Sivistyslautakunta, kokous 16.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Move!-mittaustulokset 2020

MjuDno-2020-833

Kuvaus

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa muun muassa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Mittaukset koostuvat kuudesta osiosta, jotka mittaavat kestävyyttä, nopeutta, voimaa, liikkuvuutta ja motorisia perustaitoja sekä havaintomotorisia taitoja. Move!-järjestelmän lähtökohtana on kannustaa ja tukea oppilaita fyysisestä toimintakyvystä huolehtimisessa.

Move! -prosessi lyhyesti:

  1. Opettaja toteuttaa mittaukset alkusyksystä
  2. Opettaja antaa yksilöllistä palautetta toimintakyvyn kehittymisestä
  3. Tulokset kirjataan valtakunnalliseen tietojärjestelmään
  4. Tieto siirtyy terveydenhoitajalle huoltajan luvalla
  5. Terveydenhoitaja keskustelee tuloksista lapsen ja huoltajan kanssa osana 5. ja 8. luokkien laajoja terveystarkastuksia
  6. Liikuntaa opettava opettaja hyödyntää ryhmän tuloksia opetuksen suunnittelussa
  7. Terveystietoa opettava opettaja hyödyntää tuloksia opetuksen suunnittelussa
  8. Kouluyhteisössä huomoidaan ryhmä- ja koulukohtaiset tulokset
  9. Oppilas saa eväitä oman toimintakyvyn arviointiin ja kehittämiseen

 

Valtakunnallisesti syksyn 2020 mittaukset osoittivat, että 5.- ja 8.-luokkalaisten kestävyyskunto on heikentynyt. Suurella joukolla oppilaita kestävyyskunto on terveyttä ja toimintakykyä mahdollisesti haittaavalla tasolla, jolloin heillä voi olla vaikeuksia selviytyä väsymättä arjen toiminnoista. Kestävyyskuntoa mitataan viivajuoksulla, jossa 5. luokkalaisista tytöistä 41 % juoksi korkeintaan hieman yli 3 minuuttia eli 460 metriä ja pojista 45 % korkeintaan 4 minuuttia eli 580 metriä. 5.-luokkalaisten kestävyyskunto on heikentynyt tasaisesti jo 5 vuoden ajan.

Mäntyharjussa testiin osallistui 48 viidesluokkalaista ja 43 kahdeksasluokkalaista. Otoksen ollessa pieni, Mäntyharjun tuloksissa esiintyy vuosittain melko suuria vaihteluja. Yleisesti ottaen useassa testin osa-alueessa oli nähtävissä myönteinen kehitys aiempiin vuosiin, mutta myös polarisoitumista, eli ääripäiden korostumista on havaittavissa. Tämä saattanee kertoa siitä, että yhä useammin lapset ovat joko aktiivisesti mukana urheiluharrastuksissa, tai sitten eivät harrasta vapaa-ajan liikuntaa juuri ollenkaan. Testin tulokset ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee Move! testien tulokset vuodelta 2020 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Liikunnanopettaja Arto Lilja esitteli Move! -testien tuloksia ja kertoi miten tuloksia hyödynnetään opetuksessa.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)