Tarkastuslautakunta, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Muut asiat

Päätös

Tarkastuslautakunta

1. keskusteli ja päätti esittää vuoden 2022 talousarvioon tarkastuslautakunnan tavoite / mittariasetannan korvattavan seuraavasti:

"Kuntalain 121 § mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävät ovat:
1.1  arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
1.2  huolehtia kunnan ja sen tytäryhtiöiden tarkastuksen yhteensovittamisesta sekä
1.2  valvoa KuntaL 84 §:ssä säädetyn luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

 

2. keskusteli tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyyksistä / sidonnaisuuksista ja totesi, että

2.1  luottamushenkilöiden esteellisyydestä säädetään KuntaL 97 §:ssä. Sen mukaan lautakunnan jäsenten esteellisyydestä on voimassa se, mitä hallintolain 27-30 §:ssä säädetään
2.2  mikäli lautakunnan jäsen on jatkossa esteellinen yksittäisen asian osalta, tulee hänen ilmoittaa siitä ja pidättäytyä päätöksenteosta asianomaisen asian kohdalla.

 

3. päätti, että seuraava kokous on 11.1.2022 klo 16.00.