Tekninen lautakunta, kokous 15.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 LISÄPYKÄLÄ: Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön tehtävä / Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös (lisäpykälä)

MjuDno-2021-269

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Minna Ahonen on toimittanut Mäntyharjun kunnalle 10.5.2021 päivätyn oikaisuvaatimuksen, joka koskee teknisen johtajan henkilöstöpäätöstä 26.4.2021 § 6.

Tekninen johtaja on laatinut vastineen oikaisuvaatimukseen seuraavilla perusteilla:

Työsuhteen ottamista koskevan päätöksen työsopimuslain vastaisuutta ei voi tutkia hallintolainkäytön järjestyksessä (oikaisuvaatimus), koska työsopimus on yksityisoikeudellinen sopimus. Näin ollen ei voida esimerkiksi tutkia, onko ansioituneempi hakija syrjäytetty. Hallintolainkäytön järjestyksessä voidaan tutkia valitus, jossa vedotaan siihen, että toimeen valittu ei ole täyttänyt hakuilmoituksessa määriteltyjä kelpoisuusehtoja. 

Oikaisuvaatimuksen vaatimusasiat ja teknisen johtajan vastineet:

1. Tuotantopäällikön viran muuttaminen työsuhteeksi, päätöksen puuttuminen.

Vastine: Tekninen lautakunta on hyväksynyt Teknisen toimialan organisaatiomuutoksen 19.5.2020 § 29 ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön toimesta sekä koulutusvaatimuksesta Restonomi AMK. Lisäksi talousarvion 2020 ja 2021 on laadittu henkilöstösuunnitelma, jossa on poistettu tuotantopäällikkö ja lisätty ruoka- ja puhtauspäällikkö. Em. talousarviot on käsitelty ja hyväksytty kunnanvaltuustossa. Tältä osin ei ole muodollista virhettä tapahtunut.

2. Vaativien johtotehtävien työkokemuksen huomioimisen puute.

Vastine: Toimeen vaadittu ehdoton kelpoisuus on Restonomi AMK tutkinto. Toimeen ei ole määritelty kelpoisuusehdoksi vaativia johtotehtäviä, jolloin tähän asiaan ei oikaisuvaatimuksessa voida vedota.

3. Valintaperusteen painottamisvirhe.

Vastine: Hakuilmoituksessa hakijalta odotettiin (ei edellytetty) kokemusta suurtalousalalta. Tällä hetkellä ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön tehtävät jakaantuvat 85% ruokapalvelut ja 15% siivouspalvelut. Teknisen toimen palvelutuotannon ja -rakenteen muutos on kesken, joten em. tehtävien painotus saattaa tulevaisuudessa muuttua.

4. Hyvän hallintotavan vastainen toiminta.

Vaatimusasia: Selvittämisvelvollisuuden laiminlyönti HL 434/2003 31§

Vastine: Haastattelun aihealueet ja kysymykset voivat haastattelijat itse määritellä. Kaikille haastateltaville on esitetty samat kysymykset. Valinnassa ei ole pakko käyttää suosittelijoita. Työkokemuksen kestossa havaittu tekninen virhe ei vaikuta valintaan ja valitulla on tarpeellinen määrä esimieskokemusta. Valinta perustuu hakemukseen ja haastatteluun.

Vaatimusasia: Tarkoitussidonnaisuuden periaatteen noudattamisen puute HL 434/2003 6§. Asiantuntijapalveluiden kilpailuttamisen puute, palveluostosta tehdyn päätöksen puute, asiantuntijalausunnon puute.

Vastine: Järvi-Saimaan palvelut Oy puhtauspäällikön osallistuminen ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön toimen työhaastatteluihin oli veloituksetonta asiantuntijapalvelua liittyen tulevaan kumppanuussopimukseen. Yleisöarvio haastattelumuistio ei ole pöytäkirja eikä vaadi asiantuntijan allekirjoitusta. Muistion on allekirjoittanut virkasuhteiset tekninen johtaja sekä vs.hallinto- ja talousjohtaja. 

5. Tarkoituksen mukaisuuden puute.

Vastine: Kyseessä on työsuhde. Työsuhteisen työntekijän työntekijän valinnassa työnantajan harkinnan valta on vapaampi kuin virkasuhteisen valinnassa. Hakuilmoituksessa mainitut kelpoisuusehdot tulee täyttyä.

Tekninen johtaja on saanut palvelupäällikkö Raili Rimailalta tiedon, että aikaisemmin tuotantopäällikön virassa ollut Eija Pesonen teknisen lautakunnan jäsenenä suostuu osallistumaan haastatteluihin sovittuna aikana. Tekninen johtaja on lähettänyt kalenteri- ja teams-videoneuvottelu kutsut haastatteluihin Outlook kalenteritoiminnolla. Kyseinen menettely on tuttu teknisen lautakunnan kokouksista. Eija Pesonen ei ole osallistunut haastatteluihin. Valinnan edellytyksenä ei ole luottamushenkilön osallistuminen haastatteluihin.

6. Objektiivisuuden puute.

Vastine: Valmistelu ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön toimen valintaa kohtaan on toteutettu kolmen haastattelijan toimesta sekä teknisen johtajan ja vs.hallinto- ja talousjohtajan vertailun perusteella. Haastatteluryhmä oli yksimielinen. Tekninen johtaja on kirjannut Leena Marttisen valintapäätöksen haastatteluryhmän kannan mukaisesti ruoka- ja puhtauspäällikön toimeen. Objektiivisuus on toteutunut monijäsenisen haastattelun perusteella.

7. Muistion pätemättömyys.

Vastine: Yleisöarvio haastattelumuistio ei ole pöytäkirja eikä vaadi asiantuntijan allekirjoitusta. Yleisöarvio on laadittu perjantaina 23.4.2021 ja allekirjoitettu. Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön toimen päätösluonnos kirjattiin CaseM -asiahallintajärjestelmään palvelupäällikkö Raili Rimailan toimesta perjantaina 23.4.2021 iltapäivän aikana sekä hakijailmoitukset valmisteltiin Kuntarekrytointi-porttaalista. Tekninen johtaja halusi varmistaa, että valittu Leena Marttinen ottaa toimen vastaan ja päätös tehtiin maanantaina 26.4.2021 aamulla varmistuksen saatuaan. Mäntyharjun kunnan yleinen tapa on lähettää valintapäätökset sähköisenä tiedoksisaantina Kuntarekrytointi -porttaalin kautta kaikille hakijoille samanaikaisesti. Sähköisen tiedoksiannon lupa on kaikilta hakijoilta saatu hakemuksen jättämisen yhteydessä. Toimintatapa ei edellytä henkilökohtaista ilmoitusmenettelyä vaikkakin on ymmärrettävää, että samanaikaisesti teknisen johtajan alaisena toimiva työntekijä kokee kyseisen menettelyn huonoksi. Tekninen johtaja on tästä johtuen pyytänyt yhteistä aamukeskustelua valintaan liittyen tiistaina 27.4.2021, joka on pidetty sovitusti.

Yleisöarvio on julkinen toimeen valinnan asiakirja ja se toimitetaan tietopyynnön perusteella. Asiakirjaa on laadittu yksi virallinen kappale perjantaina 23.4.2021, jonka on allekirjoittanut perjantaina 23.4.2021 tekninen johtaja Lasse Kurvinen sekä vt.hallinto- ja talousjohtaja Maija Penttilä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön toimen valinnasta.

Keskustelun alkaessa Sari Lantta esitti poikkeavan päätösehdotuksen:

Tekninen lautakunta

 1. jättää oikaisuvaatimuksen pöydälle
 2. haastattelee uudelleen molemmat haastatellut

 

Sari Lantan päätösehdotusta kannatti Eija Pesonen.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty päätösehdotuksesta poikkeava päätösehdotus jota on myös kannatettu, joten on suoritettava äänestys.

Puheenjohtaja totesi, että suoritettavassa äänestyksessä ne jotka kannattavat teknisen johtajan päätösehdotusta, äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat puheenjohtajan tekemää päätösehdotusta äänestävät EI.

Nimenhuuto äänestyksessä JAA äänestivät Tapani Penttinen ja Tapio Hämäläinen, EI äänestivät Sari Lantta, Antti Hyyryläinen, Eija Pesonen, Janne Haajanen, Pertti Lahti, Liisa Torniainen ja Mia Lamponen.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi puheenjohtajan tekemän muutetun päätösehdotuksen äänin 2 -7.

Vs. hallinto- ja talousjohtaja Maija Penttilä oli läsnä asian käsittelyn ajan.

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Minna Ahonen on tehnyt oikaisuvaatimuksen ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön valinnasta. Oikaisuvaatimus on teknisen lautakunnan kokouksessa 18.5.2021 jätetty pöydälle ja lautakunta on haastatellut Ahosen ja Marttisen uudelleen 25.5.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Lantta, sari.lantta@mantyharju.fi

Päätösehdotus tehdään kokouksessa.

Tekninen lautakunta on haastatellut Ahosen ja Marttisen 25.05.2021. Haastattelun alussa Leena Marttista on kuultu oikaisuvaatimuksen johdosta asianosaisena 25.05.2021.

Puheenjohtaja Sari Lantta esitti päätösehdotuksen:

Tekninen lautakunta

 1. hyväksyy oikaisuvaatimuksen kohdan 4/ lautakunnan 18.5.2021  §40 teknisen johtajan vastineen kohdan 3: valintaperusteen painottamisvirheen osalta ja kumoaa teknisen johtajan päätöksen
 2. valitsee Minna Ahosen ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön tehtävään 1.6.2021 alkaen

 

Keskusteltaessa Tapio Hämäläinen esitti, että tekninen lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Esitystä kannatti Tapani Penttinen.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, joten on suoritettava äänestys.

Puheenjohtaja totesi, että suoritettavassa äänestyksessä ne jotka kannattavat puheenjohtajan päätösehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Tapio Hämäläisen tekemää päätösehdotusta äänestävät EI.

Nimenhuutoäänestyksessä JAA äänestivät Sari Lantta, Antti Hyyryläinen, Eija Pesonen, Janne Haajanen, Juha Vallin ja Erja Halinen. EI äänestivät Tapani Penttinen ja Tapio Hämäläinen.

 

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi puheenjohtajan päätösehdotuksen äänin 6-2.

Tekninen lautakunta

 1. hyväksyy oikaisuvaatimuksen kohdan 4/ lautakunnan 18.5.2021  §40 teknisen johtajan vastineen kohdan 3: valintaperusteen painottamisvirheen osalta ja kumoaa teknisen johtajan päätöksen
 2. valitsee Minna Ahosen ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön tehtävään 1.6.2021 alkaen.

Kuvaus

Kunnanhallitukselle on osoitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirje (5.7.2021, Dnro 21230/03.04.04.10/2021) koskien Leena Marttisen valitusta Mäntyharjun teknisen lautakunnan 25.5.2021 § 50 päätöksestä.

Kunnanhallitusta kehoitetaan valituksen johdosta:

 1. hankkimaan teknisen lautakunnan lausunnon sekä antamaan halutessaan lisäksi oman lausuntonsa asiassa.
 2. vastamaan valittajan esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sekä esitetystä selvityksestä.
 3. toimittamaan kaikki valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat ja muu tarvittava selvitys, mukaan lukien:
  • selvitys siitä, onko kyseessä ollut työ- vai virkasuhteisen tehtävän täyttämisestä
  • tehtävän hakukuulutus
  • selvitys tehtävän kelpoisuusvaatimuksista
  • tehtävään valitun ja mahdollisesti varasijoille valittujen hakemusasiakirjat liitteineen sekä kaikkien niiden hakijoiden hakemusasiakirjat, joihin valituksessa viitataan
  • koontiluettelot hakijoista, ansiovertailu, haastattelumuistio ja mahdollinen muu selvitys
  • siitä, kuinka hakijoita on vertailtu.

Lisäksi hallinto-oikeus pyytää hankkimaan teknisen lautakunnan puheenjohtaja Sari Lantalta lausuman omasta esteellisyydestään nyt käsiteltävänä olevassa asiassa.

Lausunto ja pyydetyt asiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle viimeistään 3.9.2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta katsoo, että teknisen johtajan päätöksessä 26.4.2021 § 6 oli tehty painotusvirhe, joka ei vastaa hakuilmoituksen painotusta ja ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön 30.11.2020 päivättyä tehtävänkuvaa. Hakuilmoituksessa on kuvattu ruokahuollon tehtävät ja ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön vastuut esimiehenä ja lisäksi siinä todetaan, että Mäntyharjun kunnan siivouspalvelut on ulkoistettu. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön toimessa ruokahuollon osuus on noin 85 prosenttia työajasta vastaten opetuksen, varhaiskasvatuksen ja terveyspalvelujen ruokahuollosta. Siivouspalvelujen osalta ruoka- ja puhtauspalvelupäällikön vastuulla on toimia yhteyshenkilönä kunnan ja palveluntuottajan välillä seuraten siivouspalvelujen laatua ja palvelusopimusten toteutumista. 

Valinnasta oli tehty oikaisuvaatimus (Minna Ahonen) ennen kuin teknisen johtajan päätös oli saanut lainvoiman. Tämän oikaisuvaatimuksen käsitteli tekninen lautakunta (18.5.2021 § 40) ja päätti jättää asian pöydälle haastatellakseen uudelleen Minna Ahosen ja Leena Marttisen. Haastattelujen jälkeen tekninen lautakunta päätti (25.5.2021 § 50) hyväksyä oikaisuvaatimuksen ja valita työsopimussuhteiseen toimeen Minna Ahosen, koska hänellä on hakuilmoituksen painotuksen mukaisesti paremmat valmiudet hoitaa tointa.

Oikaisuvaatimuksen käsittelyssä on noudatettu kuntalain 134§.  Lisäksi asiaosaista (Leena Marttinen) on kuultu hallintolain 34 § mukaisesti ennen päätöksentekoa. Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen lautakunta muutti teknisen johtajan viranhaltijapäätöstä. Tällöin alkuperäisen päätöksen tilalle tehtiin uusi päätös.

Teknisen lautakunnan mielestä valitus tulee hylätä aiheettomana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää, että Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkää valituksen aiheettomana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut päätöksensä Leena Marttisen tekemästä kunnallisvalituksesta:

Hallinto-oikeus ei tutki valitusta siltä osin kuin siinä on kyse työsopimussuhteiseen toimeen valinnan perusteiden laillisuudesta.
Hallinto-oikeus hylkää vaatimuksen suullisen käsittelyn järjestamisestä.
Hallinto-oikeus on tutkinut valituksessa esitetyt esteellisyyttä ja teknisen lautakunnan pöytäkirjan 18.5.2021 § 40 puutteellista perustelua koskevat valitusperusteet ja hylkää valituksen näiltä osin.
Hallinto-oikeus hylkää Marttisen oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden johtopäätös
Teknisen lautakunnan päätös 25.5.2021 § 50 ei ole syntynyt valituksessa esitetyillä perusteilla virheellisessä järjestyksessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ville Partio, tekninen johtaja, ville.partio@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta merkitsee päätöksen tiedokseen.

Päätös

Tekninen lautakunta merkitsi päätöksen tiedokseen.