Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kumppanuuspöytä / tapaaminen 11.5.2020

MjuDno-2020-364

Valmistelija

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Kumppanuuspöytä on osallisuuden ja dialogin toimintamalli, jota Mäntyharjun kunta on lähtenyt Uudet-hankkeen myötä testaamaan ja hakemaan kokemuksia sen hyödyntämisestä erilaisissa kehitys- ja  yhteistyöprojekteissa. UUDET-hankkeessa etsitään ratkaisuja itäsuomalaisten kuntien maaseututaajamien uudistumiseen ja elinvoiman lisäämiseen. Hanketta hallinnoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hanketta koordinoi Mäntyharjussa Mäsek Oy.

Perusopetuksen kumppanuuspöydän tavoitteena on kehittää oppilaiden, huoltajien, kouluhenkilökunnan ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä sekä rakentaa parasta mahdollista mäntyharjulaista koulukokemusta. Kumppanuuspöytä on jaettu kahteen alatyöryhmään.

Kumppanuuspöytä-työskentelyn aloitti alatyöryhmä A, johon osallistuvat pääasiassa oppilaiden edustajat, huoltajien edustajat, rehtorit sekä 3. sektorin toimijoiden edustajat. Alaryhmä B:ssä ovat mukana opetushenkilökunta, oppilashuolto sekä muu viranomais- ja ammattilaisverkosto.

Alatyöryhmä A:n kokouksen aluksi Seija Korhonen Mansikka ry:stä kertoi kokemuksia kumppanuuspöytätyöskentelystä muissa kunnissa ja kaupungeissa sekä avasi osallistujille kumppanuuspöydän ideologiaa.

Seija Korhosen puheenvuoron jälkeen keskusteltiin vilkkaasti ja rakentavassa hengessä siitä, mitkä olisivat kumppanuuspöydän yhteiset tavoitteet sekä käytiin läpi ryhmäjakoa. Lähtökohta keskustelulle oli se, että Mäntyharjun peruskoulut yhdistyvät yhtenäiskouluun syksyllä 2020. Keskustelun pohjalta päätavoitteeksi asetettiin luoda kaikkien yhteinen koulu, jossa kaikilla on hyvä olla yhdessä. Sen saavuttamiseksi kumppanuuspöydän alatavoitteiksi valikoitui osallisuuden edistäminen ja osallisuuden muotojen kehittäminen, ryhmäytymistoiminnan kehittäminen, eheyttävä koulupäivä -mallin sekä avoimen viestintämallin luominen.

Tapaamisessa 11.5.2020 teemana oli avoin viestintä. Osallistujat olivat saaneet ennakkotehtäväkseen miettiä, mitä avoin viestintä tarkoittaa. Vastauksien pohjalta määritellään oma viestintäohje/prosessikuvaus perusopetukseen kunnan viestintäsuunnitelman mukaisesti. Tapaamisessa käytiin myös läpi, kuinka luokkatilat jaetaan yhtenäiskoululla sekä lukion tiloissa lukuvuonna 2020-2021.

Tavoitteena on, että Perusopetuksen kumppanuuspöytä -työskentelyä jatketaan ainakin tulevan lukuvuoden ajan. Sen jälkeen mietitään jatkoa, kunhan saadaan kokemuksia kumppanuuspöydästä osallisuuden edistäjänä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee Kumppanuuspöydän tapaamisen 11.5.2020 selosteen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)