Sivistyslautakunta, kokous 22.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Kuntalaisaloite / jokaiselle lapselle ja nuorelle vähintään yksi harrastus

MjuDno-2016-1299

Valmistelija

  • Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja, suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjulaisille järjestöiltä kartoitettiin vuoden 2017 aikana toimintavuoden 2017-18 harrastukset lapsille ja nuorille, suunnitelmat toimintavuodelle 2018-19 ja toiveita tiloista, rahoituksesta jne. Yhteenveto kartoituksesta on liitteenä ja se on suuntaa-antava: kaikkia lasten ja nuorten harrastuksia järjestäviä tahoja ei välttämättä osattu kontaktoida ja osalta kontaktoiduista ei saatu vastauksia. Yhteenvedosta käy kuitenkin ilmi se, että sekä ilmaisia että maksullisia harrastuksia on tarjolla laajasti eri ikäryhmille. Osa harrastuksista on hyvin vakiintuneita, kun taas toisissa pystytään reagoimaan nopeasti uusiin ideoihin ja järjestämään kokeiluluontoisia ja lyhytkestoisia kerhoja tai tapahtumia (mm. 4H, koulujen kerhotoiminta, kulttuuri- ja nuorisotoimi).

Kartoitustyön lisäksi järjestettiin huhtikuussa 2018 järjestöilta, jossa keskusteltiin tämänhetkisestä harrastustilanteesta, harrastustoiminnan yhteisestä suunnittelusta, harrastustiedottamisesta ja kunnan tavoista tukea järjestöjä harrastusten järjestämisestä. Sovittiin mm, että kevään aikana kootaan kunnan www-sivuille yhteenveto kesäajan harrastuksista lapsille ja nuorille ja jatkossa kaikkien harrastusmahdollisuuksien koonti kunnan www-sivuille. Samoin sovittiin syksyllä toteutettavasta harrastuskyselystä, jossa lapset ja nuoret kertoisivat itse harrastustoiveistaan. Tällä pyrittäisiin löytämään ideoita harrastusten järjestämiseen ja kartoittamaan niitä ryhmiä, jotka tällä hetkellä jäävät harrastusten ulkopuolelle. Sovittiin myös harrastusohjaajille tulevaisuudessa järjestettävästä yhteisestä koulutuksesta. Järjestöillan muistio on liitteenä.

Kartoitustyöstä jäi ulkopuolelle järjestöjen ja kunnan järjestämät tapahtumat sekä omaehtoisen, ohjaamattoman harrastamisen mahdollisuudet. Omaehtoisen harrastamisen mahdollisuuksia järjestää kunta mm. kirjaston, nuorisotilojen, puistojen ja liikuntapaikkojen muodossa. Lapsille ja nuorille suunnattavalla harrastuskyselyllä voidaan saada tietoa myös näistä tarpeista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Suvi Pirnes-Toivanen, sivistysjohtaja, suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta

1. merkitsee aloitteen käsittelyn tiedoksi ja

2. lähettää sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.