimäärä on tavoitetuntimäärä, johon talousarvion puitteissa pyritään. Tuntimäärän toteutumiseen vaikuttaa mm. suunniteltujen kurssien toteutuminen/peruuntuminen ja korvaavien kurssien toteutuminen.

Kulloisenkin lukuvuoden opetushenkilöstön pätevyydet ja matkakulut vaikuttavat opetustunnin hintaan. Kansalaisopiston henkilökunnasta yli 90 % on määräaikaisia tuntiopettajia ja kustannukset vaihtelevat jonkin verran vuosittain. Myös kurssimaksutulot vaihtelevat. Myös toimintaympäristön tilanne ja käynnissä olevat projektit voivat vaikuttaa tuntimäärään. Tämän vuoksi toteutuvan tuntimäärän tarkka ennustaminen on käytännössä mahdotonta.

Mäntyharjun kansalaisopiston vapaan sivistystyön (sis. taiteen perusopetus) suunnitellut ja toteutuneet opetustunnit ovat olleet vuosina 2012-2019 pääsääntöisesti 5200-5450 välillä. Vuodelle 2020 lautakunta päätti tavoitetuntimääräksi 5300. Tämän lisäksi kansalaisopistossa voidaan toteuttaa tilanteen mukaan mm. tilauskoulutusta ja projektien järjestämää koulutusta.

Vuosi 2020 on ollut epätyypillinen johtuen Korona-epidemian vaikutuksista. Turvatoimenpiteet ja rajoitteet ovat aiheuttaneet suuria muutoksia pitkään samalla tasolla pysyneisiin tunnuslukuihin. Vuoden 2019 lopullisessa toteumavertailussa toimintakuluja oli 414880€ ja opetustunteja toteutui 5319. Vuoden 2020 viimeisimmässä toteumavertailussa 12.1.2020 toimintakuluja oli 455114€. Vuodeksi 2020 suunniteltiin 6042 tuntia, joista toteutui ainoastaan 4571 tuntia. Suunniteltuja kursseja oli 269, mutta ainoastaan 226 kurssia toteutui.

Opiston hyvä taloudellinen tilanne vuonna 2020 johtuu pääsääntöisesti siitä, että kansalaisopisto on onnistunut saamaan kohtuullisen paljon projektirahoitusta. Se on lisännyt suunnitteluresursseja mm. yrityksille ja yhteisöille suunnatun koulutuksen suunnitteluun. Lisäksi Opetushallitukselta on saatu epidemiasta johtuviin ylimääräisiin kustannuksiin ylimääräistä valtionosuutta 12209€.

Valtionosuuksien laskennassa toteutuneilla tuntimäärillä on suuri merkitys. OKM on kuitenkin ilmoittanut, että se ei huomioi vuoden 2020 tuntimääriä tulevien vuosien valtionosuuksien laskennassa. Vuonna 2021 Mäntyharjun kansalaisopiston valtionosuus tulee olemaan 314666€. Kansalaisopisto pyrkii vuoden 2021 aikana pääsemään takaisin aiempien vuosien opetustuntimäärän tason säilyttääkseen valtionosuuksissa nykyisen tason.   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää kansalaisopiston vapaan sivistystyön opetustuntimäärän tavoitteeksi 5300 oppituntia vuodelle 2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kansalaisopiston rehtori Jari Hautamäki esitteli kansalaisopiston tuntikehyksen perusteita.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)