Sivistyslautakunta, kokous 21.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Talousarvion 2023 toteutumisen seuranta / sivistyslautakunta

MjuDno-2023-201

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.1.2023 (§5) antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2023. Täytäntöönpano ohjeilla saatetaan kunnanvaltuuston 19.12.2022 (§70) hyväksymä talousarvio käytäntöön. Lautakuntatasolla täytäntöönpano-ohjeessa on seuraavaa talouden seurantaan liittyvää huomioitavaa:

Talousarvio toiminnan lähtökohtana

Kunnan toiminnassa on noudatettava talousarviota. Kunnan tehtävät on järjestettävä ja organisoitava niin, että tavoitteet saavutetaan ja että kunnan talous on tasapainossa. Kaikki viranhaltijat ja työntekijät ovat vastuullisia omasta toiminnastaan ja kaikissa toimissa noudatetaan hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Toimielimiltä edellytetään taloudellisen toteutumisen kuukausittaista seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi. Toimielinten määrärahoissa pysyminen edellyttää toimielinten jatkuvaa oman toiminnan kriittistä arviointia, tuottavuuden lisäämistä, tuloksellisen ja kannustavan henkilöstöjohtamisen kehittämistä, tehtäväjakojen uudistamista, yli toimialojen tapahtuvan yhteistyön lisäämistä sekä toimialan omaan perustehtäviin keskittymistä.

Talousarvion sitovuus

Toimielinkohtaiset sitovuustasot on vahvistettu talousarvion käyttötalousosassa toimielinten hallinnon ja palvelujen järjestämistä ja tuottamista varten. Sitovana tasona on toimintatulot ja toimintamenot lautakunnittain ilman suunnitelman mukaisia poistoja ja laskennallisia eriä sekä talousarvioasiakirjassa mainitut sitovat strategiaperusteiset tavoitteet. Lautakunnat päättävät määrärahojensa tarkemmasta käytöstä käyttösuunnitelmissaan.

Kansalaisopiston sitovaksi tavoitteeksi on asetettu toimintakate.

Talousarvion seuranta ja muutokset 

Vastuu toiminnan ja talouden seurannasta on toimialajohtajilla ja vastuualueiden esimiehillä. Vastuuhenkilöiden on seurattava määrärahatilanteen kehittymistä ja sovitettava toiminnat määrärahojen mukaisesti. Toimialajohtajat raportoivat lautakunnalle kuukausittain käyttötalouden toteutumisesta. Teknisen johtajan raportointivelvollisuus sisältää myös investointien toteutumisen.

Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden ennusteet osoittavat talousarvion ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Toimintaa tulee kehittää siten, että menoissa saadaan aikaiseksi vastaava säästö. Toimialajohtaja raportoi toimielimelle toimenpiteistä, joita talousarviossa pysyminen edellyttää.

Talousarviomuutokset

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Mikäli eri toimenpiteistä huolimatta talousarviota ei saada tasapainoon, edellyttää se talousarviomuutoksen tekemistä. Talousarvion muutosesitys on tehtävä ennen toiminnan toteuttamista ja hyvissä ajoin talousarviovuoden aikana. Tiukasta talouden tilanteesta johtuen on mahdolliset lisämäärärahaesitykset valmisteltava kunnan johtotiimissä. Määrärahaesitykset on pyydettävä kolmannesvuosiraportoinnin yhteydessä.

Tilivelvolliset

Kuntalaki määrittelee tilivelvolliset, joita Mäntyharjun kunnassa ovat kunnan toimielimen jäsenet (kunnanhallitus ja lautakunnat) sekä kunnanjohtaja ja toimialajohtajat.  Talousarviovuoden aikana tilivelvollisella on vastuu johtamansa toiminnan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä ja niiden jatkuvasta ylläpidosta. Vaikka henkilö ei olisikaan lain tarkoittama tilivelvollinen, hänen on hoidettava tehtävänsä asianmukaisella huolellisuudella eikä tilivelvollisuusaseman puuttuminen vapauta esimiehiä toiminnan valvontavastuusta.

 

Sivistyslautakunnan talouden toteuma helmikuun 2023 tilanteen mukaan on esitetty liitteissä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee liitteiden mukaisen talouden toteuman tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.1.2023 (§5) antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2023. Täytäntöönpano ohjeilla saatetaan kunnanvaltuuston 19.12.2022 (§70) hyväksymä talousarvio käytäntöön. Lautakuntatasolla täytäntöönpano-ohjeessa on seuraavaa talouden seurantaan liittyvää huomioitavaa:

Talousarvio toiminnan lähtökohtana

Kunnan toiminnassa on noudatettava talousarviota. Kunnan tehtävät on järjestettävä ja organisoitava niin, että tavoitteet saavutetaan ja että kunnan talous on tasapainossa. Kaikki viranhaltijat ja työntekijät ovat vastuullisia omasta toiminnastaan ja kaikissa toimissa noudatetaan hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Toimielimiltä edellytetään taloudellisen toteutumisen kuukausittaista seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi. Toimielinten määrärahoissa pysyminen edellyttää toimielinten jatkuvaa oman toiminnan kriittistä arviointia, tuottavuuden lisäämistä, tuloksellisen ja kannustavan henkilöstöjohtamisen kehittämistä, tehtäväjakojen uudistamista, yli toimialojen tapahtuvan yhteistyön lisäämistä sekä toimialan omaan perustehtäviin keskittymistä.

Talousarvion sitovuus

Toimielinkohtaiset sitovuustasot on vahvistettu talousarvion käyttötalousosassa toimielinten hallinnon ja palvelujen järjestämistä ja tuottamista varten. Sitovana tasona on toimintatulot ja toimintamenot lautakunnittain ilman suunnitelman mukaisia poistoja ja laskennallisia eriä sekä talousarvioasiakirjassa mainitut sitovat strategiaperusteiset tavoitteet. Lautakunnat päättävät määrärahojensa tarkemmasta käytöstä käyttösuunnitelmissaan.

Kansalaisopiston sitovaksi tavoitteeksi on asetettu toimintakate.

Talousarvion seuranta ja muutokset 

Vastuu toiminnan ja talouden seurannasta on toimialajohtajilla ja vastuualueiden esimiehillä. Vastuuhenkilöiden on seurattava määrärahatilanteen kehittymistä ja sovitettava toiminnat määrärahojen mukaisesti. Toimialajohtajat raportoivat lautakunnalle kuukausittain käyttötalouden toteutumisesta. Teknisen johtajan raportointivelvollisuus sisältää myös investointien toteutumisen.

Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden ennusteet osoittavat talousarvion ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Toimintaa tulee kehittää siten, että menoissa saadaan aikaiseksi vastaava säästö. Toimialajohtaja raportoi toimielimelle toimenpiteistä, joita talousarviossa pysyminen edellyttää.

Talousarviomuutokset

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Mikäli eri toimenpiteistä huolimatta talousarviota ei saada tasapainoon, edellyttää se talousarviomuutoksen tekemistä. Talousarvion muutosesitys on tehtävä ennen toiminnan toteuttamista ja hyvissä ajoin talousarviovuoden aikana. Tiukasta talouden tilanteesta johtuen on mahdolliset lisämäärärahaesitykset valmisteltava kunnan johtotiimissä. Määrärahaesitykset on pyydettävä kolmannesvuosiraportoinnin yhteydessä.

Tilivelvolliset

Kuntalaki määrittelee tilivelvolliset, joita Mäntyharjun kunnassa ovat kunnan toimielimen jäsenet (kunnanhallitus ja lautakunnat) sekä kunnanjohtaja ja toimialajohtajat.  Talousarviovuoden aikana tilivelvollisella on vastuu johtamansa toiminnan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä ja niiden jatkuvasta ylläpidosta. Vaikka henkilö ei olisikaan lain tarkoittama tilivelvollinen, hänen on hoidettava tehtävänsä asianmukaisella huolellisuudella eikä tilivelvollisuusaseman puuttuminen vapauta esimiehiä toiminnan valvontavastuusta.

 

Sivistyslautakunnan talouden toteuma maaliskuun 2023 tilanteen mukaan on esitetty liitteissä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee liitteiden mukaisen talouden toteuman tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.1.2023 (§5) antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2023. Täytäntöönpano ohjeilla saatetaan kunnanvaltuuston 19.12.2022 (§70) hyväksymä talousarvio käytäntöön. Lautakuntatasolla täytäntöönpano-ohjeessa on seuraavaa talouden seurantaan liittyvää huomioitavaa:

Talousarvio toiminnan lähtökohtana

Kunnan toiminnassa on noudatettava talousarviota. Kunnan tehtävät on järjestettävä ja organisoitava niin, että tavoitteet saavutetaan ja että kunnan talous on tasapainossa. Kaikki viranhaltijat ja työntekijät ovat vastuullisia omasta toiminnastaan ja kaikissa toimissa noudatetaan hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Toimielimiltä edellytetään taloudellisen toteutumisen kuukausittaista seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi. Toimielinten määrärahoissa pysyminen edellyttää toimielinten jatkuvaa oman toiminnan kriittistä arviointia, tuottavuuden lisäämistä, tuloksellisen ja kannustavan henkilöstöjohtamisen kehittämistä, tehtäväjakojen uudistamista, yli toimialojen tapahtuvan yhteistyön lisäämistä sekä toimialan omaan perustehtäviin keskittymistä.

Talousarvion sitovuus

Toimielinkohtaiset sitovuustasot on vahvistettu talousarvion käyttötalousosassa toimielinten hallinnon ja palvelujen järjestämistä ja tuottamista varten. Sitovana tasona on toimintatulot ja toimintamenot lautakunnittain ilman suunnitelman mukaisia poistoja ja laskennallisia eriä sekä talousarvioasiakirjassa mainitut sitovat strategiaperusteiset tavoitteet. Lautakunnat päättävät määrärahojensa tarkemmasta käytöstä käyttösuunnitelmissaan.

Kansalaisopiston sitovaksi tavoitteeksi on asetettu toimintakate.

Talousarvion seuranta ja muutokset 

Vastuu toiminnan ja talouden seurannasta on toimialajohtajilla ja vastuualueiden esimiehillä. Vastuuhenkilöiden on seurattava määrärahatilanteen kehittymistä ja sovitettava toiminnat määrärahojen mukaisesti. Toimialajohtajat raportoivat lautakunnalle kuukausittain käyttötalouden toteutumisesta. Teknisen johtajan raportointivelvollisuus sisältää myös investointien toteutumisen.

Mikäli tilikauden aikana toteutuvat menot ja niistä laaditut koko vuoden ennusteet osoittavat talousarvion ylitystä tai vaihtoehtoisesti tulokertymät ovat liian alhaisia ajankohtaan nähden, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Toimintaa tulee kehittää siten, että menoissa saadaan aikaiseksi vastaava säästö. Toimialajohtaja raportoi toimielimelle toimenpiteistä, joita talousarviossa pysyminen edellyttää.

Talousarviomuutokset

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Mikäli eri toimenpiteistä huolimatta talousarviota ei saada tasapainoon, edellyttää se talousarviomuutoksen tekemistä. Talousarvion muutosesitys on tehtävä ennen toiminnan toteuttamista ja hyvissä ajoin talousarviovuoden aikana. Tiukasta talouden tilanteesta johtuen on mahdolliset lisämäärärahaesitykset valmisteltava kunnan johtotiimissä. Määrärahaesitykset on pyydettävä kolmannesvuosiraportoinnin yhteydessä.

Tilivelvolliset

Kuntalaki määrittelee tilivelvolliset, joita Mäntyharjun kunnassa ovat kunnan toimielimen jäsenet (kunnanhallitus ja lautakunnat) sekä kunnanjohtaja ja toimialajohtajat.  Talousarviovuoden aikana tilivelvollisella on vastuu johtamansa toiminnan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä ja niiden jatkuvasta ylläpidosta. Vaikka henkilö ei olisikaan lain tarkoittama tilivelvollinen, hänen on hoidettava tehtävänsä asianmukaisella huolellisuudella eikä tilivelvollisuusaseman puuttuminen vapauta esimiehiä toiminnan valvontavastuusta.

Sivistyslautakunnan talouden toteuma toukokuun 2023 tilanteen mukaan on esitetty liitteissä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee liitteiden mukaisen talouden toteuman tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunnan talouden toteuma (06/2023) ylittää tasaisen kertymän ennusteen (50 %). Toimintatuotot (79,08 %) ovat kertyneet suunniteltua nopeammin johtuen saaduista hankerahoituksista sekä ennakoitujen myynti- ja maksutuottojen kertymisestä. Toimintakulut (54,37 %) ovat ylittyneet mm. ennakoitua suurempien palkankorotusten ja kesälomarahojen maksatuksen vuoksi. Toimintakate on 52,47 %, mikä vastaa 241 950 € ylitystä siitä huolimatta, että tulot ovat kertyneet ennakoitua nopeammin. Euromääräisesti eniten ylitystä on palvelujen ostoissa (110 890 €), jota nostavat mm. perusopetuksen oppilaskuljetusten ja ruokahuollon kustannukset. Aineiden ja tarvikkeiden hankinnat ovat pysyneet kuta kuinkin talousarvion mukaisina.

Talouden seurantaraportti ja laskelmat liitteinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee taloustilanteen tiedokseen.

Päätös

Sivistyslautakunta merkitsi taloustilanteen tiedokseen.

Asian esittelijä vs sivistysjohtaja Jari Hautamäki totesi, että esittelytekstissä on virheellinen maininta ruokahuollon kustannusvaikutuksista, todellisuudessa ruokakustannukset eivät ole vaikuttaneet palvelujen oston ylitykseen. 

 

Valmistelija

Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunnan vuoden 2023 toimintakulujen toteuma (9/2023) ylittää tasaisen kertymän (75 %) ennusteen. Ylitystä kertyy erityisesti ennakoitua suuremmista palkankorotuksista ja koulukuljetuksista. 
Toimintatuotot ovat kertyneet tasaista kertymää nopeammin. Erityisesti tuottoja on kertynyt hankeavustuksista, joista osa kuitenkin siirtyy seuraavalle vuodelle. 
Lautakunnan toimintakate on ylittämässä talousarviossa asetetun tavoitteen, minkä vuoksi lautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle kokouksessaan 20.9.2023 lisämäärärahan 211 000 € myöntämistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteumaraportit (1-9/2023) tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pia Mäkilä palasi Teams -etäyhteyteen klo 18.34.

Valmistelija

  • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunnan vuoden 2023 toimintakulujen toteuma (10/2023) ylittää tasaisen kertymän (83,3 %). Ylitystä kertyy erityisesti ennakoitua suuremmista palkankorotuksista. Toimintatuotot ovat kertyneet tasaista kertymää nopeammin. Toimintatuottoja on kertynyt erityisesti hankeavustuksista, joista osa kuitenkin siirtyy seuraavalle tilivuodelle. Lautakunnan toimintakate vuodelle 2023 on ylittämässä talousarviossa asetetun tavoitteen. Tähän liittyen kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 9.10.2023 (§193) sivistyslautakunnalle lisämäärärahan 211 000 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Hautamäki, vs. sivistysjohtaja, jari.hautamaki@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteumaraportit (1-10/2023) tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.