Tarkastuslautakunta, kokous 10.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Tarkastuslautakunta / talousarvio 2024

MjuDno-2023-528

Valmistelija

  • Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, arja.leppakumpu@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on 10.7.2023 § 141 antanut ohjeet talousarvion 2024 laadinnasta sekä sen raameista.

"Kunnanhallitus on kokouksessaan 26.6.2023 käsitellyt Inspira Oy:n raportin pohjalta kunnan vuoden 2024 taloustilannetta ja talousarvion laadinnan lähtökohtia.
Vertailulukuna tarkastelussa on käytetty Inspiran raportin ennakoitua kulurakennetta vuodelle 2024. Tässä kulurakenteessa on huomioitu tiedossa olevan palkkaratkaisun vaikutus sekä inflaation aiheuttama kustannuskehitys käyttötalouden osalta. Tuloarvion merkittävimmät osat verotulokertymä ja valtionosuuskertymä perustuvat VM:n ja Kuntaliiton viimeisimpiin arvioihin. Tältä osin arviot tarketuvat syksyn aikana.

Kunnanhallituksen asettama tavoite 5 %:n sopeutuksesta Inspiran laatiman tuloslaskelman toimintakuluihin tarkoittaa tulosalueittain seuraavaa menoraamia (brutto):

Kunnanvaltuusto            57 660 €
Kunnanhallitus          3 697 780 €
Elinvoima                     783 470 €
Sivistyslautakunta     9 220 320 €
Tekninen lautakunta  4 792 460 €
Rakennuslautakunta    294 500 €

Em. raamituksen ulkopuolelle jäävät tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta lakisääteisen roolinsa johdosta.

Em. raamitus, käytetyt verotulo- ja valtionosuuskertymät sekä arvio toimintatuotoista johtaa toteutuessaan  Inspiran ennusteen mukaan 1 270 800 €:n alijäämään. Tältä osin kunnanhallituksen tulee palata toimenpiteisiin alijäämän osalta tulokertymän tarkentuessa. Tarkastelulla saattaa olla vaikutusta tulosalueiden em. raameihin.

Talousarvion laadinnan haasteellinen lähtökohta on aiheuttanut viivästystä prosessin eri vaiheiden osalta, joten on erityisen tärkeää, että toimialat perustavat oman laadintaprosessinsa liitteessä olevaan aikatauluun.
Aikataulu ja menoraamit on käsitelty kunnan johtotiimissä.

Kunnanhallitus
1. hyväksyi em. tulosalueiden budjettiraamit (toimintakulut brutto) vuoden 2024 talousarvion laadinnan lähtökohdiksi;
2. merkitsi tiedoksi liitteenä olevan talousarvion laadinnan aikataulun;
3. totesi, että kunnnahallitus antaa laadinnan aikana tarvittavat tarkennetut ohjeet toimialoille."


Hallintotoimessa on valmisteltu alustava tarkastuslautakunnan budjetti, jonka loppusumma on 22 920 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Kuoksa, timo.kuoksa@mantyharju.fi

Tarkastuslautakunta valmistelee talousarvioehdotuksen vuodelle 2024.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi tarkastustoimen talousarvioesityksen vuodelle 2024.