Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Varhaiskasvatuksesta perittävät maksut 1.8.2020 alkaen

MjuDno-2019-778

Valmistelija

  • Minna Mokkila-Halinen, varhaiskasvatuksen johtaja, minna.mokkila-halinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.

​Elokuun 2020 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 29.11.2019 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (1115/2019).

Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä.

Elokuun 2020 alusta tehtävän indeksitarkastuksen myötä varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 288 euroa (nyt 289 €) ja alin perittävä maksu on 27 euroa (nyt 27 €). Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 144 euroa (nyt 145 €). Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2020 alkaen

Perheen henkilömäärä

Tuloraja 1.8.2020 euroa/kk

Maksuprosentti 1.8.2020

2

2 136

10,7 %

3

2 756

10,7 %

4

3 129

10,7 %

5

3 502

10,7 %

6

3 874

10,7 %


Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 144 euroa (nyt 142€).

Varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella.


Muita muutoksia varhaiskasvatuksen järjestämiseen

Edellinen Sipilän hallitus rajasi varhaiskasvatusoikeuden 20 tuntiin viikossa vuodesta 2016 lähtien. Sivistyslautakunta päätti rajauksesta Mäntyharjun kunnan varhaiskasvatuksessa kokouksessaan 24.5.2016 ja toiminnan järjestäminen alkoi 1.8.2016.

Rajaus koskee lapsia, joiden vanhemmat eivät työskentele tai opiskele kokopäiväisesti. Rajauksen tavoitteena oli kustannussäästöt. Subjektiivista oikeutta voidaan muuttaa / laajentaa perustellusta syystä, jos lapsen kasvu ja kehitys tai perheen olosuhteet vaativat lapsen kokoaikaista varhaiskasvatusta.

1.8.2020 voimaantulevan varhaiskasvatuslain muutoksen jälkeen kaikille lapsille palautuu yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. Esimerkiksi työttömänä tai hoitovapaalla olevan vanhemman lapsi on taas oikeutettu kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen.

Muutos liittyy Rinteen ja Marinin hallitusohjelmien kirjaukseen täysipäiväisestä subjektiivisesta varhaiskasvatusoikeudesta.

Liitteenä Seudulliset lasten varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksuperusteet, Kuntaliiton yleiskirje ja opetus- ja kulttuuriministeriön kirje.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta

  1. merkitsee varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisen indeksitarkistuksen ja tulorajat tiedoksi;
  2. hyväksyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen liitteen mukaisesti;
  3. merkitsee tiedoksi 1.8.2020 voimaantulevan varhaiskasvatuslain muutoksen, jonka jälkeen kaikille lapsille palautuu yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Asian käsittelyn aikana oli saapuvilla varhaiskasvatuksen johtaja Minna Mokkila-Halinen.

Tiedoksi

varhaiskasvatuksen johtaja Minna Mokkila-Halinen, palvelusihteeri Ritva Nupponen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun sivistyslautakunta.

Postiosoite: PL 76, 52700 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: 015 770 1212
Puhelinnumero: 044 77007 346
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.