Sivistyslautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Mäntyharjun kulttuurihyvinvointisuunnitelma

MjuDno-2021-334

Valmistelija

  • Eveliina Mäenpää, kv. 1 vpj., eveliina.maenpaa@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kuntaan ollaan parhaillaan laatimassa kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa. Mäntyharjun kunnan kulttuurihyvinvointisuunnitelmassa tarkennetaan hyvinvointikertomuksessa ja -suunnitelmassa esiin tuotuja taiteeseen, kulttuurin ja luovaan toimintaan liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Suunnitelman tarkoituksena on edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin, huolehtia kuntalaisten kulttuuristen oikeuksien toteutumisesta sekä edistää taide- ja kulttuuripalvelujen yhdenvertaista saavutettavuutta. Kunnallinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma täydentää ja konkretisoi alueellisen Etelä-Savon kulttuurihyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia Mäntyharjun osalta. 

Kulttuuritoimintaa koskevan lain mukaan kunnan tehtävänä on edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa. Myös OKM:n ja STM:n suosituksessa taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sote- ja hyte-työssä painotetaan taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä kunnan vastuuta asukkaiden kulttuuristen oikeuksien toteutumisesta.

Mäntyharjun kunnan kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa on koostettu osana OKM:n rahoittamaa Etsivä kulttuurityö -hanketta. Kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimisesta on vastannut kulttuuripalvelut. Yhteistyötä on tehty muun muassa nuorisopalveluiden, vapaa-aikapalveluiden, opetuksen, kirjaston, kansalaisopiston, työllisyyspalveluiden, musiikkiopiston, sosiaali- ja terveyspalveluiden (Essote ja yksityiset toimijat) sekä eri yhdistysten ja muiden kulttuuritoimijoiden kanssa. Kulttuurihyvinvointisuunnitelman luonnos on esitelty hyvinvointityöryhmässä 25.3.2021.

Valmis kulttuurihyvinvointisuunnitelma on tarkoitus tuoda päätöksentekoon syksyn 2021 aikana. Jatkossa kulttuurihyvinvointisuunnitelma on voimassa neljä vuotta kerrallaan valtuustokausittain. Osaksi kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa liitetään kulttuurikasvatussuunnitelma. Kulttuurikasvatussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan kunnassa osana opetusta. Yhteinen suunnitelma takaa kunnan lapsille ja nuorille tasavertaisen mahdollisuuden tutustua monipuolisesti paikalliseen kulttuuriin. Se helpottaa myös kulttuuritoimijoita oman toimintansa koordinoinnissa. Tukena on mm. opetussuunnitelmat, joita kulttuurikasvatussuunnitelma täydentää.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta käy lähetekeskustelua valmistelussa olevasta kulttuurihyvinvointisuunnitelmasta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kulttuurituottaja Eveliina Mäenpää selosti asiaa.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)