Tarkastuslautakunta, kokous 4.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Tilinpäätös 2021

MjuDno-2022-196

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Mäntyharjun kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttäätilinpäätökseen konsernitilinpäätös.

Kuntalain mukaan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, minkä jälkeentilinpäätös luovutetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on KuntaL:n mukaan tarkastettava tilinpäätös viimeistään toukokuun loppuun mennessä.
Kunnanvaltuuston käsittelyyn tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on saatettava kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

Mäntyharjun kunnan vuoden 2021 tilinpäätös on 135.543,38 euroa alijäämäinen.

Ulkoiset toimintatuotot olivat 5.790.569,29 euroa, missä on 404.500 euroa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakulut kasvoivat 4.306.150 euroa verrattuna vuoteen 2020. Kokonaisverotulot olivat  23.747.681,65 euroa. Valtionosuuksia kertyi 19.543.567 euroa. Vuosikatteeksi muodostui 1.108.861,26 euroa.

Mäntyharjun kunnan vuoden 2021 investointimenot olivat 2.441.225,73  euroa
Kunnan lainakanta tilikauden lopussa oli 22.181.000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Yhteistyötoimikunta merkitsee tilinpäätöksen 2021 tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2021 alijäämä 135.543,38 € kirjataan oman pääoman tilikauden ali-/ylijäämätilille;
  2. allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi;
  3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja
  4. sallii, että tarvittaessa tilinpäätösasiakirjaan voidaan tehdä teknisiä muutoksia ennen valtuustokäsittelyä ilman, että muutoksista tarvitsee kunnanhallituksen erikseen päättää.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Ville Partio ja hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen olivat saapuvilla asian käsittelyn ajan.

Päätösehdotus

Tarkatuslautakunta 

1. saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi;

2. esittää valtuustolle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja

3. esittää valtuustolle, että myönnetään vastuuvapaus kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

Päätös

Hyväksyttiin.