Sivistyslautakunta, kokous 21.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2021-2025

MjuDno-2021-745

Valmistelija

  • Christian Juhola, hyvinvointikoordinaattori, christian.juhola@mantyharju.fi

Kuvaus

Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. (Kuntalaki 27§)

Mäntyharjun kunnan 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 12§ mukaan vaikuttamistoimielinten, kuten nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää sivistyslautakunta. 

Vanhusneuvosto ei ole kuntalain 30§:ssä tarkoitettu toimielin. Vanhusneuvoston jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä, mutta neuvostoon voidaan valita myös kunnan luottamustehtävissä toimivia henkilöitä. Kokoonpanoon ei myöskään suoraan sovelleta tasa-arvolain kunnan toimielimiä koskevia sukupuolikiintiötä. Jäsenten kokouspalkkiot maksetaan kunnan palkkiosäännön mukaisesti.

Vanhusneuvosto tuo sivistyslautakunnalle esityksen toimintasuunnitelmastaan ja talousarviostaan vuodelle 2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta nimeää vanhusneuvoston jäsenet ja varajäsenet toimikaudelle 2021-2025 seuraavasti:

  Jäsen Varajäsen

Seniorit ry

Kaija Syrjäläinen Marja Sadik-Ogli

Mikkelin seudun omaishoitajat ja läheiset ry

Kati Partti Mali Soininen

Eläkkeensaajat ry.

Pirjo Nykänen Tuula Vaskelainen

Ev. lut. seurakunta

Minna Pennanen Sarianne Volanen

Rintamaveteraanit

Jorma Laesharju Reijo Nupponen

Sivistyslautakunta

Juha Tuominen Jenny Reponen

Kunnanhallitus

Tuomo Niiranen Mia Lamponen

Eläkeliitto ry.

Anja Aaltonen Seija Puuska

Tekninen lautakunta

Jaana Lopperi Raili Rantanen
Vammaisneuvosto Leena Pekkanen  
Essote (edustaja tulee kokoukseen asiantuntijaksi kutsuttaessa) Minna Turkki Sari Vainikka

Sihteeri: Jonna Juhola, Mäntyharjun kunta

   

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)