Sivistyslautakunta, kokous 21.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Koulukuljetusperiaatteiden uudistus 2022

MjuDno-2022-34

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Lautakunta palautti 16.3.2022 kokouksessaan koulukuljetuksen periaatteet uudelleen valmisteluun kokoukseen tuodun Jenny Reposen ehdotuksen taloudellisten vaikutusten laskemiseksi.

 

Vaihtoehto 5 (lautakuntaan 16.3. tuotu esitys):

 1. Maksuton koulukuljetus myönnetään ilman erillistä hakemusta, kun koulumatka lyhyintä kulkureittiä pitkin kunnan käytössä olevalla karttaohjelmalla mitattuna on:

 • Esiopetuksen oppilaat yli 1 km

 • 1. ja 2. luokan oppilaat yli 2 km

 • 3.-9. luokan oppilaat yli 5 km

 • Mäntyharjulaiset lukiolaiset yli 5km

Vieraspaikkakuntalaisille lukio-opiskelijoille, joiden koulumatka ylittää 5 km, kunta järjestää kuljetuksen mahdollisuuksien mukaan, kuljetusten reitit ja kustannukset huomioiden.

 1. Maksuton koulukuljetus voidaan myöntää myös

 • koulumatkan vaarallisuuden ja olosuhteiden perusteella: vaarallisuusarviointiin käytetään Koululiituohjelmaa. Lisäksi, jos oppilaan koulumatkalla ei ole kävelyyn kevyen liikenteen väylää eikä reitillä ole valaistusta, voidaan oppilaalle myöntää maksuton koulukuljetus. Olosuhteilla tarkoitetaan vuoden eri aikojen vaihteluita.

 • matkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella: Arviointia varten huoltaja pyytää lausunnon kuljetustarpeesta kunnan monialaiselta Nuuttityöryhmältä.

 1. Kuljetuksiin voi kuulua omatoimisesti kuljettava matka kotoa kuljetuspisteeseen.

Omatoimisesti kuljettavan matkan pituuden arvioinnissa huomioidaan matkan pituuden lisäksi kohdassa 2 mainitut vaarallisuus, vaikeus tai rasittavuus.

 

Perusopetuslain mukaan oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia.

 

Maksuttomaan koulukuljetusetuuteen liittyvä omatoimisesti kuljettavan matkan pituus voi olla:

 • esiopetuksen oppilaat 0-0,5 km

 • 1. ja 2. luokan oppilaat 0,5-1 km

 • 3.-9. luokan oppilaat 3 km

 • Lukiolaiset 4km

 

 1. Kunnan järjestämän perusopetuksen oppilaan kuljetuksen vaihtoehtona huoltajalle voidaan maksaa kuljetuksen järjestämisestä KVTES:n mukainen kilometrikorvaus oman auton käytöstä. Korvaus maksetaan siltä osalta matkaa, kun oppilas on kyydissä.

 

 1. Toisessa kunnassa tai muussa kuin omassa lähikoulussa käyvien esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia ei korvata. Mäntyharjun kunnan oppilaskuljetusten kuljetussopimukset mahdollistavat perheille, joissa ei maksuttoman oppilaskuljetuksen oikeutta ole, maksullisen kuljetuksen hankkimisen, mikäli autossa on tilaa.

 

Uudet maksuttoman koulukuljetusetuuden periaatteet tulevat voimaan 1.8.2022 kuitenkin siten, että niitä noudatetaan lukuvuodelle 2022-2023 tehtävissä koulukuljetuspäätöksissä.

 

Edellä esitetyn vaihtoehdon (vaihtoehto 5) kokonaisvaikutusten arvio:

Muutos kuljetusoppilaiden määrässä + 10 oppilasta, kustannusvaikutus + 6 % (+ 40 001,73 euroa).

 

Eri vaihtoehtojen tarkastelussa on huomioitava seuraavaa:

 • Opetushallituksen kuljetusoppaan sivulla 10 ohjeistetaan, että ”paikallisesti päätettävän käytännön mukaisesti oppilaan huoltajan on joko haettava koulumatkaetuutta tai ilmoitettava muulla tavoin sen tarpeesta järjestäjälle, jotta opetuksen järjestäjä voi tehdä päätöksen oppilaan oikeudesta koulumatkaetuuteen.”
 • Maksuttoman koulukuljetuksen hakuprosessi tulee olla sellainen, että jokaiselle maksutonta kuljetusta tarvitsevalle oppilaalle voidaan tehdä päätös yhdenmukaisesti kuljetusperiaatteiden mukaan. Omatoimisesti kuljettava matka on myös oltava mukana haku/myöntämisprosessissa.
 • Hakumenettelyn pitää huomioida myös ne, joiden koulumatkan kokonaispituus ei riitä maksuttomaan koulukuljetukseen, mutta jotka muihin syihin nojaten hakevat sitä.
 • Matkan vaikeuden tai rasittavuuden arvioi monialainen oppilashuollon asiantuntijaryhmä.

 

 

Omaehtoisesti kuljettavan matkan vaikutukset koulukuljetuksiin:

 • nykyiset reitit ja kalustomäärä on suunniteltu siten, että omaehtoisesti kuljettavan matkan pituus on 2-5 kilometriä
 • esitetyissä vaihtoehdoissa 1-5 omaehtoisesti kuljettavan matkan pituus on 0-5 kilometriä
 • omaehtoisesti kuljettavan matkan lyhennys muuttaa reittien kokonaisajoaikaa. Pisimpien reittien osalta on mahdollista, että pidentynyt noutopisteille ajo aiheuttaa tarpeen lisäautolle tai -autoille. Erityisesti taajama-alueella tapahtuva noutopisteiden määrän kasvu aiheuttaa reiteille huomattavaa lisäajoaikaa.
 • Pidentyneistä noutopisteille ajoista johtuvat lisäkustannukset tarkentuvat vasta reitistön suunnittelun yhteydessä

 

Vaihtoehto 4, koulumatkan pituus - omaehtoisesti kuljettava matka:

 

  Omaehtoisesti kuljettavan matkan pituus

Koulumatkan pituus

Esiop.

1 lk

2 lk

3 lk

4 lk

5 lk

6 lk

7–9 lk

1 km

1 km

1 km

1 km

1 km

1 km

1 km

1 km

1 km

-1,5 km

1 km

1,5 km

1,5 km

1,5 km

1,5 km

1,5 km

1,5 km

1,5 km

-2 km

1 km

2 km

2 km

2 km

2 km

2 km

2 km

2 km

-2,5 km

1 km

2 km

2 km

2,5 km

2,5 km

2,5 km

2,5 km

2,5 km

-3 km

1 km

2 km

2 km

3 km

3 km

3 km

3 km

3 km

-3,5 km

1 km

2 km

2 km

3 km

3 km

3,5 km

3,5 km

3,5 km

-4 km

1 km

2 km

2 km

3 km

3 km

4 km

4 km

4 km

-4,5 km

1 km

2 km

2 km

3 km

3 km

4 km

4 km

4,5 km

-5 km

1 km

2 km

2 km

3 km

3 km

4 km

4 km

5 km

yli 5 km

1 km

2 km

2 km

3 km

3 km

4 km

4 km

5 km

 

 

 • Vaihtoehto 5, koulumatkan pituus - omaehtoisesti kuljettava matka:

 

 

Omaehtoisesti kuljettavan matkan pituus

Koulumatkan pituus

Esiop.

1 lk

2 lk

3 lk

4 lk

5 lk

6 lk

7–9 lk

1 km

1 km

1 km

1 km

1 km

1 km

1 km

1 km

1 km

-1,5 km

0-0,5 km

1,5 km

1,5 km

1,5 km

1,5 km

1,5 km

1,5 km

1,5 km

-2 km

0-0,5 km

2 km

2 km

2 km

2 km

2 km

2 km

2 km

-2,5 km

0-0,5 km

0,5-1 km

0,5-1 km

2,5 km

2,5 km

2,5 km

2,5 km

2,5 km

-3 km

0-0,5 km

0,5-1 km

0,5-1 km

3 km

3 km

3 km

3 km

3 km

-3,5 km

0-0,5 km

0,5-1 km

0,5-1 km

3,5 km

3,5 km

3,5 km

3,5 km

3,5 km

-4 km

0-0,5 km

0,5-1 km

0,5-1 km

4 km

4 km

4 km

4 km

4 km

-4,5 km

0-0,5 km

0,5-1 km

0,5-1 km

4,5 km

4,5 km

4,5 km

4,5 km

4,5 km

-5 km

0-0,5 km

0,5-1 km

0,5-1 km

5 km

5 km

5 km

5 km

5 km

yli 5 km

0-0,5 km

0,5-1 km

0,5-1 km

3 km

3 km

3 km

3 km

3 km

 

Koulumatkaetuudesta päätettäessä huomioidaan kokonaisuutena oppilaan ikä, koulumatkan pituus, omatoimisesti kuljettavan matkan pituus, kuljetuksen aiheuttama odotusaika koululla ennen koulupäivän alkua tai sen päätyttyä ja koulumatkan kokonaisaika sekä mahdolliset muut kuljetukseen liittyvät tarpeet (vaarallisuus, vaativuus). Omaehtoisesti kuljettavan matkan pituuden tulee kaikissa tilanteissa olla suhteessa oppilaan koulumatkan kokonaispituuteen (kilometrit ja minuutit).

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Maksuttoman koulukuljetusetuuden periaatteiksi päätetään seuraavaa:

1. Maksuton koulukuljetus myönnetään, kun koulumatka lyhyintä kulkureittiä pitkin kunnan käytössä olevalla karttaohjelmalla mitattuna on:

 • Esikoululaiset ja 1. luokan oppilaat yli 2 km
 • 2. ja 3. luokan oppilaat yli 3 km
 • 4. ja 5. luokan oppilaat yli 4 km
 • 6. ja 7.–9. luokan oppilaat yli 5 km
 • Mäntyharjulaiset lukiolaiset yli 5 km

Vieraspaikkakuntalaisille lukio-opiskelijoille, joiden koulumatka ylittää 7 km, kunta järjestää kuljetuksen mahdollisuuksien mukaan, kuljetusten reitit ja kustannukset huomioiden.

2. Maksuton koulukuljetus voidaan myöntää myös

 • koulumatkan vaarallisuuden perusteella: vaarallisuusarviointiin käytetään Koululiitu-ohjelmaa. Jos oppilaan koulumatkaan kuuluvan tieosuuden ei arvioida olevan riittävän turvallinen käveltäväksi, voidaan oppilaalle myöntää maksuton koulukuljetus.
 • matkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella: Arviointia varten huoltaja pyytää lausunnon kuljetustarpeesta kunnan monialaiselta  oppilashuollon työryhmältä.

3. Kuljetuksiin voi kuulua omatoimisesti kuljettava matka kotoa kuljetuspisteeseen. Omatoimisesti kuljettavan matkan pituuden arvioinnissa huomioidaan matkan pituuden lisäksi kohdassa 2 mainitut vaarallisuus, vaikeus tai rasittavuus.

Perusopetuslain mukaan oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia.

Maksuttomaan koulukuljetusetuuteen liittyvä omatoimisesti kuljettavan matkan pituus voi olla:

 • esiopetuksen oppilaat 1 km
 • 1. ja 2. luokan oppilaat 2 km
 • 3. ja 4. luokan oppilaat 3 km
 • 5. ja 6. luokan oppilaat 4 km
 • 7.–9. luokan oppilaat 5 km

4. Kunnan järjestämän perusopetuksen oppilaan kuljetuksen vaihtoehtona huoltajalle voidaan maksaa kuljetuksen järjestämisestä KVTES:n mukainen kilometrikorvaus oman auton käytöstä. Korvaus maksetaan siltä osalta matkaa, kun oppilas on kyydissä. 

5. Toisessa kunnassa tai muussa kuin omassa lähikoulussa käyvien esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia ei korvata (ei oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen).

Maksutonta koulukuljetusta haetaan ja ne myönnetään kilometrirajojen mukaisesti esiopetukseen, vuosiluokille 1–2, 3-4, 5-6 sekä yläkouluun ja lukioon. Hakemuksessa kerrotaan myös tarpeesta oppilaan koulukyydin aloituspaikasta ja perustelut tarpeeseen. Koulumatkan pituuden ylittäessä 5 km voidaan maksuton koulukuljetus myöntää koko perusopetuksen ajaksi siten, että mahdollisissa koulumatkan muutoksissa etuutta on kuitenkin haettava uudelleen.

Uudet maksuttoman koulukuljetusetuuden periaatteet tulevat voimaan 1.8.2022 kuitenkin siten, että niitä noudatetaan lukuvuodelle 2022-2023 tehtävissä koulukuljetuspäätöksissä.

Periaatteiden uudistamiseen liittyvät kustannusvaikutukset ovat vuodelle 2022 arviolta +18 334 euroa ja +44 000 euroa vuodelle 2023.

Päätös

Sivistyslautakunta päättää maksuttoman koulukuljetusetuuden periaatteiksi seuraavaa:

1. Maksuton koulukuljetus myönnetään hakemuksesta, kun koulumatka lyhyintä kulkureittiä pitkin kunnan käytössä olevalla karttaohjelmalla mitattuna on:

 • Esiopetuksen oppilaat yli 1 km
 • 1. ja 2. luokan oppilaat yli 2 km
 • 3.- 9. luokan oppilaat yli 5 km
 • Mäntyharjulaiset lukiolaiset yli 5 km

Vieraspaikkakuntalaisille lukio-opiskelijoille, joiden koulumatka ylittää 5 km, kunta järjestää kuljetuksen mahdollisuuksien mukaan, kuljetusten reitit ja kustannukset huomioiden.  

2. Maksuton koulukuljetus voidaan myöntää myös 

 • koulumatkan vaarallisuuden ja olosuhteiden perusteella: vaarallisuusarviointiin käytetään Koululiitu-ohjelmaa. Lisäksi, jos oppilaan koulumatkalla ei ole kävelyyn kevyen liikenteen väylää eikä reitillä ole valaistusta, voidaan oppilaalle myöntää maksuton koulukuljetus. Olosuhteilla tarkoitetaan vuoden eri aikojen vaihteluita.
 • matkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella: Arviointia varten huoltaja pyytää lausunnon kuljetustarpeesta kunnan monialaiselta Oppilashuollon työryhmältä.  

3. Kuljetuksiin voi kuulua omatoimisesti kuljettava matka kotoa kuljetuspisteeseen.

Omatoimisesti kuljettavan matkan pituuden arvioinnissa huomioidaan matkan pituuden lisäksi kohdassa 2 mainitut vaarallisuus, vaikeus tai rasittavuus. 

Perusopetuslain mukaan oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. 

Maksuttomaan koulukuljetusetuuteen liittyvä omatoimisesti kuljettavan matkan pituus voi olla: 

 • esiopetuksen oppilaat 0-0,5 km 
 • 1. ja 2. luokan oppilaat 0,5-1 km
 • 3.-9. luokan oppilaat 3 km 
 • Lukiolaiset 4 km

4. Kunnan järjestämän perusopetuksen oppilaan kuljetuksen vaihtoehtona huoltajalle voidaan maksaa kuljetuksen järjestämisestä KVTES:n mukainen kilometrikorvaus oman auton käytöstä. Korvaus maksetaan siltä osalta matkaa, kun oppilas on kyydissä.   

5. Toisessa kunnassa tai muussa kuin omassa lähikoulussa käyvien esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia ei korvata. Mäntyharjun kunnan oppilaskuljetusten kuljetussopimukset mahdollistavat perheille,​ joissa ei maksuttoman oppilaskuljetuksen oikeutta ole,​ maksullisen kuljetuksen hankkimisen,​ mikäli autossa on tilaa.

Uudet maksuttoman koulukuljetusetuuden periaatteet tulevat voimaan 1.8.2022 kuitenkin siten, että niitä noudatetaan lukuvuodelle 2022-2023 tehtävissä koulukuljetuspäätöksissä. 

Kokouskäsittely

Keskustelun aikana Jenny Reponen esitti päivitetyn muutosehdotuksensa sivistyslautakunnan päätökseksi:

 

Sivistyslautakunta päättää maksuttoman koulukuljetusetuuden periaatteiksi seuraavaa:

1. Maksuton koulukuljetus myönnetään hakemuksesta, kun koulumatka lyhyintä kulkureittiä pitkin kunnan käytössä olevalla karttaohjelmalla mitattuna on:

 • Esiopetuksen oppilaat yli 1 km
 • 1. ja 2. luokan oppilaat yli 2 km
 • 3.- 9. luokan oppilaat yli 5 km
 • Mäntyharjulaiset lukiolaiset yli 5 km

Vieraspaikkakuntalaisille lukio-opiskelijoille, joiden koulumatka ylittää 5 km, kunta järjestää kuljetuksen mahdollisuuksien mukaan, kuljetusten reitit ja kustannukset huomioiden.  

2. Maksuton koulukuljetus voidaan myöntää myös 

 • koulumatkan vaarallisuuden ja olosuhteiden perusteella: vaarallisuusarviointiin käytetään Koululiitu-ohjelmaa. Lisäksi, jos oppilaan koulumatkalla ei ole kävelyyn kevyen liikenteen väylää eikä reitillä ole valaistusta, voidaan oppilaalle myöntää maksuton koulukuljetus. Olosuhteilla tarkoitetaan vuoden eri aikojen vaihteluita.
 • matkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella: Arviointia varten huoltaja pyytää lausunnon kuljetustarpeesta kunnan monialaiselta Oppilashuollon työryhmältä.  

3. Kuljetuksiin voi kuulua omatoimisesti kuljettava matka kotoa kuljetuspisteeseen.

Omatoimisesti kuljettavan matkan pituuden arvioinnissa huomioidaan matkan pituuden lisäksi kohdassa 2 mainitut vaarallisuus, vaikeus tai rasittavuus. 

Perusopetuslain mukaan oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. 

Maksuttomaan koulukuljetusetuuteen liittyvä omatoimisesti kuljettavan matkan pituus voi olla: 

 • esiopetuksen oppilaat 0-0,5 km 
 • 1. ja 2. luokan oppilaat 0,5-1 km
 • 3.-9. luokan oppilaat 3 km 
 • Lukiolaiset 4 km

4. Kunnan järjestämän perusopetuksen oppilaan kuljetuksen vaihtoehtona huoltajalle voidaan maksaa kuljetuksen järjestämisestä KVTES:n mukainen kilometrikorvaus oman auton käytöstä. Korvaus maksetaan siltä osalta matkaa, kun oppilas on kyydissä.   

5. Toisessa kunnassa tai muussa kuin omassa lähikoulussa käyvien esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetuksia ei korvata. Mäntyharjun kunnan oppilaskuljetusten kuljetussopimukset mahdollistavat perheille,​ joissa ei maksuttoman oppilaskuljetuksen oikeutta ole,​ maksullisen kuljetuksen hankkimisen,​ mikäli autossa on tilaa.

Uudet maksuttoman koulukuljetusetuuden periaatteet tulevat voimaan 1.8.2022 kuitenkin siten, että niitä noudatetaan lukuvuodelle 2022-2023 tehtävissä koulukuljetuspäätöksissä. 

 

Ehdotus sai useita kannatuksia. 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että Jenny Reponen on tehnyt esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun ehdotuksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Jenny Reposen esitystä äänestävät "ei". Selonteko keskustelusta ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin yksi (1) "jaa"-ääni ja seitsemän (7) "ei"-ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että Jenny Reposen ehdotus on äänestetty lautakunnan päätökseksi.

Äänestystulokset

 • Kyllä 1 kpl 13%

  Seppo Kettunen

 • Ei 7 kpl 88%

  Jenny Reponen, Juhani Lyytikäinen, Piia Mäkilä, Nina Saloranta, Heta Jukola, Iiro Heikkilä, Juha Tuominen

Kuvaus

Muutos maksuttoman koulukuljetuksen periaatteisiin

Sivistyslautakunta on päättänyt koulukuljetusten periaatteista 21.4.2022 §42. Päätöksessä todetaan, että ”Vieraspaikkakuntalaisille lukio-opiskelijoille, joiden koulumatka ylittää 5 km, kunta järjestää kuljetuksen mahdollisuuksien mukaan, kuljetusten reitit ja kustannukset huomioiden”. Mäntyharjun lukiolaisten koulukuljetusreittien ulottaminen vieraan kunnan alueelle on osoittautunut kalliiksi ratkaisuksi. Tarkoituksenmukaista olisi, että kuljetukset lähtevät kuntakeskuksista (Pertunmaa, Hirvensalmi, Ristiina).

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää, että vieraspaikkakuntalaisten lukio-opiskelijoiden kuljetukset lähtevät 1.8.2024 lukien Pertunmaan ja Hirvensalmen kuntakeskuksista sekä Ristiinan keskuksesta.  

Päätös

Sivistyslautakunta päätti että, vieraspaikkakuntalaisten lukio-opiskelijoiden kuljetukset lähtevät viimeistään 1.8.2024 lukien Pertunmaan ja Hirvensalmen kuntakeskuksista sekä Ristiinan keskuksesta.
​​

Kokouskäsittely

Keskustelun aikana päätösehdotusta täydennettiin: "..kuljetukset lähtevät viimeistään 1.8.2024  lukien..."