Tekninen lautakunta, kokous 15.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Torisääntö 2022

MjuDno-2018-184

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sini Kauppinen, kunnossapitotyönjohtaja, sini.kauppinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnalla ei ole voimassa olevaa torisääntöä. Torin aukioloajoista, maksuista ja muista torin käyttöön liittyvistä ohjeista on päätetty teknisessä lautakunnassa 20.9.2010 § 44.

Kunnossapitotyönjohtaja Sini Kauppinen on valmistellut liitteenä olevan luonnoksen torisäännöksi. 

Torisääntö koskee Mäntyharjun toria sekä sellaisia alueita, joita tilapäisesti käytetään torikauppaan tai osana toritapahtumia. Sääntö koskee torikaupan lisäksi kaikkea siihen verrattavaa myynti-, esittely-, yms. toimintaa sekä torialueilla järjestettäviä tapahtumia.

Säännöt sisältävät yleiset säännöt sekä torikauppaa koskevat säännöt. Yleisiin sääntöihin on sisällytetty kohdat yleisestä järjestyksestä, turvallisuudesta, toiminnan rajoituksista ja vuokrasopimuksesta. Toripaikkaa koskevat säännöt sisältävät myyntipaikkojen vuokra- ja myyntiajat, hinnat, vuokrauskäytännön, vuokrasopimuksen irtisanomisen sekä muut vuokrausehdot ja erikoistilanteet.

Torisääntöluonnos ja suunnitellut toripaikkamaksut on lähetetty nykyisille toripaikkojen varaajille kommentoitavaksi. Kommentteja pyydettiin 26.3.2018 mennessä. Nykyisistä toripaikanvaraajista yksi on antanut 16.3.2018 huomautuksenaan, että hän ei hyväksy kohdassa 1.3. Toiminnan rajoitukset kohdasta seuraavaa: "Silloin, kun Mäntyharjun kunta vuokraa koko torin tai osan siitä tilapäisesti muulle tapahtumajärjestäjälle, eivät toripaikkasopimukset ole vuokratulla torin osalla tai myyntipaikalla voimassa, eikä torikauppa siten sallittua. Kunta ei ole velvollinen järjestämään korvaavia myyntipaikkoja eikä hyvittämään myyntipaikan vuokraa tältä ajalta. Tapahtumajärjestäjällä on oikeus sallia torimyynti vuokraamallaan alueella. Tällöinkin tulee noudattaa tämän torisäännön määräyksiä soveltuvin osin. Torin ylläpitäjällä on oikeus tarvittaessa määrätä, minkälaisen korvauksen tapahtumajärjestäjä voi periä niiltä tapahtumaan osallistuvilta torikauppiailta, joilla on jo sopimus torimyyntipaikasta kunnan kanssa. Toripaikan vuokrannut ei voi vaatia torin ylläpitäjää rajoittamaan tämän torisäännön mukaista toimintaa vuokraamansa alueen ulkopuolella."

Tarve kyseiselle toiminnan rajoitukselle on erittäin epätodennäköinen, mutta on hyvä olla torisäännössä valmiina silloin, jos todellinen tarve torin käytölle tulee.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. hyväksyy torisäännön otettavaksi käyttöön 15.4.2018 alkaen
  2. päättää, että tekninen johtaja voi tehdä säännöstä poiketen torin käyttöön liittyen vähäisiä muutoksia. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

Torisäännön päivittäminen vähemmän tulkinnan varaa sisältäväksi ja paremmin käytäntöä palvelevaksi on ollut toiveena sekä torikauppiaiden että torin asiakkaiden kuin myös kunnan työntekijöiden puolelta. Säännön päivitystä on valmisteltu pitkään ja kuunneltu eri tahojen toiveita valmistelun pohjaksi. Valtuuston hyväksymien maksuperusteiden saatua lainvoiman asia saadaan käsittelyyn hyvissä ajoin ennen uuden torimyyntikauden aloitusta. Samalla vaihdamme käyttäjäpalautteen perusteella toripaikkojen varausjärjestelmän visuaalisempaan alustaan, jonka toivotaan helpottavan paikkojen varaamista.

Hallintosäännön 23§ 2. kohdan mukaan lautakunta päättää (toimialaansa kuuluvista) maksuista, taksoista ja tilavuokrista. Lautakunta käy keskustelun liitteenä olevan torisääntöluonnoksen pohjalta ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia. Liitteenä myös uusi paremmin käytäntöä palveleva toripaikkojen sijoittelu. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan uuden torisäännön sekä toripaikkojen hinnaston. Lautakunta merkitsee myös tiedokseen uuden toripaikkojen sijoittelun ja numeroinnin.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteenä olevan uuden torisäännön sekä toripaikkojen hinnaston seuraavin muutoksin:
Torisääntö
2.1 myyntiaika touko- syyskuussa klo 6-21, muulloin klo 8-21,
2.2.2 hakemuksesta vuokrattavan paikan saaminen: sopimus voimassa 3 vuotta + 2 optiovuotta, tarjouksille määrätään pohjahinta, vuokra sidotaan indeksiin.
Lautakunta merkitsee myös tiedokseen uuden toripaikkojen sijoittelun ja numeroinnin.

Hakemuksesta vuokrattavien paikkojen kilpailutus tuodaan seuraavaan lautakunnan kokoukseen käsiteltäväksi.

Tiina Maczulskij ilmoitti olevansa jäävi ja poistui pykälän käsittelyn ajaksi. Varajäsen Anne-Maria Lustig oli pykälän käsittelyn ajan läsnä Teams-yhteydellä.

Valmistelija

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Kuvaus

********* ovat toimittaneet 5.9.2022 tekniselle lautakunnalle oikaisuvaatimuksen koskien lautakunnan päätöstä § 55 Torisääntö 23.8.2022.
Oikaisuvaatimuksen mukaan teknisen lautakunnan päätös olisi vastoin kunnanvaltuuston päätöstä. Lisäksi oikaisuvaatimuksen mukaan torin toimijoilta ei olisi kysytty mitään liittyen torisäännön uudistamiseen sekä viitataan viranhaltijan Hallintolain 6. luvun 31 §:n mukaiseen selvittämisvelvollisuuteen.

Kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea päätökseen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa kuntalain mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Teknisen lautakunnan pöytäkirja on julkaistu 24.8.2022, jolloin oikaisuvaatimuksen tekijöiden voidaan katsoa saaneen tiedon päätöksestä.
Muutoksenhakuaika asiassa on päättynyt 7.9.2022. Oikaisuvaatimus on saapunut kunnalle 5.9.2022. Oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen ja se on saapunut kunnalle määräajassa. Oikaisuvaatimus tulee näin ollen tutkia. Oikaisuvaatimusta käsittelevä viranomainen on sidottu niihin vaatimuksiin, joita oikaisuvaatimuksessa on esitetty, eikä se voi käsitellä asiaa laajemmin.

Kunnanvaltuuston 2.5.2022 § 22 hyväksymä teknisen toimen maksuperusteet (Kuntalaki 14§) kohta 8.1 Vuosipaikka (erikseen osoitettu paikka, ennakkoon  varattava) ja 8.2 on Kausipaikka (ennakkoon varattava). Tällä ei vaikuteta maksun tai taksan suuruuteen, jonka päättää Mäntyharjun kunnan hallintosäännön 23§:n mukaan lautakunta. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 23.8.2022 § 55 päättänyt määrittää taksan kyseisille toripaikoille tarjousten perusteella.

Hallintolain 6. luvun 33§ mukainen asianosaisten kuuleminen on toteutettu kyseisessä asiassa torikyselyllä 2021. Torikysely kohdennettiin avoimena kyselynä ja mahdollisuus osallistua kyselyyn annettiin kaikille. Torikauppiaiden osioon saatiin vastaukset kuudelta henkilöltä (liitteenä). Kyselyn tuloksia on käytetty valmistelun osana ja esiin nousseita toiveita tuotu tähän kyseiseen torisäännön päivitykseen. Asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Asianosaisasema saattaa syntyä myös muun kuin välittömäksi luonnehdittavan oikeusvaikutuksen perusteella. Asianosainen on myös se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, mutta johon asiassa tehtävä päätös ei nimenomaisesti tule kohdistumaan. Asianosaisia ovat siis myös ne henkilöt, jotka mahdollisesti haluaisivat voimassa olevan torisäännön perusteella saada kyseiset toripaikat itselleen. Asianosaisten tasapuolinen kuuleminen torikyselyllä on täyttänyt hallintolain 6. luvun 33§ vaatimuksen.

Hallintolain 6. luvun 31§ mukainen selvittämisvelvollisuus asian valmistelussa on huomioitu ja toteutettu. Voimassa oleva torisääntö on huomioitu. Torikyselyssä esiin nousseet asiat on huomioitu ja pyritty tuomaan osaksi torisäännön päivitettyä versiota. Torialueen ylläpidosta aiheutuu kuluja ja näiden kulujen kattamiseksi on myös mietitty vaihtoehtoja. Tältä osin päädyttiin esittämään tiettyjen toripaikkojen asettamista tarjolle tarjousten perusteella. Sopimuksen houkuttelevuutta lisätään huomattavasti nykyistä pidemmällä sopimuksen määräajalla. nykyisessä torisäännössä sopimuksen kesto on yksi vuosi. Uudessa versiossa tarjotaan paikkoja 3 vuodeksi (+2 optiovuotta) eli yhteensä viideksi vuodeksi.

Mikkelin torisäännöllä ei ole vaikutusta Mäntyharjun kunnan päätöksentekoon

Päätösehdotus

Esittelijä

Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta hylkää ********* tekemän oikaisuvaatimuksen esittelytekstin perusteluihin viitaten.

Päätös

Tekninen lautakunta hylkäsi Tiina ja Toni Maczulskijn tekemän oikaisuvaatimuksen esittelytekstin perusteluihin viitaten.

Valmistelija

  • Ann-Christine Wallén, ylläpitopäällikkö, ann-christine.wallen@mantyharju.fi

Kuvaus

Päätös päivitetystä torisäännöstä on saanut lainvoiman. Hakemuksesta vuokrattavien paikkojen myyntiehdot tulee lautakunnan päätöksensä mukaan käsitellä erikseen.

Aiemman keskustelun perusteella toiveena on säilyttää iso paikka torikahvilatoiminnalle ja keskisuurille paikoille mahdollistaa toiminta, joka vaatii pysyvämpiä rakenteita ja joiden toiminta vaatii paremman valmiuden sähkön osalta.

Liitteenä olevalla kartalla on esitetty paikkojen sijainti sekä tuodaan esiin osalla paikoista oleva erityinen haaste torilla järjestettävien tapahtumien aikaan.

Myyjänä kunta on velvollinen toimimaan siten, ettei haittaa vastaavaa palvelua tarjoavien yritysten toimintaa esimerkiksi liian alhaisella hinnoittelulla. Toripaikkojen osalta ei ole tunnistettavissa kilpailua alueella, joten torin osalta ei vuokratulojen tarvitse kattaa esimerkiksi kaikkea ylläpidosta aiheutunutta kulua.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta päättää asettaa hakemuksesta vuokrattavat paikat tarjolle seuraavasti ja seuraavin ehdoin:

Kunnan verkkosivuilla julkaistaan ilmoitus jossa paikan lyhyt esittely ja ilmoitetaan lähtöhinnat. Lisämateriaalina kartta sekä sopimusluonnos. Ilmoituksessa linkki jonne tarjoaja syöttää yrityksen tiedot, yhteyshenkilön tiedot, valitsee paikan josta on kiinnostunut ja antaa tarjouksensa. Lisätietoihin kuvaus yritystoiminnasta. Valinta palvelun ostajasta tehdään hinnan perusteella (eniten tarjonnut saa paikan). Poissulkevana perusteena voidaan käyttää, jos toiminnan kuvaus ei ole ennalta hyväksytyn kaltaista.

Iso paikka:
Hyväksytty toiminta: Torikahvila. Alin hyväksyttävä tarjous: 2550€/vuosi. Sähkö kulutuksen mukaan, vuokraaja asentaa oman mittauksen.

Keskisuuri paikka:
Hyväksytty toiminta: Jäätelökioskit, kahvilavaunut, ruokakojut ym. vastaava toiminta, joka tarvitsee myös asiakaspaikkoja myyntipisteen läheisyyteen. Alin hyväksyttävä tarjous 1200€/vuosi. Sähkö kulutuksen mukaan, vuokraaja asentaa oman mittauksen.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti asettaa hakemuksesta vuokrattavat paikat tarjolle seuraavasti ja seuraavin ehdoin:

Kunnan verkkosivuilla julkaistaan ilmoitus jossa paikan lyhyt esittely ja ilmoitetaan lähtöhinnat. Lisämateriaalina kartta sekä sopimusluonnos. Ilmoituksessa linkki jonne tarjoaja syöttää yrityksen tiedot, yhteyshenkilön tiedot, valitsee paikan josta on kiinnostunut ja antaa tarjouksensa. Lisätietoihin kuvaus yritystoiminnasta. Valinta palvelun ostajasta tehdään hinnan perusteella (eniten tarjonnut saa paikan). Poissulkevana perusteena voidaan käyttää, jos toiminnan kuvaus ei ole ennalta hyväksytyn kaltaista.

Iso paikka:
Hyväksytty toiminta: Torikahvila. Alin hyväksyttävä tarjous: 2550 € (alv 0%) / vuosi. Sähkö kulutuksen mukaan, vuokraaja asentaa oman mittauksen.

Keskisuuri paikka:
Hyväksytty toiminta: Jäätelökioskit, kahvilavaunut, ruokakojut ym. vastaava toiminta, joka tarvitsee myös asiakaspaikkoja myyntipisteen läheisyyteen. Alin hyväksyttävä tarjous 1200 € (alv 0%) / vuosi. Sähkö kulutuksen mukaan, vuokraaja asentaa oman mittauksen.