Sivistyslautakunta, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Luokkamuotoinen erityisopetus

MjuDno-2020-651

Valmistelija

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Opetussuunnitelman perusteissa on kuvattu oppimisen ja koulunkäynnin tuki, sen tavoitteet sekä käytännön järjestelyt. Perusopetuslakiin on puolestaan kirjattu oppilaan oikeus oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa.

Oppilaan saama oppimisen ja koulunkäynnin tuki jaetaan kolmeen tasoon: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Oppilaan saamaa tukea kasvatetaan tarpeen mukaan. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. Tuen tarpeen kasvaessa oppilaan tulee saada tehostettua tukea. Tehostettu tuki on oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin jatkuvampaa, voimakkaampaa ja yksilöllisempää tukemista. Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Tehostettua tukea annetaan oppilaalle laadittavan oppimissuunnitelman mukaisesti.

Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään koulutyöstä, valmistellaan hänelle erityisen tuen päätös. Perusopetuslain (17 § 3 mom.) mukaan ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä oppilasta opettavat opettajat laativat yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä, oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta. Pedagogista selvitystä voidaan tarvittaessa täydentää asiantuntijalausunnoilla.  Pedagogisen selvityksen perusteella tehdään päätös erityisen tuesta.

Erityisen tuen päätöksessä määritetään oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, joka voi olla yleisopetuksen ryhmä tai luokkamuotoinen erityisopetuksen pienryhmä. Lisäksi päätöksessä on määrättävä mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut POL 31 §:ssä tarkoitetut palvelut sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen. Myös oppiaineen oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä. Erityisen tuen päätös tarkistetaan toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä tai aina tuen tarpeen muuttuessa.

Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa siten kuin hallintolain (434/2003) 34 §:ssä säädetään.

Perusopetuslain 17 §:n mukaan erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä (integraatio) tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa. Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja omassa koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun.

Perusopetusasetuksen mukaan silloin, kun opetusta annetaan erityisen tuen oppilaille luokkamuotoisessa erityisopetuksessa, saa opetusryhmässä olla enintään kymmenen oppilasta. Opetusryhmän enimmäiskoko voidaan ylittää, jos se on oppilaiden edellytysten tai opetuksessa käytettävän työskentelytavan takia perusteltua, eikä järjestely vaaranna opetusryhmässä opiskelevien oppilaiden opetuksen tavoitteiden saavuttamista.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille annettavassa opetuksessa opetusryhmässä saa perusopetusasetuksen mukaan olla enintään kahdeksan oppilasta. Jos opetusryhmässä on pidennetyn oppivelvollisuuden ja erityisen tuen oppilaita, määräytyy opetusryhmän enimmäiskoko sen mukaisesti, minkälaista tukea saavia oppilaita ryhmässä on eniten.

Opetuksen järjestämistä yleisopetuksen ryhmässä eli integraatiota tulee käyttää siten, kuin se oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kannalta on järkevää ja niitä edistävää. Integraatiota toteutettaessa tulee huomioida opetukselliset ja muut olosuhteet yleisopetuksen ryhmässä niin, että ovat oppilaan oppimisen kannalta suotuisat ja tarpeelliset tukitoimet voidaan toteuttaa. Mikäli integraatio ei ole mahdollista tai mikäli sitä oppilaan kehityksen kannalta ei voida pitää tuloksellisena, opetus tulee järjestää erityisluokalla.

Mäntyharjun perusopetuksessa toimitaan lähikouluperiaatteen mukaisesti, myös erityisopetuksen järjestämisessä. Erityisopetusta annetaan oppilaille yleisopetuksen ryhmässä osa-aikaisena erityisopetuksena sekä erityisopetuksen pienryhmässä.

Luokkamuotoinen erityisopetusta esitetään vakiinnutettavaksi siten, että kouluun muodostetaan enintään neljä erityisopetuksen luokkamuotoista ryhmää. Ryhmien lukumäärä voi vaihdella lukuvuosittain, koska ryhmiä muodostetaan oppilaiden tuen tarpeiden mukaan. Tavoitteena on, että luokkamuotoisessa erityisopetuksen ryhmässä on korkeintaan kolmen ikäluokan oppilaita esim. vuosiluokat 1-3, 4-6, 7-9.

Perusopetuslain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua luokkamuotoista erityisopetusta on kelpoinen antamaan henkilö:

1) jolla on tässä asetuksessa säädetty kelpoisuus antaa luokanopetusta ja joka on suorittanut erityisopettajan opinnot;

2) joka on suorittanut kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 14 §:n 1 momentin mukaisen erityisopettajien koulutuksen sekä 4 a §:ssä tarkoitetut monialaiset opinnot; tai

3) jolla on tämän asetuksen mukaan aineenopettajalta vaadittava kelpoisuus ja joka on suorittanut 4 a §:ssä tarkoitetut monialaiset opinnot ja erityisopettajan opinnot.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Lautakunta päättää, että Mäntyharjun Yhtenäiskoulussa toimii enintään neljä luokkamuotoista erityisopetuksen ryhmää. Ryhmien lukumäärä voi vaihdella lukuvuosittain ja ryhmiä muodostetaan oppilaiden tuen tarpeiden mukaan. Päätöksen mukainen toiminta aloitetaan heti.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun sivistyslautakunta.

Postiosoite: PL 76, 52700 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: 015 770 1212
Puhelinnumero: 044 77007 346
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.