Sivistyslautakunta, kokous 18.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2022

MjuDno-2021-745

Kuvaus

Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. (Kuntalaki 27§)

Mäntyharjun kunnan 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 12§ mukaan vaikuttamistoimielinten, kuten nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää sivistyslautakunta. 

Liitteenä vanhusneuvoston toimintasäännöt sekä esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2022, sisältäen vanhusneuvostolle osoitettujen varojen käyttösuunnitelman.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy vanhusneuvoston toimintasäännöt toimikaudelle 2021-2025, sekä toimintasuunnitelman ja varojen käyttösuunnitelman vuodelle 2022.

Päätös

Hyväksyttiin.