Sivistyslautakunta, kokous 8.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Mäntyharjun museon liittyminen maakunnalliseen paikallismuseoiden kokoelmatietokantaan (PaMu)

MjuDno-2021-636

Valmistelija

  • Eveliina Mäenpää, kulttuurituottaja, eveliina.maenpaa@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun museon yhtenä tehtävänä on tallentaa Mäntyharjun kunnan alueella eläneiden ja vaikuttaneiden ihmisten, seurojen, yritysten ja muiden järjestöjen tai ryhmien historiaa niin esinein, valokuvin kuin tarinoinkin. Museokokoelmien hoitamista ja kartuttamista ohjataan kokoelmapoliittisella ohjelmalla (KOPO).

Etelä-Savon alueellisen museotoiminnan vastuumuseon, Savonlinnan maakuntamuseon, johdolla ollaan toteuttamassa Etelä-Savon paikallismuseoiden PaMu-kokoelmatietokantaa. Kokoelmatietokantaa on pilotoitu vuodenvaihteessa 2020-2021, jolloin Suomenniemen kotiseutumuseon esinekokoelma siirrettiin tietokantaan. Maakunnallisella kokoelmatietokannalla tavoitellaan sekä paikallismuseoiden parempaa kokoelmanhallintaa, että kokoelmien parempaa julkista saavutettavuutta.

Maakunnallinen PaMu-kokoelmatietokanta toteutetaan CollectionPro -ohjelmiston pilvipalveluna, joka on ollut käytössä Savonlinnan maakuntamuseolla vuodesta 2019 lähtien. Liittymissopimus tehdään Savonlinnan maakuntamuseon kanssa. PaMu-kokoelmatietokannan kautta on mahdollista myöhemmässä vaiheessa linkittää paikallismuseoiden kokoelmatiedot myös Suomen kulttuuri- ja tiedeaineistojen Finna-hakupalveluun sekä sitä kautta myös eurooppalaiseen Europeana-hakupalveluun.

Ensimmäisessä vaiheessa PaMu-kokoelmatietokantaan siirrettäisiin esinekokoelman tiedot. Mäntyharjun museon kokoelmissa on yli 6000 esinettä. Museon esinekokoelma on suhteellisen hyvin luetteloitu. Esineet on kirjattu sähköiseen pääkirjaan (excel) mutta erillistä luettelointisovellusta ei ole ollut käytössä. Siirto pystytään tekemään pääosin massasyöttämällä tiedot nykyisestä pääkirjasta kokoelmatietokantaan. Massasyötön valmistelu pystytään tekemään museon omana työnä.

Kokoelmatietokannan kustannukset riippuvat siitä, kuinka monta museota päättää ottaa tietokannan käyttöön. Kustannukset koostuvat max. 1500 euron aloituskulusta sekä vuosittaisesta ylläpitomaksusta, joka on n. 200-600 euroa / vuosi, riippuen tietokannassa mukana olevien museoiden määrästä. Mukaan lähtevien museoiden määrä varmistuu 15.9.2021 jälkeen, jolloin päätös liittymisestä tulee olla tehtynä.

Mäntyharjun museon osallistuminen uuteen järjestelmään on tärkeää kokoelmanhallinnan jatkuvuudelle ja yhteensopivuudelle kansallisen tason kanssa. Lisäksi se parantaa kokoelmien julkista saavutettavuutta. Kokoelmatietokannan käyttöönotto on kirjattu Mäntyharjun museon tavoitteeksi kokoelmapoliittiseen ohjelmaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää, että

  1. Mäntyharjun museo liittyy Etelä-Savon paikallismuseoiden PaMu-kokoelmatietokantaan.
  2. kokoelmatietokannan käyttöönottoa ja ylläpitoa varten varataan esityksen mukaisesti tarvittava määräraha museon kustannuspaikalle 19447042.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Kulttuurituottaja Eveliina Mäenpää oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.

Tiedoksi

Kulttuurituottaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun sivistyslautakunta.

Postiosoite: PL 76, 52700 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: 015 770 1212
Puhelinnumero: 044 77007 346
Kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.