Sivistyslautakunta, kokous 21.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2021-2025

MjuDno-2021-744

Valmistelija

  • Christian Juhola, hyvinvointikoordinaattori, christian.juhola@mantyharju.fi

Kuvaus

Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. (Kuntalaki 28§)

Mäntyharjun kunnan 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 12§ mukaan vaikuttamistoimielinten, kuten nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää sivistyslautakunta. Vammaisjärjestöjä, Mäntyharjun seurakuntaa ja Essotea on pyydetty nimeämään edustajansa ehdolle vammaisneuvostoon.

Vammaisneuvosto ei ole kuntalain 30§:ssä tarkoitettu toimielin. Vammaisneuvoston jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä, mutta neuvostoon voidaan valita myös kunnan luottamustehtävissä toimivia henkilöitä. Kokoonpanoon ei myöskään suoraan sovelleta tasa-arvolain kunnan toimielimiä koskevia sukupuolikiintiötä. Jäsenten kokouspalkkiot maksetaan kunnan palkkiosäännön mukaisesti.

Vammaisneuvosto tuo sivistyslautakunnalle esityksen toimintasuunnitelmastaan ja talousarviostaan vuodelle 2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta nimeää vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet toimikaudelle 2021-2025 seuraavasti:

  Jäsen Varajäsen

Mäntyharjun-Pertunmaan Kehitysvammaisten Tuki Ry

Leena Pekkanen  

Mäntyharjun Reuma Ry

Raili Rantanen Lea Kähkölä

Mäntyharjun kuulo Ry

Sirpa Kattainen Meeri Mörsky

Mäntyharjun sydänyhdistys Ry

Liisa Torniainen Pekka Tiilikainen

Mäntyharjun Hengitysyhdistys Ry

Oiva Korhonen Jorma Laesharju

Mäntyharjun -Pertunmaan Diabetesyhdistys Ry

Leena Hellberg-Tiilikainen Ari Lanki

Mäntyharjun ev.lut. seurakunta

Minna Pennanen Sarianne Volanen

Essote (ei nimeä edustajaa, voidaan kutsua kokoukseen asiantuntijaksi)

   

Sivistyslautakunta

Seppo Kettunen Markku Huovinen

Sihteeri: Jonna Juhola, Mäntyharjun kunta

   

 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)