Tekninen lautakunta, kokous 13.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Saostus- ja umpikaivolietteen vastaanottohinnan tarkistaminen

MjuDno-2020-659

Valmistelija

 • Ali Tiimonen, vesihuoltomestari, ali.tiimonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Saostus- ja umpikaivolietteen vastaanottohintaa on tarkastettu edellisen kerran teknisessä lautakunnassa 20.9.2016. Tuolloin vastaanottomaksuksi saostuskaivolietteelle päätettiin 15 €/m(alv 0 %)  ja umpikaivolietteelle 8 €/m(alv 0 %).

Jätevedenpuhdistamolla on tehty lietteen vastaanoton parantamiseksi saneeraustoimenpiteitä lietteen käsittelyn osalta, mistä johtuen lietteen käsittelykustannuksissa on tullut nousua. Hinnan muutoksella katetaan vastaanottokuluja. Vesihuoltomestari esittää lietteiden vastaanottohintoihin 3 %:n korotusta, jolloin saostuskaivolietteen vastaanottohinnaksi tulisi 15,45 €/m(alv 0 %) ja umpikaivolietteen vastaanottohinnaksi 8,24 €/m(alv 0 %).  

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy

 1. saostus- ja umpikaivolietteen hinnankorotuksen 3 %:lla,
 2. saostuskaivolietteen vastaanottohinnaksi on 15,45 €/m(alv 0 %),
 3. umpikaivolietteen vastaanottohinaksi on 8,24 €/m(alv 0 %),
 4. että maksut tulevat voimaan 1.1.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun tekninen lautakunta

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä haetaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.