Sivistyslautakunta, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Yhden peruskoulun malliin siirtymisen jälkiarviointi

MjuDno-2020-85

Valmistelija

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjussa siirryttiin yhden peruskoulun malliin syksyllä 2020, kun erilaisia vaihtoehtoja kouluverkkoratkaisuksi oli selvitelty syksyllä 2019 ja alkuvuodesta 2020. Nyt suoritetun arvioinnin tarkoituksena on selvittää kokemuksia ja havaintoja muutoksen toteutumisesta ja sen vaikutuksista. Arviointi tehdään kaksi kertaa: ensimmäistä kyselyä tehdessä muutoksesta on kulunut puoli vuotta ja toinen kysely toteutetaan kun toinen lukuvuosi on käynnistynyt.

Osana arviointia on teetetty kaksi kyselyä, joista toinen osoitettiin ensisijaisesti nykyisten Mäntyharjun yhtenäiskoulun oppilaiden vanhemmille ja huoltajille sekä henkilökunnalle. Tähän kyselyyn saapui 112 vastausta. Toinen kysely tehtiin 3.-6- luokkien oppilaille ja siihen vastattiin 193 kertaa.

Kyselyn vastauksissa huoltajat ja koulun henkilökunta ovat arvioineet yhteen perusopetuksen yksikköön siirtymisen haitat ja hyödyt melko vähäisiksi. Eniten haittaa muutoksella koettiin olevan kunnan vetovoimaisuuteen ja asuinalueiden houkuttelevuuteen.

Kysyttäessä huoltajilta ja koulun henkilökunnalta kuinka laadukkaasti opetukseen ja koulunkäyntiin liittyvät asiat tällä hetkellä toteutuvat, kaikkien vastauksien keskiarvoksi saatiin 3,0 (asteikolla 1-5). Parhaimmat pisteet saivat opetus (3,6), kaveri- ja ystäväsuhteet (3,6) ja kodin ja koulun välinen yhteistyö (3,3). Heikoimmat pisteet tulivat koulun oppilasmäärästä (2,3), ruokailusta (2,6) ja koulun piha- ja leikkialueista (2,6).

Lapsille tehdyn kyselyn perusteella 70% vuosiluokkien 3-6 oppilaista oli tyytyväisiä koulujen yhdistymiseen (melko tyytyväisiä 25%, tyytyväisiä 33% ja erittäin tyytyväisiä 12%). Tällä hetkellä koulunkäyntiin tyytyväisiä 3.-6. luokkalaisia oli 76% vastanneista. Tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä oli n. 6% vastaajista (10 oppilasta). 19% vastaajista koki tyytyväisyytensä neutraaliksi.

 

Toinen osa arviointia on taloudellisten vaikutusten tarkastelu.

Uudistus muutti koulukuljetuksia jonkin verran, mutta ei luonut tarvetta kilpailutukselle. Koulukuljetukset kilpailutetaan keväällä 2021 ja uusi sopimuskausi alkaa 1.8.2021. Kouluverkkoselvityksessä kuljetuskustannusten arvioitiin nousevan noin 32 000 euroa, kun lähtökohtana pidettiin nykyisiä reittejä ja automäärää. Syyslukukauden toteuma on kuitenkin osoittanut, että kuljetuskustannukset eivät nousseet ennakkoarvioinnin tavoin.

Koulukuljetusten kustannukset olivat syyslukukaudella 2019 yhteensä 348.329,23€ ja syyslukukaudella 2020 327.742,79€.

Opetustoiminnan järjestämiseen yhteen peruskouluun siirtyminen on vaikuttanut kustannuksiin syyslukukaudella (elokuu-joulukuu) seuraavasti (vertailussa 2019 ja 2020 toteuma):

  • Esiopetuksen järjestämisen toimintakulut olivat syyslukukaudella 2019 yhteensä 120.425€ ja syyslukukaudella 2020 yhteensä 112.007€.
  • Iltapäivätoiminnan järjestämisen toimintakulut olivat syyslukukaudella 2019 yhteensä 33.776€ ja syyslukukaudella 2020 20.707€.
  • Opetuksen järjestämisen toimintakulut (Yhtenäiskoulu sekä Toivolan ja Kirkonkylän koulut) ilman erityisopetuksen kustannuksia olivat syyslukukaudella 2019 yhteensä 1 628.981€ ja syyslukukaudella 2020 1 518.988€.  Henkilöstökuluja kokonaisuudesta oli syyslukukaudella 2019 yhteensä 964.744€ ja syyslukukaudella 2020 881.337€.
  • Erityisopetuksen toimintakustannukset olivat syyslukukaudella 2019 yhtensä 328.240€ ja syyslukukaudella 2020 310.800€.
  • Yhteensä säästöä syyslukukauden aikana muodostui 169.506€.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta merkitsee yhden peruskoulun malliin siirtymisen jälkiarvioinnin tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)