Sivistyslautakunta, kokous 18.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Arviointikertomus 2019 / Sivistyslautakunta

MjuDno-2020-348

Valmistelija

 • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.6.2020 § 20 kehottanut kunnanhallitusta raportoimaan kunnanvaltuustolle ennen vuoden 2021 talousarviokäsittelyä toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien, kysymysten ja selvityspyyntöjen johdosta on ryhdytty.

Liitteenä olevassa arviointikertomuksessa sivistyksen toimialalle osoitettuja havaintoja ovat:

 1. Hallinto. Sivistystoimen organisaatio toimi vuoden 2019 ajan vt. sivistysjohtajan johdolla. Marraskuussa 2019 valtuusto valitsi uuden sivistysjohtajan, joka aloitti viran hoidon tammikuussa 2020
 2. Perusopetus. Kirkonkylän koulun saneeraus ja laajennus aloitettiin kesällä 2019 ja keskeytettiin 20.8.2019. Koulu on toiminut syksystä 2019 alkaen väistötiloissa. Kunnanhallitus päätti 16.12.2019 että tehdään koko kuntaa koskeva kouluverkkoselvitys. Koulujen oppilasmäärissä ennusteen mukaan noin viiden vuoden kuluttua tapahtuu selvä väheneminen. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen laadukkaalla perusopetuksella on toteutunut. Tilinpäätöskertomuksesta (sivu 31) ei selviä toteutuuko mittari ”pysähtyneiden kiusaamistilanteiden määrä suhteessa havaittuihin kiusaamistilanteisiin.”
 3. Lukio. Lukion asettamat tavoitteet mm. laadukas opetus ja oppilasmäärän kehitys ovat toteutuneet. Tavoite 110 opiskelijaa, toteutunut 126 opiskelijaa
 4. Kansalaisopisto. Opiston toiminta on ollut vireää ja monipuolista ulottuen kunnan eri alueille. Toiminnalle on asetettu selkeät mittarit ja tavoitteet ovat toteutuneet
 5. Nuorisopalvelut. Musakellari on ollut aktiivisessa käytössä. Nuorten työpajatoiminta on kehittynyt mm. kävijämäärältään positiivisesti. Työn tai koulutuksen ulkopuolella olevista on tavoitettu valtaosa. Muutama ei halunnut tulla tavoitetuksi
 6. Liikuntapalvelut. Kuntalaisille on tarjolla monipuolinen valikoima luonto- ja kuntoilu/urheiluaktiviteettejä ympäri vuoden. Toiminta on ollut laadukasta ja ulkoilureittejä on kehitetty. Tekojääradan monipuolinen toiminta on käynnistynyt. Käyttäjämääriä ei ole tilastoitu. Uuden liikuntahallin rakentaminen alkoi syyskesällä 2019
 7. Kino. Tilat ovat toimivat ja Kinossa tehdään erinomaista työtä. Näytöksiä 610/v, kävijöitä 15,3 henkilöä/näytös (v. 2018 näytöksiä 676, kävijöitä 14,3 henkilöä/näytös). Kulttuurisalin tasapuolisen käytön kehittämistä tulee jatkaa
 8. Kulttuuripalvelut. Tavoittaa eri ikäryhmät asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kuntataitelijaprojekti mahdollisesti kuntalaisten osallisuuden. Museon kävijämäärä v. 2019 1200 henkilöä (v. 2018 2800 henkilöä).
 9. Kirjasto. Kirjasto seuraa aikaansa ja huomioi hyvin eri käyttäjäryhmät. Itsepalvelu kehittyy ja kohtaamisessa tilalle on tullut erilaisia ryhmäkokeiluja.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta

 1. merkitsee arviointikertomuksen 2019 tiedoksi,
 2. toteaa, että tarkastuskertomuksessa esille nostetut asiat huomioidaan sivistystoimialan toiminnassa ja toiminnan kehittämisessä sekä
 3. huomioi kaikki arviointikertomuksessa esitetyt asiat vuoden 2021 talousarvion valmistelussa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)