Sivistyslautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Liikunta-avustukset 2021

MjuDno-2021-134

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eveliina Mäenpää, kv. 1 vpj., eveliina.maenpaa@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan hallintosäännön (1.6.2017) 22§ mukaan lautakunta päättää toimialaan kuuluvien avustusten jakamisesta. Vuosittain jaetaan kulttuuri- ja liikunta-avustuksia voimassa olevien jakoperusteiden mukaisesti. 

Sivistyspalveluiden talousarvio vuodelle 2021 sisältää rahoitusta kulttuuriavustuksille 11 000 euroa ja liikunta-avustuksille 30 000 euroa.

Hakuaika on perinteisesti ollut maaliskuussa ja lautakunta on päättänyt avustusten jaosta huhtikuussa. Vuonna 2021 hakuaika on 1.-31.3.2021. Avustusten voimassa olevat jakoperusteet liitteenä. Jakoperusteisiin ei esitetä vuodelle 2021 muutoksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää, että

 1. kulttuuriavustuksia jaetaan perus-, kohde- ja pienavustuksina yhteensä 11 000 euroa kulttuuriavustusten jakoperusteiden mukaisesti.
 2. liikunta-avustuksia jaetaan perus- ja kohdeavustuksina yhteensä 30 000 euroa liikunta-avustusten jakoperusteiden mukaisesti.
 3. Kaikkien avustuksen saajien tulee käyttää tiedotuksessaan kunnan määrittelemää tunnusta ja/tai mainintaa saamastaan Mäntyharjun kunnan kulttuuri- tai liikunta-avustuksesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Mäntyharjun liikunta-avustukset ovat olleet haettavissa 1.-31.3.2021. Määräaikaan 31.3.2021 mennessä liikunta-avustushakemuksia saapui 16 kpl, joista 8 kappaletta oli perus-/toiminta-avustushakemuksia ja 8 kappaletta kohdeavustushakemuksia.

Viisitoista hakemusta täytti sivistyslautakunnan hyväksymät avustusten jakoperusteet. Yksi kohdeavustushakemus hylättiin sääntöjen vastaisena. Vapaa-aikasihteeri on valmistellut alustavan ehdotuksen jaettavista avustuksista. Tarkemmat tiedot hakemuksista nähtävillä kokouksessa.

 

Liitteessä 1 on eritelty hakijat, avustustyyppi, haettu summa, mahdolliset lisätiedot sekä esitys myönnettävästä summasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta

 1. jakaa liikunta-avustuksia vuonna 2021 liitteen 1 mukaisesti
 2. edellyttää, että avustuksen saaja liittää mahdollisuuksien mukaan tiedotus- ja markkinointimateriaaleihinsa Mäntyharjun kunnan tunnus ”yhdessä”.

Päätös

Hyväksyttiin.

Esteellisyys

 • Karjalainen, Panu

Kokouskäsittely

Panu Karjalainen ilmoitti esteellisyydestä ja poistui asian käsittelyn ajaksi. Seppo Kettunen toimi puheenjohtajana. Vapaa-aikasihteeri Pertti Petman selosti asiaa.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun sivistyslautakunta.

Postiosoite: PL 76, 52700 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: 015 770 1212
Puhelinnumero: 044 77007 346
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.