Sivistyslautakunta, kokous 16.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 LISÄPYKÄLÄ: Mäntyharjun kunnan tilaratkaisut (lisäpykälä)

MjuDno-2020-811

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan tilaratkaisut -hankkeen tavoitteena on rakentaa käyttäjille tiloiltaan ja olosuhteiltaan nykyaikaiset työtilat. Käyttäjien kanssa pidetyissä palavereissa on pohdittu yhdessä ratkaisua mm. rakennuksen toimintojen ja tilojen jakautumiseen käyttäjien kesken.

Projektiohjelman tarkoitus on ohjata Mäntyharjun kunnan tilaratkaisujen kokonaisuutta usean eri tilatarpeen osalta sekä osaltaan on tunnistettu myös rakennusten peruskorjaustarve. Tilaratkaisujen yhteydessä tulee tarkastella myös nykyisin käytössä olevien tiloja sekä mahdollisia toiminnallisia muutostarpeita. Tilaratkaisuiden tavoitteena on saavuttaa kustannustehokkaat ja palvelutasoon tarkoituksen mukaiset tilaratkaisut Mäntyharjun kunnalle.

Tilaratkaisuvaihe sisältää käyttäjien ja palvelujen tilatarpeen selvitykset, olemassa olevan rakennuskannan hyödynnettävyyden tarkastelut ja uudisrakentamisen vaihtoehtotarkastelut, hankesuunnitelman laadinta. Tilaratkaisuvaiheen aikana suoritetaan tilaajan erillishankintajana sisäilma- ja kosteustekniset kuntotutkimukset sekä kuntoarviot rakennuksille ja järjestelmille, jotka ovat käynnistyneet huhtikuussa 2020. Tilaaja määrittää selvitysten perusteella laadittavaan hankesuunnitteluun sisällytettävät tilat ja toiminnot. Hankesuunnittelu voi sisältää tilaratkaisuja useammassa olemassa olevassa rakennuksessa tai uudisrakennuksissa.

 

Tekninen johtaja Lasse Kurvinen tulee kokoukseen selostamaan hankkeen etenemisestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee selostuksen Tilaratkaisut -hankkeen etenemisestä tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Tekninen johtaja Lasse Kurvinen esitteli Mäntyharjun kunnan tilaratkaisut -hankkeen etenemistä.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)