Tekninen lautakunta, kokous 11.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Kaavateiden talvihoitotyöt 2019-2022

MjuDno-2019-385

Valmistelija

  • Sini Kauppinen, kunnossapitotyönjohtaja, sini.kauppinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunta on pyytänyt tarjoukset kaavateiden talvihoitotöistä 2019-2022 avoimena menettelynä Cloudia-ohjelman kautta. Tarjoukset tuli toimittaa 23.5.2019 klo 14:00 mennessä. 

Tarjoukset on pyydetty urakkaperusteisten talvikunnossapitotöiden suorittamisesta kunnan hoitovastuun alaisilla kaavateillä. Kunnan kiinteistöalueiden hoito ei kuulu tähän tarjouspyyntöön.

Urakan kohteena on Mäntyharjun alueella, kunnan hoitovastuulla olevien katualueiden talvihoito 2019 - 2022 urakkaohjelmassa ja sen liitteissä esitetyn mukaisena. Urakoitsija toimii itsenäisesti  huolehtien, että urakkaan kuuluvat tehtävät tulevat hoidetuiksi laatuvaatimusten mukaisesti. Hoitoalueita on neljä.

Määräaikana saatiin kaksi liitteenä olevan tarjousten avauspöytäkirjan mukaista tarjousta:
Tmi Joni Roitto
K. Paasonen Ky

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. päättää, että kaikkiin hoitoalueisiin valitaan halvimman tarjouksen tehnyt K. Paasonen Ky, sekä
  2. merkitsee tietoonsa, että selonottoneuvottelu urakaoitsjan kanssa on pidetty 28.5.2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjoajat

Muutoksenhaku

Hankintaoikaisuvaatimus ja valitusosoitus markkinaoikeuteen (yleinen)
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkai­suun voidaan jul­ki­sista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaa­timalla hankintayksiköltä oikai­sua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoi­keuden käsiteltäväksi, mikäli han­kinnan ar­vo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.
 

I   Oikaisuohje
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymä­tön voi vaatia hankin­talain mukaista hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayk­siköltä kirjallisesti tarjouskil­pailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuk­sen tehnyt ehdo­kas eli se, johon päätös on koh­distettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välit­tömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saa­nut tiedon han­kintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkai­susta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tie­doksi sinä päi­vänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas­taan­ottajan käytettävissä tä­män vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähet­tämis­päi­vää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietolii­kenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vas­taavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköi­nen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saa­neen asiasta tie­don seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtu­neen myöhemmin. Käy­tettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katso­taan tapahtu­neeksi saantitodistuksen osoittama­na aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk­seen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käy­tävä ilmi oi­kai­sua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole han­kin­tayksikön hal­lussa.

Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:
Mäntyharjun kunta
Postiosoite: PL 76, 52701 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju
sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015)  770 1212
Puhelinnumero: (015) 770 111
Kunnan kirjaamon aukioloaika: klo 9-15

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku­luessa asian­osainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeu­teen.

 

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Hankintalain 146 §:n mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa tässä laissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tekemä ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

  1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua,
  2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla, tai
  3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia

Hankintalain 42 §:ssä tarkoitettuun puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai 51 §:ssä tarkoitettua dynaamiseen hankintajärjestelmän hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

  1. asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
  2. siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.                                                       

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tie­don hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on teh­nyt hankinta­so­pimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä ta­pauk­sessa, että ehdo­kas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksi­neen ja hankintapäätös tai valitus­osoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tie­doksi sinä päi­vänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas­taan­ottajan käytettävissä tä­män vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähet­tämis­päi­vää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietolii­kenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vas­taavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköi­nen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saa­neen asiasta tie­don seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtu­neen myöhemmin. Käy­tettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katso­taan tapahtu­neeksi saantitodistuksen osoittama­na aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk­seen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja nii­den perus­teet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettä­vä, minkä vuoksi käsittelylu­pa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hä­nen laillinen edusta­jansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, vali­tuksessa on ilmoitettava myös tämän ni­mi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnume­ro, joihin asiaa koskevat il­moitukset valittajal­le voidaan toimittaa. Valittajan, lail­lisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava vali­tuskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, se­kä todistus sii­tä, mi­nä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkami­sen ajankohdasta. Valituk­seen on lii­tettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakir­ja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päi­vänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mu­kaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lä­hetin välityk­sellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnas­sa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, it­senäisyyspäivä, vapunpäivä, jou­lu- tai ju­hannusaatto tai arkilauantai, saa asia­kirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäi­vänä.

Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kun­ta­lain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkina­oi­keus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankin­tayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitet­tava hankin­tayksikölle viimeistään sil­loin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markki­naoikeuteen. Il­moitus on toimitettava hankintayksi­kön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
PL 118, 00131 HELSINKI
Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3
puh.  010 364 3300
faksi 010 364 3314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.