Tarkastuslautakunta, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Arviointikertomus 2020

MjuDno-2021-382

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, arja.leppakumpu@mantyharju.fi

Kuvaus

KuntaL 121 § 1 mom. Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.
KuntaL 121 § 1 mom. 2. kohta Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.
Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.
Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.
Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Kunnanhallitus on 29.3.2020 § 61 hyväksynyt tilinpäätösken vuodelta 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ilpo Honkanen, ilpo.honkanen@mantyharju.fi

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2020 arviointikertomusta.

Päätös

Tarkastuslautakunta jatkaa valmistelua kokouksessaan 18.5.2021.

Valmistelija

  • Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, arja.leppakumpu@mantyharju.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ilpo Honkanen, ilpo.honkanen@mantyharju.fi

Tarkastuslautakunta esittää, että kunnanvaltuusto

  1. merkitsee vuoden 2020 arviointikertomuksen tiedoksi;
  2. kehottaa kunnanhallitusta raportoimaan kunnanvaltuustolle ennen vuoden 2022 talousarviokäsittelyä toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien, kysymysten ja selvityspyyntöjen johdosta on ryhdytty.

Päätös

Hyväksyttiin.