Tarkastuslautakunta, kokous 26.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Sidonnaisuudet

MjuDno-2021-26

Valmistelija

  • Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, arja.leppakumpu@mantyharju.fi

Kuvaus

Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain mukaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Mäntyharjun kunnan hallintosäännön mukaisesti
tarkastuslautakunta toimii sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjänä ja lautakunta saattaa sidonnaisuusilmoitukset vuosittain tiedoksi valtuustolle. Tarkastuslautakunta huolehtii sidonnaisuusrekisterin tietojen julkistamisesta yleisessä tietoverkossa.

Jokainen laissa määrätty ilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Tarkastuslautakunta voi valvovana viranomaisena kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai
täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeen tai tehtäväänsä. Henkilön on viipymättä ilmoitettava myös sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päätyttyä henkilöä koskevat tiedot poistetaan yleisesti nähtäviltä.
Kansallisarkiston ohjeen mukaan sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusrekisterin tiedot ovat pysyvästi säilytettäviä, vaikka niitä koskevat tiedot poistetaankin yleisesti nähtäviltä.

Kuntalain mukaan ilmoitusvelvollisuus koskee kunnanhallituksen jäseniä ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa sekä kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijöitä.
Kunta lähettää sidonnaisuusilmoituspyynnön uusille ilmoitusvelvollisille luottamustehtävään tai virkaan valitsemisen yhteydessä.

Mäntyharjun kunnassa ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia:
- kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
- valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- teknisen lautakunnan jäsenet ja varajäset
- rakennuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet
- kunnanhallituksen konsernijaoston jäsenet ja varajäsenet
- kunnanhallituksen henkilöstöjaoston jäsenet ja varajäsenet
- teknisen lautakunnan tiejaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- kunnanjohtaja
- hallinto- ja talousjohtaja
- lautakuntien esittelijät 

Marraskuussa 2019 on lähetetty pyyntö sidonnaisuusilmoituksien tarkastamisesta. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ilpo Honkanen, ilpo.honkanen@mantyharju.fi

Tarkastuslautakunta

  1. merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tietoonsa,
  2. julkaisee raportin sidonnaisuusilmoituksista ja
  3. saattaa raportin tiedoksi kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.