Sivistyslautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 LISÄPYKÄLÄ: Koulukuljetusten kilpailutuksen periaatteet (lisäpykälä)

MjuDno-2020-792

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Sansia Oy on kuntien ja kuntayhtymien omistama omistajilleen hankintapalveluja ja toimitusketjun ohjauspalveluja inhouse -toimintaperiaatteella tuottava yhtiö. Yhtiön toimialana on tuottaa kuntien, kuntayhtymien ja muiden vastaavien hankintayksiköiden hankintapalveluja hankintalain mukaisena yhteishankintayksikkönä (hankintalain säätelemää toimintaa).

Sansia Oy kilpailuttaa asiakkaan puolesta tarvittavat palvelut eikä sen palvelujen käytöstä kilpailutuksissa liity kunnalle erillisiä kustannuksia. Yhtiön tulorahoitus rakentuu hankintakilpailujen voittajien hankita-aikana maksamiin korvauksiin.

Sansia Oy kilpailutti Mäntyharjun kunnalle koulukuljetukset edellisen kerran vuonna 2016.

Hallintosäännön 23§ mukaan toimialajohtaja päättää hankinnoista talousarvion ja kunnanhallituksen hyväksymän hankintaohjeen mukaisesti. Koulukuljetusten vuosittainen budjetti on noin 880 000 euroa eli EU-kynnysarvon ylittävä, joten se on hankintalainsäädännön mukaan kilpailutettava EU:n laajuisesti direktiivien mukaisella menettelyllä. Kilpailutuksesta on tehty toimeksianto Sansia Oy:lle. Uudet kuljetussopimukset on tarkoitus ottaa käyttöön 1.8.2021 alkaen. Asiointiliikenteen kilpailutus on liitetty samaan kilpailutukseen koulukuljetusten kanssa.

Kilpailutusta varten koulukuljetuksista on tehty syksyn 2020 aikana reittisuunnittelua ja tarkasteltu kilpailutusvaihtoehtoja Movit Oy:n kanssa. Tarkastelun tuloksia esitellään lautakunnalle kokouksessa. Esittelijänä Movit Oy:n Juho Kukkonen.

Lautakunta tekee päätöksen kilpailutuksen periaatteista tammikuun kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Lautakunta käy lähetekeskustelua koulukuljetusten kilpailutuksen periaatteista.

Päätös

Lautakunta kävi asiasta lähetekeskustelun.

Valmistelija

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

IntoIT on saanut valmiiksi selvityksensä Mäntyharjun koulukuljetuksista (oheismateriaali) tukemaan koulukuljetusten kilpailuttamisen periaatteista päättämistä. Selvityksessä on tarkasteltu erilaisia kuljetuskokonaisuuksia ja niiden toteuttamista (mm. kaluston määrä).

Koulukuljetukset esitetään kilpailutettavaksi seuraavin periaattein:

 • Kuljetuskokonaisuus kilpailutetaan 13 auton (kohteen) kokonaisuutena. Kohteet ovat erillisiä/tarjotaan erillisinä, mutta yksi yhdistelmäkohde mahdollinen (autokoko 19-23 paikkaa).
 • Kohteet määritellään suunnittain, eli käytännössä auton aloitus- ja lopetuspaikan mukaan. Kohteita ei sidota yksiselitteisesti reitteihin.
 • Kohteille luvataan takuukilometrit, jotka maksetaan riippumatta siitä, ajetaanko kyseisiä kilometrejä kokonaisuudessaan.
 • Kilpailutusta varten annetaan liikennöitsijöille ensi syksyn suunnitellut reitit, mutta kuntaa ei sidota näihin sopimuksella, vaan ne ovat ohjeellisia arvioita.
 • Kilpailutus koskee lukuvuosia 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 ja lisäksi mahdollisuus kahteen optiovuoteen (2024-2025, 2025-2026).

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta velvoittaa sivistysjohtajan kilpailuttamaan koulukuljetukset seuraavin periaattein:

 • Kuljetuskokonaisuus kilpailutetaan 13 auton (kohteen) kokonaisuutena. Kohteet ovat erillisiä/tarjotaan erillisinä, mutta yksi yhdistelmäkohde mahdollinen (autokoko 19-23 paikkaa).
 • Kohteet määritellään suunnittain, eli käytännössä auton aloitus- ja lopetuspaikan mukaan. Kohteita ei sidota yksiselitteisesti reitteihin.
 • Kohteille luvataan takuukilometrit, jotka maksetaan riippumatta siitä, ajetaanko kyseisiä kilometrejä kokonaisuudessaan.
 • Kilpailutusta varten annetaan liikennöitsijöille ensi syksyn suunnitellut reitit, mutta kuntaa ei sidota näihin sopimuksella, vaan ne ovat ohjeellisia arvioita.
 • Kilpailutus koskee lukuvuosia 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 ja lisäksi mahdollisuus kahteen optiovuoteen (2024-2025, 2025-2026).

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Asiasta käydyn keskustelun aikana Seppo Kettunen ehdotti sivistyslautakunnan päätökseksi jatkaa nykyisillä sopimuksilla siten, että sopimuksiin tehdään indeksikorotukset. Esitystä ei kannatettu. 

Valmistelija

 • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunta päätti koulukuljetuksen kilpailutuksen periaatteista kokouksessaan 25.1.2021 § 11. Mäntyharjun koulukuljetukset kilpailutetaan siten, että uudet kuljetussopimukset tulevat voimaan 1.8.2021. Päätöksen mukaan koulukuljetukset kilpailutetaan seuraavin periaattein:

 • Kuljetuskokonaisuus kilpailutetaan 13 auton (kohteen) kokonaisuutena. Kohteet ovat erillisiä/tarjotaan erillisinä, mutta yksi yhdistelmäkohde mahdollinen (autokoko 1923 paikkaa).
 • Kohteet määritellään suunnittain, eli käytännössä auton aloitus ja lopetuspaikan mukaan. Kohteita ei sidota yksiselitteisesti reitteihin.
 • Kohteille luvataan takuukilometrit, jotka maksetaan riippumatta siitä, ajetaanko kyseisiä kilometrejä kokonaisuudessaan.
 • Kilpailutusta varten annetaan liikennöitsijöille ensi syksyn suunnitellut reitit, mutta kuntaa ei sidota näihin sopimuksella, vaan ne ovat ohjeellisia arvioita.
 • Kilpailutus koskee lukuvuosia 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 ja lisäksi mahdollisuus kahteen optiovuoteen (2024-2025, 2025-2026).

Kokouksessa käydään läpi kilpailutuksen materiaali.

Lautakunta on päättänyt oppilaskuljetuksissa noudatettavista periaatteista kokouksessaan 18.2.2020 § 11.

Lautakunta keskustelee periaatteiden tulkinnoista kuntalaispalautteissa esiin tulleiden huomioiden pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Lautakunta käy keskustelua koulukuljetusten kilpailutuksesta ja oppilaskuljetuksissa noudatettavista periaatteista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Lautakunta kävi keskustelun koulukuljetusten kilpailutuksesta ja oppilaskuljetuksissa noudatettavista periaatteista. Keskustelun pohjalta laadittiin tiedote (liite 1).


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)