Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma 2020

MjuDno-2020-360

Valmistelija

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuntien ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä (1326/2010; 523/2015) toimintaa, jolla ehkäistään ja vähennetään alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja huumeiden käyttöä, ongelmallista rahapelaamista sekä niistä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja.

Mäntyharjun kunnanhallitus nimesi kokouksessaan 26.11.2018 sivistyslautakunnan Mäntyharjun kunnan ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavaksi kuntalain mukaiseksi toimielimeksi. Sivistyslautakunta nimesi 18.12.2018 ehkäisevää päihdetyötä käytännössä toteuttavaksi työryhmäksi monialaisen OHKO -työryhmän, joka koostuu sosiaali- ja nuorisotyön, sekä työllisyydenhoidon työntekijöistä. Ryhmän vetäjänä ja ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilönä toimii kunnan hyvinvointikoordinaattori.

Ehkäisevän päihdetyön työryhmän toimintasuunnitelma vuodelle 2020 (liitteenä) sisältää päihdetietouden lisäämistä, kuntalaisten osallistamista pohtimaan yhteisiä suosituksia esimerkiksi nuorten kotiintuloaikoihin sekä erilaisia teemallisia kampanjoita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee ehkäisevän päihdetyön toimintasuunnitelman vuodelle 2020 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Asian käsittelyn aikana olivat saapuvilla etsivä nuorisotyöntekijä Jonna Juhola, yksilövalmentaja Vesa Karhula ja työllisyyskoordinaattori Virpi Maaranen.

Tiedoksi

etsivä nuorisotyöntekijä Jonna Juhola

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)