Tekninen lautakunta, kokous 13.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Talousarvio 2021 / tekninen lautakunta

MjuDno-2020-660

Valmistelija

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 29.6.2020 § 89 antanut ohjeet vuoden 2021 talousarvion laatimiseksi.

Lautakuntien käyttötalousarvio vuonna 2021 rakentuu raamilaskelmaan, jonka mukaan teknisen toimialan raami on 5 720 926 €. Raami on tarkentumassa valtio-osuuksien, sotekustannusten ja teknisen toimen käyttötalouden tavoitteiden perusteilla.

Ohjeistuksen mukainen investointiraja on 20 000 e. Investointien yhteismäärä talousarviovuoden ja sitä seuraavien kahden suunnitelmavuoden aikana tulee kyetä rajaamaan saman ajan sumu-poistojen määrään. Tekninen toimi on laatinut 7 vuoden pitkäntähtäimen investointisuunnitelman, jossa vuoden 2022 investointimäärä ylittää sumu-poistojen määrään.

Virka- ja työsuhteiset vakanssit tulee perustua talousarvion määrärahavarauksiin ja henkilöstö-suunnitelmaan. Talousarvioon on päivitetty ylläpitopäällikön ja kiinteistökehityspäällikön toimet sekä vastaavasti kunnossapitopäällikön ja kiinteistöpäällikön toimet, maankäyttöinsinöörin virka on päätetty. Talousarvioon on päivitetty teknisen toimialan toimistotyöntekijän resurssi, joka jakaantuu rakennusvalvonnan 80% ja teknisen toimisto 20% väliseksi menoksi.

Pääpalvelurakennuksille (6 rakennusta) on laadittu huoltokirjat, jotka ohjaavat rakennusten ylläpitoa ja mitoittavat vaadittavat resurssit, joiden perusteella rakennusten hoidon ja huollon resurssointia on talousarviossa tarkennettu.
Kuntotutkimuksilla, erilaisilla teknisillä selvityksillä on kartoitettu kunnossapidon tarvetta, jota ei voida täysimääräisesti toteuttaa raamin puitteissa. Selvitykset sisältävät myös kiinteistöturvallisuuden osa-alueet.

Teknisen toimialan kehittäminen painottuu rakennusvalvonnan asiakaskokemuksen parantamiseen, prosessiorganisaatioksi muuntumiseen ja operatiivisen toiminnan kehittämiseen.

Vuoden 2021 alusta elinkeinotoiminnan ulosvuokraus siirtyy teknisen toimen vastattavaksi. Elinkeinotoiminnan menoraamissa on havaittu noin 100 000euron menojen ylitys, joka vaikuttaa teknisen toimen raamin toteutumiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta keskustelee talousarvion valmistelutilanteesta ja tavoitteista. Talousarvion hyväksyminen käsitellään seuraavassa teknisen lautakunnan kokouksessa.

Päätös

Tekninen lautakunta keskusteli talousarvion valmistelutilanteesta ja tavoitteista.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)