Sivistyslautakunta, kokous 8.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Toimivallan siirto / sivistyslautakunta

MjuDno-2021-587

Valmistelija

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön luvussa 5 määrätään kunnan toimielinten tehtävistä ja toimivallan jaosta. Sivistyslautakunnan tehtävistä ja toimivallasta määrätään pykälissä 22-24.

Toimielin voi siirtää sille tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen (Hallintosääntö luku 5 §28).

Hallintosäännön §24:n mukaan sivistyslautakunta päättää muun muassa opiskelupaikan osoittamisesta oppivelvolliselle (luettelon kohta 6) ja oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä (luettelon kohta 7). Päätöksenteon käsittelyaikojen lyhentämiseksi nämä päätökset tulisi voida tehdä toimialajohtajan viranhaltijapäätöksellä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta päättää siirtää sivistysjohtajalle toimivallan seuraavissa asioissa:

  1. opiskelupaikan osoittaminen oppivelvolliselle
  2. oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttäminen

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)