Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Talousarvion 2020 muutokset / Sivistyslautakunta

MjuDno-2019-670

Valmistelija

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallituksen päätös 16.3.2020 § 39

  1. hyväksyy YT-neuvotteluissa saavutetun ratkaisun,
  2. oikeuttaa toimivaltaisen viranhaltijan suorittamaan tarvittavat toimenpiteet kunnahallituksen pöytäkirjan liitteenä olevan Kunnan työllistämistä edistävän toimintasuunnitelman 2020- 2021 / YT-neuvottelujen toimenpiteet kohdassa 3.2 asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittaessa suunnitelmassa ko kohdassa esitettyjen toimenpiteiden kautta,
  3. edellyttää, että tarvittavat talousarviomuutokset tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn huhtikuun 2020 aikana.

 

Sivistyksen toimialan yt-neuvotteluille asetettu säästötavoite vuodelle 2020 on 198.000 euroa. Säästöt on suunniteltu toteutettavan seuraavasti:

- Yhden perusopetuksen koulun malliin siirtyminen tuon kuluvana vuonna yhteensä 151.330 euron säästön 

- Kirjastopalvelujen ja vapaan sivistystyön säästöt ovat 24.170 euroa

- Varhaiskasvatuksen säästöt ovat 22.500 euroa.

 

  Budjetti Budjetti  Budjetti + Toteutuma  Poikkeama
  2020 muutos muutos     tammi-maalis                 
SIVISTYSLAUTAKUNTA          
TOIMINTATUOTOT 939 540 2 350 941 890 302 308 639 582
TOIMINTAKULUT -8 732 430 198 000 -8 534 430 -1 975 066 -6 559 364
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7 792 890 200 350 -7 592 540 -1 672 758 -5 919 782
Poistot ja arvonalentumiset -21 100                -21 100 -3 502 -17 598
LASKENNALLISET ERÄT -363 580                -363 580 -187 316 -176 264
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -8 177 570 200 350 -7 977 220 -1 863 577 -6 113 643

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi edellämainitut muutokset vuoden 2020 talousarvioon.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)