Tekninen lautakunta, kokous 11.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Talousarvio 2022 / Tekninen lautakunta

MjuDno-2021-725

Valmistelija

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 31.5.2021 § 111 antanut talousarvion 2022 laadintaohjeet. Ohjeita on päivitetty raamien osalta 21.6.2021 § 130. Teknisen lautakunnan menoraami (brutto) on vuodelle 2022 4 967 580 €.

Liitteenä olevan teknisen lautakunnan käyttötalousosan budjetin toimintatuotot ovat 6 578 750 €, toimintakulut ovat -6 514 890 € ja toimintakate 63 860 €. Poistot ja arvonalentumiset sekä laskennalliset erät huomioituna tulee tilikauden alijäämäksi -1 576 330 €.

Taloussuunnitelman osana on henkilöstösuunnitelma, jossa on esitetty henkilöstön määrän kehitys vuosina 2021-2024 (liite).

Investoinnit on esitetty vuosille 2022-2024 (liite). Investointisuunnitelma 1 770 000 € sisältää 130 000 € sivistyksen kalustehankintoja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. hyväksyy liitteiden mukaisesti talousarvion käyttötalousosan vuodelle 2022 ja henkilöstösuunnitelman vuosille 2022- 2024 sekä investointisuunnitelman vuosille 2022- 2024
  2. esittää talousarvion ja taloussuunnitelman kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Päätös

Tekninen lautakunta

  1. hyväksyy liitteiden mukaisesti talousarvion käyttötalousosan vuodelle 2022 ja henkilöstösuunnitelman vuosille 2022-2024 sekä investointisuunnitelman vuosille 2022-2024
  2. esittää talousarvion ja taloussuunnitelman kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, Kunnanvaltuusto