Tekninen lautakunta, kokous 12.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Keittiö/ruokala-hankesuunnitelma

MjuDno-2023-147

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnanvaltuusto on kokouksessaan 13.2.2023 § 4 kumonnut aiemman tilaratkaisuja koskeneen päätöksensä ja päättänyt, että keittö-ruokala-hanketta edistetään erikseen. Lisäksi valtuusto päätti, että mahdollisuus kunnanviraston toimintojen sijoittaminen samaan rakennuskokonaisuuteen selvitetään.
Tässä kokouksessa esitellään hankkeesta koostettuja tietoja ja sitä miltä pohjalta lopullinen suunnitelma koostetaan. Samalla esitellään myös kunnantalon mahdollisuudet sijoittua kyseisen hankkeen yhteyteen.

Pykälän esittelyn ajan ovat teams-yhteydellä asiantuntijoina mukana Jukka Pakkanen ja Antti Veijalainen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. merkitsee tiedokseen hankesuunnitelman valmistelusta pidetyn esityksen,
  2. toteaa, ettei selvittelyä kunnantalon sijoittumisesta tämän hankkeen yhteyteen jatketa ja
  3. toteaa, että hankesuunnitelma tehdään valmiiksi esityksen pohjalta.

Päätös

Tekninen lautakunta

  1. merkitsi tiedokseen hankesuunnitelman valmistelusta pidetyn esityksen,
  2. totesi, ettei selvittelyä kunnantalon sijoittumisesta tämän hankkeen yhteyteen jatketa ja
  3. totesi, että hankesuunnitelma tehdään valmiiksi esityksen pohjalta.

Valmistelija

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun ruokapalveluselvityksen mukaisesti ruokahuoltotoiminnan uudelleen järjestelyn tavoitteena on tehostaa toimintaa yhdistämällä kaksi nykyistä valmistuskeittiöyksikköä yhdeksi ajanmukaiseksi yksiköksi. Uusi yksikkö sijaitsisi koulukeskuksessa.
Ruokahuollon toiminnan tehostaminen edellyttää laajamittaisia muutoksia nykyiseen peruskorjauskuntoiseen rakennukseen tai vaihtoehtoisesti korvaavaa uudsisrakenetamista.
Mikäli nykyistä keittiörakennusta haluttaisiin hyödyntää tässä, rakennusta olisi laajennettava ja siinä tulisi tehdä paljon tilamuutoksia. 22.6.2020 päivätyn kuntotarkastusraportin mukaan rakennuksen rakenteissa on todettu laaja-alaisia mikrobivaurioita sekä muita sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä. Mikäli rakennuksen elinkaarta halutaan jatkaa, tarvitaan toiminnallisten muutosten lisäksi laajamittainen peruskorjaus.
Vaihtoehtoisena ratkaisuna on nykyisen rakennuksen purkaminen lähes kokonaan, kirjasto-osan tekniikkatiloja lukuun ottamatta, ja täysin uuden kouluravintola-keskuskeittiörakennuksen rakentaminen.
Ratkaistavaksi tulee siis nykyisen rakennuksen korjauskelpoisuus tai uudisrakentaminen, huomioiden eri vaihtoehtojen toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset.
Ratkaisuvaihtoehdoissa tulee huomioida kirjasto-osaan kohdistuvat työt sekä saneeraushankkeen aikaiset väistötilat.

Jukka Pakkanen oli läsnä Teams-yhteydellä pykälän käsittelyn ajan.

Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi

Koko liitteenä oleva asiakirja on kahden eri vaihtoehdon vaikutusten arviontia. Itse hankkeella on toteutuessaan sekä lyhyt- että pitkäkestoisia vaikutuksia jokaisella osa-alueella.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi hankesuunnitelman sekä esittää toteutusvaihtoehdoksi uudisrakennusta.

Päätös

Tekninen lautakunta palauttaa keittiö/ruokala-hankesuunnitelman valmisteluun puurakentamiseen liittyviä lisäselvityksiä varten.

Valmistelija

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Teknisen lautakunnan pyynnöstä on selvitetty puurakentamisen mahdollisuutta keittiö-ruokalahankkeessa.
Puurakentamisen vaihtoehtoja esitellään lautakunnalle kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta valitsee puurakentamisen vaihtoehdoista sen, josta hankitaan tarkempi selvitys ja kustannusarvio.

Päätös

Tekninen lautakunta päättää tehdä tutustumiskäyntejä lähialueella oleviin tähän hankkeeseen soveltuviin puurakennus kohteisiin. Kohteet sovitaan erikseen.
Valinta tarkemman selvityksen puurakentamisen vaihtoehdosta tehdään tämän jälkeen.

Arkkitehti Jukka Pakkanen oli läsnä pykälän käsittelyn ajan Teams-yhteydellä.

Valmistelija

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Hankesuunnitteluun kuuluvan kustannusten tavoitehintalaskelman kohdalla ei voi laskea suoraan eri runkovaihtoehtojen arvioituja kustannuseroja. Lopullinen rakennuskustannus selviää kun hankkeen urakkatarjoukset saadaan ja urakkasopimukset tehdään. 

Tehtyjen selvitysten perusteella rakennuksen toteuttaminen puurunkoisena ei aiheuta hankkeen kokonaisuus huomioiden merkittävää hintaeroa muihin runkomateriaaleihin verrattuna. Keskusteluissa esillä ollut vaihtoehto rakennuksen rungon toteuttamisesta CLT-rakenteena ei ole järkevää, koska kyseistä rakennetta ei pystyttäisi tässä kohteessa hyödyntämään kantavana rakenteena. Lisäksi rakennuksen sisällä on varsin vähän pintoja joihin puuta saadaan näkyviin, joten käytännössä puu materiaalina esiintyy enemmänkin runkorakenteissa ja ulkovuorauksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi keittiö/ruokalan hankesuunnitelman sekä toteutusvaihtoehdoksi puurunkoisen rakennuksen.

Päätös

Tekninen lautakunta kävi keskustelua keittiö/ruokala hankesuunnitelmasta. Keskustelun aikana Anne Häkkänen teki kannatetun päätösesityksen, että asia jätetään pöydälle, jotta asian käsittelylle saadaan aikalisä.
​​​​​Todettiin, että on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja määräsi äänestyksen suoritettavaksi nimenhuudoin.
Ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA.
Ne, jotka kannattavat Anne Häkkäsen  päätösehdotusta asian jättämisestä pöydälle äänestävät EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 ääntä, joista 3 JAA- (Tapio Pesonen, Mikko Turkki, Leena Pekkanen) ja 5 EI-ääntä (Anne Häkkänen, Ari Kokkola, Jaana Lopperi, Markku Huovinen,Ulla Sohlman), joten puheenjohtaja totesi lautakunnan päätökseksi tulleen Anne Häkkäsen esityksen. 


Tekniselle lautakunnalle,
Esitän eriävän mielipiteen teknisen lautakunnan käsittelemän §25 päätökseen jättää asia pöydälle. Kunnioitan lautakunnan enemmistön mielipidettä, mutta minulla on perusteltuja huomioita, jotka haluan tuoda esille.
Perustelu 1. Asian jättäminen pöydälle ei tuo jatkossa asian käsittelyn tueksi mitään lisätietoa. Ainoastaan viivästyttää asian käsittelyä. Tämä seikka vaikuttaa suoraan rakennuksen valmistumisajankohtaan. Käyttöönotto on käytännössä tehtävä koulun loma-aikana, eli muutosajankohta mahdollinen lukukausittain. Ennen valtuuston päätöksentekoa asiaa käsitellään vielä kunnanhallituksessa, joka tekee kuitenkin oman esityksensä valtuustolle.
Perustelu 2. Erityissuunnittelijoiden kilpailutus hankkeelle juuri nyt olisi nykyisessä taloustilanteessa paras mahdollinen ajankohta. Viivästymisen myötä suhdanne voi muuttua ja suunnittelun työtilanne kuumentua nopeastikin. Tämä vaikuttaa varmasti kustannuksia nostavasti.
Perustelu 3. Hanke korvaa valmistuttuaan kaksi käyttöikänsä päässä olevaa valmistuskeittiötä. Riski suurempaan laitevaurioon tai koko tilaa koskevaan talotekniikan rikkoontumiseen kasvaa koko ajan. Rikkoontumisesta aiheutuisi jopa huomattavia kuluja valmistuksen siirrosta väistötiloihin. Tämä vaikuttaisi suoraan myös tarjottavien aterioiden laatuun.

Ystävällisin terveisin,
Ville Partio, tekninen johtaja


Eriävä mielipide päätökseen § 25 Keittiö/ruokala-hankesuunnitelma
Jätämme eriävän mielipiteen teknisen lautakunnan käsittelemän §25 päätökseen jättää asia pöydälle. 
Asian jättäminen pöydälle ei tuo jatkossa asian käsittelyn tueksi mitään lisätietoa. Ainoastaan viivästyttää asian käsittelyä. Tämä seikka vaikuttaa suoraan rakennuksen valmistumisajankohtaan. Käyttöönotto on käytännössä tehtävä koulun loma-aikana, eli muutosajankohta mahdollinen lukukausittain. Ennen valtuuston päätöksentekoa asiaa käsitellään vielä kunnanhallituksessa, joka tekee  esityksensä valtuustolle.
Erityissuunnittelijoiden kilpailutus hankkeelle juuri nyt olisi nykyisessä taloustilanteessa paras mahdollinen ajankohta. Viivästymisen myötä suhdanne voi muuttua ja suunnittelun työtilanne kuumentua nopeastikin. Tämä vaikuttaa varmasti kustannuksia nostavasti.
Hanke korvaa valmistuttuaan kaksi käyttöikänsä päässä olevaa valmistuskeittiötä. Riski suurempaan laitevaurioon tai koko tilaa koskevaan talotekniikan rikkoontumiseen kasvaa koko ajan. Rikkoontumisesta aiheutuisi jopa huomattavia kuluja valmistuksen siirrosta väistötiloihin. Tämä vaikuttaisi suoraan myös tarjottavien aterioiden laatuun.

Leena Pekkanen, Tapio Pesonen, Mikko Turkki