Tarkastuslautakunta, kokous 10.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Tilinpäätös 2017

MjuDno-2018-206

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan vuoden 2017 tilinpäätös on valmistunut.
Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Mäntyharjun kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseen konsernitilinpäätös.

Kuntalain mukaan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, minkä jälkeen tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi.
Tilintarkastajien on KuntaL:n mukaan tarkastettava tilinpäätös viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Valtuuston käsittelyyn tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on saatettava kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen laatiminen, tilinpäätöksen antaminen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tilinpäätöksen saattaminen tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi on kunnanhallituksen tehtävä.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

KuntaL:n  mukaan kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamisesta koskevista toimenpiteistä. Mäntyharjun kunnan vuoden 2017 tilinpäätös on 172.702,28 euroa ylijäämäinen.
Talousarviovuotta  2017 tarkasteltaessa tulee huomioida, että Mäntyharjun kunta luovutti perusturvapalvelut osaksi  Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymää 1.1.2017. Vuosien 2016 ja 2017 luvut eivät siten ole kaikilta osin veratailukelpoisia keskenään.
Vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan toimintatuotot pienenivät edelliseen vuoteen verrattuna 2.216.982 €. Toimintakulut pienenivät
1.580.225€ ja olivat yhteensä 41.732.506,39 €.
Kokonaisverotulot olivat 21.017.321,63 €. Verotulokertymä kasvoi edellisestä vuodesta 853.169 €, 4,2 %.
Valtionosuuksia kertyi 18.626.000 €. Valtionosuudet vähenivät edellisestä vuodesta 16.215 €.

Vuosikatteeksi muodostui 3.302.330,49 €. Vuosikate riitti kattamaan käyttöomaisuuden poistot ja arvonalennukset, jotka olivat yhteensä 3.129.628 €. Poistosuunnitelman ulkopuolisia poistoja / arvonalennuksia kirjattiin tilinpäätökseen  1.838.272,13 €. Poistosuunnitelman lisäksi tehdyt poistot on esitetty liitteessä.
Tilinpäätös sisältää lisäksi  1.687.800 €:n siirtovelan, jolla varaudutaan  Essoten:n vuoden 2017 loppulaskuun ja muodostuneen alijäämän kuntaosuuteen.

Mäntyharjun kunnan vuoden 2017 investointimenot olivat 860.361,61 €.

Kunnan  lainakanta tilikauden lopussa oli 13.205.900 €.

Talousarvioseuranta on toteutettu vuonna 2017 kunnanhallituksessa sekä lautakunnissa kuukausittain. Kolmannesvuosiraportit on käsitelty kunnanvaltuustossa 5.6.2017 ja 9.10.2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

 1. esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2017 ylijäämä 172.702,28 euroa siirretään oman pääoman tilikauden yli-/alijäämätilille;
 2. allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen  tilintarkastajien tarkastettavaksi;
 3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja
 4. sallii, että tarvittaessa tilinpäätösasiakirjaan voidaan tehdä teknisiä muutoksia ennen valtuustokäsittelyä ilman, että muutoksista tarvitsee kunnanhallituksen erikseen päättää.

Päätös

Kunnanhallitus

 1. esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2017 ylijäämä 172.702,28 euroa siirretään oman pääoman tilikauden yli-/alijäämätilille;
 2. allekirjoitti vuoden 2017 tilinpäätöksen ja jätti tilinpäätöksen tilitarkastajien tarkastettavaksi;
 3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja
 4. sallii, että tarvittaessa tilinpäätösasiakirjaan voidaan tehdä teknisiä muutoksia ennen valtuustokäsittelyä ilman, että muutoksista tarvitsee kunnanhallituksen erikseen päättää.

Valmistelija

 • Ilpo Honkanen, ilpo.honkanen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta käsittelee kunnan tilinpäätöstä 2017.  Tilinpäätös on liitteenä.

Tilintarkastaja JHTT, HT  Mika Mikkonen Mikkelin Tilintarkastajat Oy:stä on kokouksessa selostamassa kunnan vuoden 2017 tuloslaskelman sekä rahoituslaskelman muodostumista sekä jättää samalla lautakunnalle tarkastuskertomuksen vuodelta 2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ilpo Honkanen, ilpo.honkanen@mantyharju.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedokseen

 1. JHTT, HT Mika Mikkosen selvityksen kunnan vuoden 2017 tulos- ja rahoituslaskelman muodostumisesta
 2. tilintarkastajan jättämän tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017 sekä P-analyysin viiden viimeisen vuoden tilinpäätöksistä
 3. tilintarkastajan esityksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tarkastetulta tilikaudelta.

Tarkastuslautakunta

 • saattaa tilintarkastuskertomuksen 2017 kunnanvaltuustolle tiedoksi ja
 • esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa sekä taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja palvelualueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 01.01.-31.12.2017.

 

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedokseen

 1. JHTT, HT Mika Mikkosen selvityksen kunnan vuoden 2017 tulos- ja rahoituslaskelman muodostumisesta
 2. tilintarkastajan jättämän tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017 sekä P-analyysin viiden viimeisen vuoden tilinpäätöksistä
 3. tilintarkastajan esityksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tarkastetulta tilikaudelta.

Tarkastuslautakunta

 • saattaa tilintarkastuskertomuksen 2017 kunnanvaltuustolle tiedoksi ja
 • esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa sekä taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja palvelualueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 01.01.-31.12.2017.

 

Puheenjohtaja Ilpo Honkanen ja jäsen Raili Rantanen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi esteellisyydet ilmoittaen.

Varapuheenjohtaja Eero Kantola toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan.