Tekninen lautakunta, kokous 13.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Talousveden ja jäteveden käyttömaksujen tarkistus

MjuDno-2020-657

Valmistelija

 • Ali Tiimonen, vesihuoltomestari, ali.tiimonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Talousveden ja jäteveden käyttömaksuja on tarkastettu edellisen kerran teknisessä lautakunnassa 25.9.2018, jolloin uudet korotetut maksut ovat tulleet voimaan 1.1.2019. Talousveden käyttömaksuksi päätettiin 1,55 €/m3 (alv 0 %) ja jäteveden käyttömaksuksi 2,39 €/m3 (alv 0 %).

Mäntyharjun kunnan asukasluku pienenee, mikä heijastuu suoraan vesihuoltolaitoksen myydyn veden määrään. 

Hintojen tarkistus 3 %:lla korottaa talousveden hintaa 0,05 €/mja jäteveden hintaa 0,07 €/m3 yhteensä 0,12 €/m3 .

Vesihuoltomestari esittää, että veden ja jäteveden käyttömaksuja tarkistetaan 1.1. 2021 alkaen 3 %, jolloin talousveden käyttömaksu on 1,60 €/m3 (alv 0 %) ja jäteveden 2,46 €/m(alv 0 %).

Perusteluna hinnantarkistuksille vesihuoltomestari esittää, vettä vesihuollon ja huleveden viemäröinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset.

Vesihuoltolaitos toimii teknisen toimialan kanssa yhteistyössä suunnitelmallisessa katujen ja muun infran rakentamisen sekä tiestön saneeraamisessa. Vesihuoltolaitoksen putkistoa ja muuta vesihuollon tekniikkaa on katujen ja teiden varsilla sekä niiden rakenteissa, jolloin ne olisi uusittava tai kunnostettava muun saneerauksen yhteydessä. Näillä hinnantarkistuksilla katetaan osa vesihuollon saneerauksista sekä varaudutaan tuleviin saneerauksiin, sekä suunnitelmallisen verkoston ja laitoksien ylläpidon käyttömenoihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta päättää

 1. korottaa talousveden ja jäteveden käyttömaksuja 3 %,
 2. talousveden käyttömaksuksi 1,60 €/m3 (alv 0 %),
 3. jäteveden käyttömaksuksi  2,46 €/m3 (alv 0 %),
 4. että taksat tulevat voimaan 1.1.2021 alkaen.

 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun tekninen lautakunta

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä haetaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.