Tekninen lautakunta, kokous 15.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Otto-oikeus

Valmistelija

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Lautakunta voi ottaa käsiteltäväkseen alaisensa jaoston, alaisuudessaan toimivan toimielimen tai viranhaltijan tekemän päätöksen (Kuntalaki §92, §134).

Tekniselle lautakunnalle toimitetaan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat (13.10.-10.11.2022).

tekninen johtaja
Hankintapäätös:
§ 9 Rakennusten ylläpidon kehittämisen 3. vaihe, 31.10.2022

vesihuoltomestari
§ 5 Yhdysvesijohto Savontie-Vuorijärventie, 14.10.2022
§ 6 Velvoitetarkkailut ja valvontatutkimukset 2023-2024, 18.10.2022
§ 7 Jätevedenpuhdistamon kuivatun lietteen kuljetus loppukäsittelylaitokseen, 28.10.2022
§ 8 Jätevedenpuhdistamon kuivatun lietteen vastaanotto / käsittely, 28.10.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.