Sivistyslautakunta, kokous 21.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Liikuntapalvelujen määrittäminen

MjuDno-2021-699

Valmistelija

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi
  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnan tehtävä on luoda paikallistasolla yleiset edellytykset liikunnalle. Yleisten edellytysten luomisella tarkoitetaan liikuntapalvelujen sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan järjestämistä, kansalais- ja seuratoiminnan tukemista sekä liikuntapaikkojen rakentamista ja ylläpitämistä. (Liikuntalaki 390/2015, 5 §)

Mäntyharjun kunnan 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön mukaan kunnan liikuntapalveluiden järjestämisestä päättää sivistyslautakunta ja liikuntapalveluiden tasosta päättää sivistysjohtaja (Hallintosääntö 24§, 27d§). Hallintosäännön 25§:n mukaan liikuntapaikoista päättää tekninen lautakunta.

Liikuntapalvelujen järjestäminen

Kunnan liikuntapalvelujen järjestämisvastuulla tarkoitetaan päättämistä liikuntatoiminnan ja -lajien valikoimasta. Osana liikuntapalvelujen järjestämistä on myös valikoimaan kuuluvien lajien toimintaedellytyksien luominen. Toisin sanoen sivistyslautakunta päättää ylläpidettävien liikuntapaikkojen määrästä ja siitä, mitkä liikuntapaikat kulloinkin kuuluvat ylläpidettäviin kohteisiin. Sivistyslautakunnan päättämä laji-, toiminta- ja liikuntapaikkavalikoima vaikuttaa liikuntatoiminnan toteuttamisen ja tukemisen osalta sivistystoimen talousarvioon ja liikuntapaikkojen ylläpidon osalta teknisen toimen talousarvioon.

Liikuntapalveluiden taso

Liikuntapalveluiden tasosta päättäminen on liikuntapaikkojen laadun ja laajuuden operatiivista johtamista huomioiden kustannus- ja energiatehokkuuden toteutuminen. Muuttuvissa olosuhteissa (esim. talviliikuntapaikkojen kausittainen ylläpito) sivistysjohtaja ja tekninen johtaja tekevät yhteistyötä edellä mainittujen periaatteiden toteuttamiseksi.

Liikuntapaikat

Tekninen toimi päättää edellä mainittujen liikuntapalveluiden järjestämis- ja palvelutasopäätösten pohjalta liikuntapaikkojen ylläpidon sekä tarjoaa liikuntapalveluvalikoiman ja -tason suunnittelun tueksi tietoa päätösten kustannusvaikutuksista.

Palvelut tuotetaan sivistystoimen ja teknisen toimen tehtävien jaon perusteella; sivistystoimi vastaa palvelujen järjestämisestä, tekninen toimi vastaa liikuntapaikkojen ylläpidosta ja erikseen veloitettavista tehtävistä.

Tekninen toimi ohjaa operatiivista ylläpitoa palvelumäärityksen perusteella. Kouluilla, urheiluseuroilla ja tapahtumien järjestäjillä saattaa olla tarpeita, jotka tekninen toimi toteuttaa erillisveloitettavina tehtävinä tai toimituksina.

Liikuntapaikkojen aukioloissa sekä ylläpidossa huomioidaan sääolosuhteet (säävaraus). Muuttuvista olosuhteista johtuen tekninen johtaja päättää ylläpidon tasosta keskusteltuaan sivistysjohtajan kanssa.

Liikunta- ja vapaa-aikapalveluissa merkittävin kohderyhmä on opetus ja varhaiskasvatus. Tämän lisäksi tulee huomioida palvelut lapsiperheille, ikäihmisille ja erityisryhmille. Oman tärkeän kokonaisuutensa muodostavat myös matkailijoiden ja vapaa-ajan asukkaiden käytössä olevat liikunta- ja vapaa-aikapalvelut.

Liikunta- ja vapaa-aikapalveluita voivat järjestää ja ylläpitää myös yksityiset tahot tai esimerkiksi kyläyhdistykset jne.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Mäntyharjun kunnan liikunta- ja vapaa-aikapalveluja järjestetään liitteen mukaisesti.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun päätösehdotuksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi.

Kokouskäsittely

Keskustelun aikana Juhani Lyytikäinen huomautti liitteenä olevan liikuntapaikkalistauksen olevan joiltakin osin vielä päivittämisen tarpeessa. Lisäksi Piia Mäkilä ehdotti, että voisiko liikuntapaikkalistaa päivittää siten, että se olisi yhtenevä Mäntyharjun karttapalvelun kanssa.

Keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotustaan ja esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun sivistyslautakunta.

Postiosoite: PL 76, 52700 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: 015 770 1212
Puhelinnumero: 044 77007 346
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.