Sivistyslautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Mäntyharjun kulttuurihyvinvointisuunnitelma

MjuDno-2021-334

Valmistelija

  • Eveliina Mäenpää, kulttuurituottaja, eveliina.maenpaa@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuntien kulttuuritoimintaa säätelevän lain (166/2019) mukaan kunnan tehtävänä on edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa.

Mäntyharjun kulttuuripalveluilla on ollut vuosina 2020–2021 meneillään opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Etsivä kulttuurityö -hanke. Hankkeen lopputavoitteeksi on kirjattu kuntakohtaisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatiminen Mäntyharjuun.

Mäntyharjun kunnan kulttuurihyvinvointisuunnitelma on kehittyvä asiakirja, jonka tavoitteena on tarjolla olevien kulttuurihyvinvointipalveluiden lisääminen ja kehittäminen. Suunnitelman tarkoituksena on edistää asukkaiden terveyttä, osallisuutta ja hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin, huolehtia kuntalaisten kulttuuristen oikeuksien toteutumisesta sekä edistää taide- ja kulttuuripalvelujen yhdenvertaista saavutettavuutta. 

Mäntyharjun kunnan kulttuurihyvinvointisuunnitelma tarkentaa hyvinvointikertomuksessa ja -suunnitelmassa esiin tuotuja taiteeseen, kulttuuriin ja luovaan toimintaan liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Suunnitelma täydentää ja konkretisoi alueellisen Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia Mäntyharjun osalta. Kulttuurihyvinvointisuunnitelma on laadittu Mäntyharjuun nyt ensimmäistä kertaa. Kulttuurihyvinvointisuunnitelman tarkasteluajanjakso on 2022–2025. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa kahden vuoden välein huomioiden Mäntyharjun kunnan hyvinvointikertomus sekä TEA-viisarin tulokset.

Mäntyharjun kunnan kulttuurihyvinvointisuunnitelma on kohdennettu kattavasti eri väestöryhmille. Suunnitelmassa esitellään käytännön toimenpide-ehdotuksia kulttuurista saatavan hyvinvoinnin edistämiseksi. Kohderyhminä ovat lapset ja nuoret, työikäiset, erityisryhmät, ikäihmiset sekä yleisesti kuntalaiset.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimisen vastuutahona on toiminut kulttuuripalvelut. Suunnitelmaprosessi on johtanut kulttuurituottaja yhdessä Etsivä kulttuurityö -hankkeen hanketyöntekijän kanssa. Kulttuurihyvinvointisuunnitelman pohjaksi on kerätty tietoa ja kommentteja kuntalaisten lisäksi laajasti kunnassa toimivilta muilta hyvinvointitoimijoilta. Luonnoksen kommentointiin on osallistunut muun muassa Essoten eri työalat ja yksiköt, yksityiset palveluasumisen yksiköt, kunnan eri toimialat, paikallisia kulttuuritoimijoita, seurakunnat, paikallisia yhdistyksiä ja järjestöjä, kunnassa toimivia vaikuttamistoimielimiä sekä sivistyslautakunta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta 

  1. hyväksyy liitteenä olevan Mäntyharjun kunnan kulttuurihyvinvointisuunnitelman vuosille 2022–2025
  2. lähettää suunnitelman kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)