Tarkastuslautakunta, kokous 13.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Hyvinvointikoordinaattori Taija Kirstuan kuuleminen / hyvinvointiraportti

MjuDno-2024-98

Valmistelija

  • Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, arja.leppakumpu@mantyharju.fi

Kuvaus

Hyvinvointikoordinaattori kertoo työstään tarkastuslautakunnalle ja esittelee vuoden 2022 hyvinvointiraportin.


Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on yksi kunnan tärkeimpiä tehtäviä (Kuntalaki 410/2015 §1 ja Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021 §6). Kunnan on seurattava kuntalaisten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin ja raportoitava vuosittain kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021 §6).

Valtuustokausittain laaditaan laaja hyvinvointikertomus- ja suunnitelma. Mäntyharjun laaja hyvinvointikertomus 2017–2021 ja hyvinvointisuunnitelma 2021–2025 hyväksyttiin valtuustossa 06.06.2022 (§ 34). Hyvinvointiraportti on puolestaan vuosittain laadittava lakisääteinen asiakirja, joka kuvaa kunnan hyvinvointitilannetta ja toimenpiteitä raportointivuodelta.

Hyvinvointiraportti vuodelta 2022 sisältää ensimmäisessä osassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön lähtökohtia ja perusteita niin yleisellä kuin paikallisella tasolla. Toisessa osassa käydään läpi kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa ja siinä tapahtuneita muutoksia sekä tehtyjä toimia eri kohderyhmien ja teemojen osalta. Viimeisessä osassa tarkastellaan vuosille 2021–2025 laadittua hyvinvointisuunnitelmaa ja sen tavoitteiden ja toimenpiteiden edistymistä vuoden 2022 aikana. Hyvinvointiraportin liitteenä on tilastotietoa vuonna 2022 päivittyneistä tilastoista.

Vuoden 2022 hyvinvointiraportti on liitteenä.

Sivistyslautakunta on hyväksynyt raportin 14.12.2023
Kunnanhallitus on käsitellyt raportin 22.1.2024 
Kunnanvaltuusto on käsitellyt raportin 29.1.2024

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Kuoksa, timo.kuoksa@mantyharju.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee hyvinvointikoordinaattori Taija Kirstuan kuulemisen ja Mäntyharjun kunnan hyvinvointiraportin vuodelta 2022 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Hyvinvointikoordinaattori Taija Kirstua oli läsnä asian käsittelyn ajan klo 15.32-15.55.

Asia käsiteltiin §:n 10 jälkeen ennen §:n 11 käsittelyä.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)