Tekninen lautakunta, kokous 13.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle saatetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat:

KV 14.9.2020 § 32 / Survaanniemen ranta-asemakaavan kumoaminen

KH 21.9.2020 § 127 / Vesihuoltolaitoksen jäännöspääoman korkoprosentti 2020 

Sivistyslautakunta 8.9.2020 / Liikuntapalveluiden tavoitetila ensilumenladulle

Rakennuslautakunta 1.9.2020 § 33 / Kuntotutkimukset, terveyskeskus ja peruskoulu, jatkoaika 30.11.2020 asti

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, Pohjaveden tarkkailuraportti 26.6.2020 / Shell, Koulutie 5

Ramboll Finland Oy 7.9.2020, Yhtenäiskoulun kosteus-ja sisäilmatekninen kuntotarkkailu 8/2020

Essote 10.9.2020 / Vastine vuokrattujen tilojen vuokrasopimuksen oikaisemisesta;
-Essote kuntayhtymä hyväksyy vuokraesityksen ja tehdyt pääoma- ja ylläpitokuluja koskevat laskelmat vuokralaskutuksen perusteeksi 1.1.2020 lukien
-Essote-kuntayhtymä ei hyväksy aiempiin vuosiin kohdistuvaa takautuvaa laskutusta
-Essote-kuntayhtymä katsoo, että kuntia on kohdeltava yhdenmukaisesti myös vuokrauksen osalta, joten vuokrauksen perusteiden selkeyttäminen on perusteltua
-erityisesti on huomioitava mahdollinen sote-maakuntauudistus ja siihen liittyvät muodostettavat yhteiset valtakunnalliset vuokrien laskentaperusteet

Eurofins Ahma Oy:
-jätevedenpuhdistamon tarkkailu 17.8.2020
-jätevedenpuhdistamon purkuvesistön tarkkailu 2.9.2020
-talousvesien analysointi 23.9.2020; Luuminniemi, lähtevä vesi, raakavesi, Mustikkatassu ja Kisala

Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikön viranhaltijapäätöksiä ajalla 21.8.-8.10.2020 (20 kpl)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)