Sivistyslautakunta, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Hakemukset vuoden 2020 kulttuuriavustusten käyttöajan jatkamiseen

MjuDno-2020-697

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Eveliina Mäenpää, kv. 1 vpj., eveliina.maenpaa@mantyharju.fi

Kuvaus

Koronaviruspandemian vaikutukset vuonna 2020 kulttuuriavustuksia saaneiden avustusyhteisöjen toimintaan ja talouteen ovat olleet merkittäviä. Mäntyharjun kunta huomioi tilanteen ja joustaa avustusten käytössä.

Esitetään, että avustettavaa toimintaa on mahdollista sopeuttaa muuttuneeseen tilanteeseen.

 • Mikäli toimintaa on mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle, voi käyttämättä jääneelle perusavustukselle hakea käyttöajan pidennystä 31.7.2021 saakka. Käyttöajan pidennys tulee hakea vuoden 2020 loppuun mennessä.
 • Samassa yhteydessä myönnetylle perusavustukselle voi jatkoajan lisäksi hakea myös matalalla kynnyksellä käyttötarkoituksen muutosta kulttuuriavustusten jakoperusteiden mukaisesti. Esimerkiksi perusavustus voidaan muuttaa kohdeavustukseksi.
 • Jos avustusta saanut toiminta on peruuntunut kokonaan, eikä sitä voida siirtää tai soveltaa eikä siitä ole aiheutunut kustannuksia, tulee myönnetty avustus maksaa takaisin kulttuuriavustusten jakoperusteiden mukaisesti. Samoin jos toiminta toteutuu merkittävästi vähäisempänä ja siitä aiheutuneet kulut ovat pienempiä kuin myönnetty avustus, tulee käyttämättä jäävä osa avustuksesta palauttaa. Muutoin avustus peritään takaisin.

Sopeuttamistoimet koskevat ainoastaan kulttuurin perusavustuksia. Kohdeavustukset maksetaan selvitystä vastaan tapahtuman tai toiminnon toteutumisen jälkeen.  Jos kohdeavustuksen kohteena oleva tapahtuma tai toiminto jää toteutumatta vuonna 2020, ei kohdeavustusta makseta eikä sitä voi siirtää seuraavalle vuodelle. Kohdeavustusta voi kuitenkin hakea uudestaan vuoden 2021 avustushaun yhteydessä.

Esitetään myös, että koronavirustilanteesta johtuvat tapahtumien peruuttamisesta aiheutuvat kustannukset ovat avustuskelpoisia kustannuksia.

Kulttuurisihteeri tiedottaa tarkemmin kaikille avustuksen saaneille toimintaohjeet käyttöajan pidennyksen ja/tai käyttötarkoituksen muutoksen osalta. Sivistyslautakunta käsittelee muutoshakemukset vuoden 2021 ensimmäisessä kokouksessa.

Muutokset tulee raportoida ja perustella yhteisön toimintakertomuksessa sekä avustuksen käytöstä annettavan selvityksen yhteydessä, jotta avustuksen myöntäjän on mahdollista seurata avustuksen käyttöä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää, että vuodelle 2020 myönnetyille kulttuurin perusavustuksille

 1. voi hakea käyttöajan pidennystä 31.7.2021 saakka. Käyttöajan pidennys haetaan vuoden 2020 loppuun mennessä.
 2. voi samassa yhteydessä hakea käyttötarkoituksen muutosta, kuitenkin että toiminta noudattaa kulttuuriavustusten jakoperusteita. Perusavustus voidaan muuttaa kohdeavustukseksi.
 3. Mikäli maksettua avustusta ei ole voitu käyttää myönnettyyn tarkoitukseen, tulee hakijan palauttaa maksettu avustus tai sen osa. Muutoin avustus peritään takaisin.
 4. Hyväksyy koronavirustilanteesta johtuvat tapahtumien peruuttamisesta aiheutuvat kustannukset avustuskelpoisiksi kustannuksiksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Eveliina Mäenpää, kv. 1 vpj., eveliina.maenpaa@mantyharju.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunnan tekemän päätöksen (20.10.2020 §63) mukaisesti kulttuurin perusavustusta vuonna 2020 saaneilla tahoilla on ollut mahdollisuus koronaepidemiatilanteen vuoksi hakea avustuksille käyttöajan pidennystä 31.7.2021 saakka ja/tai avustuksen käyttötarkoituksen muutosta.

Avustusta saaneilta tahoilta on kyselyn avulla kartoitettu kulttuuriavustusten käytön tilanne. Samalla on ollut mahdollista anoa jatkoaikaa ja/tai käyttötarkoituksen muutosta. Kyselyyn on ollut mahdollista vastata 4.11.-31.12.2020.

Määräaikaan mennessä jatkoaikaa avustuksen käyttöön ja/tai käyttötarkoituksen muutosta anoi kuusi avustusta saanutta tahoa (liite 1). Kaikki muutoshakemukset täyttävät sivistyslautakunnan hyväksymät avustusten jakoperusteet.

Avustusten jakoperusteet edellyttävät, että avustusten käytöstä tulee toimittaa selvitys. Avustusten käytön siirtyessä vuodelle 2021, tulee selvitys toimittaa vuoden 2022 helmikuun loppuun mennessä. Selvityksestä tulee ilmetä avustuksen käyttö vuosien 2020 ja 2021 (31.7. saakka) ajalta, jotta avustuksen myöntäjän on mahdollista seurata avustuksen käyttöä. Kulttuurisihteeri ohjeistaa avustuksen saajia tarkemmin selvityksen osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta

 1. myöntää kulttuurin perusavustusten käytölle jatkoajan 31.7.2021 saakka liitteen 1 mukaisesti.
 2. myöntää kulttuurin perusavustuksille käyttötarkoituksen muutoksen kohdeavustukseksi liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

 

Leena Pekkanen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun sivistyslautakunta.

Postiosoite: PL 76, 52700 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: 015 770 1212
Puhelinnumero: 044 77007 346
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.