Sivistyslautakunta, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 TEA (terveydenedistämisaktiivisuus) -mittari johtamisen ja päätöksenteon tukena

MjuDno-2021-20

Valmistelija

  • Christian Juhola, hyvinvointikoordinaattori, christian.juhola@mantyharju.fi

Kuvaus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ylläpitää TEA-viisari verkkopalvelua, joka on kuntien ja alueiden terveydenedistämistyön suunnittelua ja johtamista tukeva vertailutietojärjestelmä. Palvelu on suunnattu organisaation jäsenille ja henkilöstölle, luottamushenkilöille ja kuntalaisille. TEA-viisarissa tarkasteltavia osa-alueita ovat kuntajohto, perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, liikunta, perusterveydenhuolto ja kulttuuri.

Kunkin osa-alueen rakenteita tarkastellaan seuraavista näkökulmista:

  1. Sitoutuminen kuvaa strategiatasolla kunnan sitoutumista terveyden edistämiseen. Siinä tarkastellaan terveyden edistämisen näkymistä muun muassa useamman vuoden kattavissa strategia- ja ohjelma-asiakirjoissa sekä toimialan vuosittaisissa talous- ja toimintasuunnitelmissa.
  2. Johtaminen kuvaa ehkäisevän työn ja terveydenedistämistyön vastuun organisointia, määrittelyä sekä toimeenpanoa.
  3. Seuranta ja tarveanalyysi kuvaa vastuuväestöjen terveydentilan ja siihen vaikuttavien tekijöiden seurantaa ja tarveanalyysia väestöryhmittäin sekä niiden raportointia yksikön johtoryhmälle ja luottamushenkilöorganisaatiolle.
  4. Voimavarat kuvaa henkilöstön ja muiden voimavarojen mitoitusta ja osaamista.
  5. Yhteiset käytännöt kuvaa, missä määrin kunnassa on sovittu yhteisistä toimintakäytännöistä.
  6. Osallisuus kuvaa kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua toiminnan kehittämiseen ja arviointiin.
  7. Muut ydintoiminnat ovat toimialakohtaisesti määritettäviä terveyden edistämisen ydintoimintoja, jotka jokaisessa kunnassa tulisi toteuttaa. Ulottuvuus kuvaa soveltuvin osin toiminnan kattavuutta ja volyymiä.

 

TEA-viisari löytyy osoitteesta teaviisari.fi ja maksuton aiheeseen liittyvä koulutus kuntapäättäjille ja viranhaltijoille on saatavilla THL:n verkkokoulusta (verkkokoulut.thl.fi).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi esityksen TEA-viisari verkkopalvelusta.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)