Tekninen lautakunta, kokous 13.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Talouden seuranta, II kolmannesvuosiraportti / tekninen lautakunta

MjuDno-2020-655

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 20.1.2020 § 3 hyväksynyt talousarvion 2020 täytäntöönpano-ohjeet.

Täytäntöönpano-ohjeen kohdan 4 "Talousarvion toteutumisen seuranta ja raportointi" mukaan toimialajohtajien tulee antaa kunnanhallituksen ja lautakuntien käyttöön kuun 15. päivään mennessä ajantasainen tieto toimialansa talouden toteutumisesta edellisen kuukauden osalta. Taloushallinto toimittaa toimialoille seurantaa varten tarvittavat raporttipohjat. 

Talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kunnassa kolmannesvuosittain. Kolmannesvuosiraportoinnissa käytetään kunnassa suunniteltua pohjaa, joka on kaikilla hallintokunnilla sama. Käytössä ovat myös sanalliset selvitykset tavoitteiden toteutumisesta. Investointien toteutumista seurataan kolmannesvuosiraporttien yhteydessä. Talousarvion poikkeamisesta tulee raportoida välittömästi.

Kolmannesvuosiraportin ensisijaisena tavoitteena on arvioida kuluvan vuoden toteutumisennustetta sekä sopia mahdollisista lisätoimenpiteistä tavoitteissa pysymiseksi. Raportin tarkastelu tulee ulottaa sekä euromäärien että sanallisten tavoitteiden arviointiin. Raportin tarkoituksena on luoda ennuste tilinpäätöstilanteesta ja toimia seuraavan vuoden talousarvion laadinnan valmistelun apuna.

Liitteenä olevan raportin osiossa A on esitetty toimielimen taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tarkastaluajanjaksolla 1 - 8 / 2020.

Osiossa B on esitetty talousarvion poikkeamat, keskeiset syyt poikkeamiin ja niiden vuosivaikutus.

Osiossa C esitetään korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään ja ko. toimenpiteiden vaikutus vuositasolla.

Kunnanhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion sitova taso on lautakuntaso. 

Talousarvion toteutuminen:

Teknisen lautakunnan osalta tulot ovat toteutuneet tammi-elokuun välillä 81,8 %:sti vertailtuna tasaiseen budjetointiin.  Alitusta on 440 243 €. Tulojen toteuma kolmannesvuosivertailussa on 1 980 537 €.

Toimintamenojen toteuma on tarkastelujaksolla 95,5 %. Toimintamenot ovat  163 365 € alle arvioidun. Menojen toteuma on 3 484 275 €.

Investointien toteumaa on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee II kolmannesvuosiraportin tietoonsa sekä saattaa sen kunnanhallitukselle ja valtuustolle -tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)